Aktualności

Projekt „Kaszubskie żagle wiedzy” rozpoczyna zajęcia żeglarskie

W środę 23 marca 2022 r. w sali gimnastycznej w Zespole Kształcenia w Łubianie odbyło się uroczyste spotkanie wszystkich uczestników projektu „Kaszubskie żagle wiedzy” realizowanego w partnerstwie Gminy Kościerzyna, Gminy Lipusz i Powiatu Kościerskiego.  Projekt finansowany jest w 80% z funduszy europejskich.

Na spotkanie przybyły grupy uczestników ze szkół biorących udział w projekcie, a także zaproszeni Dyrektorzy oraz nauczyciele-opiekunowie z niżej wymienionych placówek :

 • Zespół Kształcenia w Łubianie,
 • Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu,
 • Zespół Szkół w Skorzewie,
 • Zespół Szkół w Lipuszu,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu
 • Szkoła Podstawowa w Kornem.

W spotkaniu wzięli udział Wójtowie partnerskich gmin w osobach Grzegorza Piechowskiego – Wójta Gminy Kościerzyna oraz Mirosława Ebertowskiego – Wójta Gminy Lipusz.

Wszystkich obecnych serdecznie przywitał Mirosław Pepliński –Dyrektor Zespołu Kształcenia w Łubianie, a całą imprezę poprowadziła Beata Murglin – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kornem, jak również instruktor projektu PŻW.

Obecni uczniowie mieli okazję poznać Zespół Koordynacyjny Projektu w składzie: Barbara Jankowska, Maria Szyszka, Wiesław Baryła, Hanna Toczek, Małgorzata Mielewczyk oraz Justyna Zblewska. Uczestnikom przedstawiono również  osoby, które będą prowadziły zajęcia teoretyczne :

 • Ilona Kościelska – projekt edukacyjny „Zabawy nawigacyjne na mapie” (określanie kierunków świata, z mapą po portach Europy, warsztaty nawigacyjne, węzły żeglarskie )
 • Anna Kreft – projekt edukacyjny „Do wiedzy przez jeziora, rzeki i morza” (jeziora polodowcowe, położenie jezior, wody słodkie i słone, właściwości chemiczne wód, badanie wody, ochrona fauny i flory jezior )
 • Grzegorz Tuszkowski – projekt edukacyjny „Żeglujemy po wiedzę” (teoria żeglarstwa, budowa łodzi )
 • Beata Murglin – projekt edukacyjny „Mokra Muzyka – szanty na żaglowcach świata” (historia szant, żeglarskie obyczaje, szanty i pieśni kubryku, morze w pieśniach, pieśni marynarki wojennej )
 • Rita Kozikowska – doradztwo zawodowe dotyczące branży gospodarki wodnej i morskiej
 • Aleksander Bronk – projekt edukacyjny „Bezpieczne wody” (nazewnictwo i posługiwanie się sprzętem ratowniczym, udzielanie pierwszej pomocy, wzywanie służb ratowniczych).

Zaproszeni goście: Wójt Grzegorz Piechowski i Wójt Mirosław Ebertowski serdecznie pozdrowili wszystkich uczestników i życzyli udanych zajęć. Bardzo ciekawym elementem spotkania był krótki pokaz mody przygotowany przez kadrę i uczniów Szkoły Podstawowej w Kornem, w czasie którego zaprezentowano stroje żeglarskie dedykowane uczestnikom projektu „Kaszubskie żagle wiedzy”. Po zakończeniu pokazu wszyscy uczniowie i instruktorzy otrzymali z rąk Wójtów elementy ubioru w postaci koszulek, kurtek, maseczek i czapek z logo projektu. Dyrektorzy placówek biorących udział w projekcie otrzymali pamiątkowe tablice węzłów żeglarskich. Następni dzieci wręczyły Wójtowi Piechowskiemu oraz Wójtowi Ebertowskiemu pamiątkowe koszulki i czapeczki projektowe.

Teraz przed uczestnikami ciężka praca. Rozpoczynają się zajęcia teoretyczne, następnie odbędą się biwaki i zajęcia praktyczne na wodzie, potem obóz żeglarski i na zakończenie festyn dla dzieci i ich rodzin oraz kadry projektu. I wtedy ponownie wszyscy spotkają się w pełnym składzie.

Projekt „Kaszubskie żagle wiedzy” jest realizowany jest przez Gminę Kościerzyna w partnerstwie z Powiatem Kościerskim i Gminą Lipusz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej