Aktualności

Potrzebujesz wsparcia? Skorzystaj z programów realizowanych przez GOPS!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przystąpił do Programów Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz ,,Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022, które finansowane są ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Wysokość pozyskanych środków, które przeznaczone będą na wsparcie potrzebujących mieszkańców Gminy Kościerzyna, to 718 700 zł.

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Całkowita wartość dofinansowania  436 700,00zł.

Celem Programu jest zapewnienie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, a w szczególności polegać na:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 • załatwianiu spraw urzędowych;
 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

Kto może zostać uczestnikiem Programu:

1) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoba niepełnosprawna nie może w godzinach realizacji usług asystenta korzystać z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

Kto może zostać asystentem osoby niepełnosprawnej:

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

Na potrzeby realizacji Programu, za członków rodziny uznać należy rodziców i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu.

Zgłoszenie kandydatów następować będzie na podstawie Karty zgłoszenia do programu –wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Do karty należy dołączyć fakultatywnie, w razie potrzeby:

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego ustanowieniu opiekuna prawnego;
 • oświadczenie o wskazaniu przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego asystenta;

Dokumenty można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie,  ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna.

Osoba do kontaktu: Krystyna Kropidłowska – pokój nr 4;  tel. (58) 686-65-57 wew. 65 lub 725-331-733

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych: program-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022

Karta zgłoszenia do programu:

Pobierz: https://www.gov.pl/attachment/3c4a1fad-baf1-4376-ab2b-acf58be47c73

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

CAŁKOWITA WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:  282 000,00 zł.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

 1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
 2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności(zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program będzie realizowany w następujących formach:

1.Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego – w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

2. Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

 a) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym.

Usługę opieki wytchnieniowej mogą wykonywać:

– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu), lub

– osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

            W ramach programu zostały ustalone następne limity:

1. Limit 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego dla 25 osób, w tym 10 – ro dzieci.

2. Limit 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej w ramach dla pobytu całodobowego dla 5 osób.

Osoby chcące skorzystać z programu opieki wytchnieniowej proszone są o składanie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, zał nr 8 oraz Karty oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM, zał nr 7 do Programu. Dokumenty są dostępne na stronie: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1300,program-opieka-wytchnieniowa-edycja-2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie oczekuje na zgłoszenia osób chcących skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej, jak również osób/kandydatów do świadczenia usługi wytchnieniowej.

Usługę opieki wytchnieniowej mogą wykonywać:

– osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/pielęgniarka lub innym, zapewniającym realizację usługi wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej (wynikających z Karty zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022, której wzór stanowi załącznik nr 8 do Programu), lub

– osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym.

Osoba do kontaktu: Barbara Federowicz lub Joanna Turzyńska – pokój nr 1: tel. (58) 686-65-57 lub 601-559-899  

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej