Aktualności

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Główne parametry pożyczki

 • maksymalna kwota pożyczki wynosi do 500 000,00 zł,
 • oprocentowanie stałe od 2,85% (na zasadach pomocy de minimis)
 • maksymalny okres spłaty — 84 miesiące,
 • karencja w spłacie — do 6 miesięcy,
 • brak opłat i prowizji,
 • brak wkładu własnego.

Dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność oprocentowanie od 11,62%.

Karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki.

Z pożyczki finansowane są wydatki w kwotach brutto. tj. z podatkiem VAT, bez względu na to czy pożyczkobiorca ma prawną możliwość odzyskania naliczonego podatku VAT.

Przeznaczenie finansowania

Środki finansowe pożyczki mogą zostać przeznaczone na:

 • wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, informatycznych i ekoefektywnych,
 • unowocześnienie wyposażenia przedsiębiorstwa,
 • modernizację środków produkcji,
 • adaptację pomieszczeń wykorzystywanych w działalności,
 • wyposażenie nowych lub doposażenie istniejących stanowisk pracy,
 • uruchomienie lub wzmocnienie świadczenia usług online, dostosowanie miejsc pracy do możliwości pracy zdalnej;
 • rozszerzenie lub zmianę profilu działalności w odpowiedzi na sytuację epidemiczną.

Finansowanie z pożyczki można łączyć w ramach tego samego wydatku z innym finansowaniem, w tym finansowaniem z EFSI w formie dotacji lub instrumentów finansowych pod warunkiem, że finansowanie w ramach wszystkich połączonych form wsparcia nie przekracza całkowitej kwoty tego wydatku oraz spełnione są wszystkie mające zastosowanie zasady dotyczące pomocy państwa.

Ograniczenia z finansowania

Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach inwestycji możliwe jest do wysokości 10% środków wypłaconych z pożyczki.

Finansowanie kapitału obrotowego jest możliwe wyłącznie do wysokości 30 % pożyczki, przy czym przeznaczenie kapitału obrotowego jest bezpośrednio związane z realizacją  przedsięwzięcia rozwojowego, na które zostało przyznane finansowanie.

Jeden przedsiębiorca może otrzymać w ramach instrumentu finansowego więcej niż jedną pożyczkę, przy czym łączna wartość pożyczek udzielonych jednemu  przedsiębiorcy nie może być wyższa niż 500 tys. zł.

Wykluczenia z finansowania

Środki z pożyczki nie mogą być przeznaczone na:

 • finansowanie wydatków poniesionych przez pożyczkobiorcę pokrytych uprzednio ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej,
 • prefinansowanie wydatków, w części na którą pożyczkobiorca otrzymał dofinansowanie w formie dotacji lub pomocy zwrotnej,
 • refinansowanie całości lub części wydatków, które na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki zostały już poniesione,
 • refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych,
 •  dokonanie spłaty zobowiązań publiczno-prawnych,
 • finansowanie wydatków niezwiązanych bezpośrednio z celem inwestycji,
 • finansowanie zakupu aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu,
 • finansowanie zakupu nieruchomości przeznaczonych do obrotu lub stanowiących lokatę kapitału,
 •  finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników lub innych przedsięwzięć bezpośrednio objętych zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera treści pornograficznych,
 • finansowanie działalności w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
 • finansowanie działalności w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych,
 • finansowanie działalności w zakresie produkcji lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 •  finansowanie likwidacji lub budowy elektrowni jądrowych,
 •  finansowanie inwestycji na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z listy działań wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE,
 • finansowanie inwestycji w infrastrukturę portów lotniczych, chyba że są one związane z ochroną środowiska lub towarzyszą im inwestycje niezbędne do łagodzenia lub ograniczenia ich negatywnego oddziaływania na środowisko,
 •  finansowanie inwestycji w infrastrukturę instytucji opiekuńczo-pobytowych, świadczących opiekę dla osób z niepełnosprawnościami, osób z problemami psychicznymi oraz dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej, chyba że rozpoczęty w nich został proces przechodzenia z opieki zinstytucjonalizowanej do opieki świadczonej w społeczności lokalnej lub proces ten zostanie rozpoczęty w okresie realizacji inwestycji.

Zabezpieczenie

Obligatoryjnie weksel własny in blanco z deklaracją wekslową oraz dodatkowo co najmniej jedna z form prawnego zabezpieczenia:

 • poręczenie wekslowe osób trzecich,
 • przewłaszczenie środków trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • hipoteka na nieruchomości wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia,
 • depozyt gwarancyjny, blokada lokaty bankowej bądź rejestru w funduszu inwestycyjnym,
 • przelew wierzytelności z zawartych kontraktów,
 • inne zaakceptowane przez FRW.

Rodzaje zabezpieczeń można łączyć.

W przypadku poręczenia cywilnego lub wekslowego osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim, w którym ustawowa wspólność małżeńska nie została ograniczona ani wyłączona, wymagane jest poręczenie obojga małżonków.

Więcej informacji na stronie: https://frw.pl/pozyczka-inwestycyjna-2/

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej