Aktualności

Przedstawiciele Gminy Kościerzyna na Sesji Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie

We wrześniu i październiku br. dużo słyszeliśmy o wydarzeniach związanych z uroczystościami senioralnymi. Nie wszyscy wiedzą, że  14 grudnia 1990 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ustanowiło Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, który jest obchodzony corocznie 1 października. Ogólnopolski Dzień Seniora przypada w Polsce na 14 listopada. Tego dnia dla osób starszych organizowane są m.in. występy artystyczne, wykłady prowadzone przez specjalistów i darmowe badania.

Ważną rolę mobilizującą osoby starsze do aktywności są gminne rady seniorów. Rady owe, których jest w Polsce zaledwie 420 przy liczbie 2489 gmin, z założenia ustawy o samorządzie gminnym, powinny być „organem doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym Rady Gminy”.

Inną organizacją jest Obywatelski Parlament Seniorów. To apolityczne, neutralne religijnie i światopoglądowo ogólnopolskie przedstawicielstwo osób starszych, reprezentujące interesy 9 milionów seniorów w Polsce. Inauguracyjna sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została zwołana 1 października 2015 roku w Sali Posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej jako efekt trwającego ponad dekadę procesu integracji ruchu senioralnego w Polsce. Utworzenie OPS było wypełnieniem rekomendacji Parlamentu Europejskiego, która zaleca powołanie w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej Parlamentu Seniorów mającego wpływ na politykę państwa wobec osób starszych. W Polsce jest 16 województw. OPS ma swoje delegatury w 11 województwach. Przewodniczącym prezydium Pomorskiej Delegatury OPS jest pan Jacek Wojciech Gibała z Sopotu, wiceprzewodniczącym pan Ludwik Knyba z Kościerzyny. W tym roku dokonano wyborów kandydatów na delegatów do OPS na IV kadencję (2022 – 2025) we wszystkich 11 delegaturach. W województwie pomorskim wybrano 26 kandydatów, czyli dokładnie tyle samo, co posłów. W całej Polsce OPS powinien liczyć 460 delegatów, ale z braku delegatur w 5 województwach ogólnopolska reprezentacja OPS liczy około 370 osób. Przy wyborze delegatów brano pod uwagę konkretne osiągnięcia, w tym długoletnie doświadczenie i działalność na rzecz seniorów. W woj. pomorskim spośród 57 osób kandydujących do OPS wybrano 4 osoby reprezentujące powiat kościerski: Elżbietę Sabisz (przewodniczącą Koła PZERI w Starym Barkoczynie), Ludwika Knybę (zastępcę przewodniczącego delegatury), Elżbietę Brzezińską (przewodniczącą Koła PZERI w Wielkim Klinczu i przewodniczącą Rady Seniorów Gminy Kościerzyna) i Zdzisława Jana Brzezińskiego (sekretarza Zarządu Koła PZERI w Wielkim Klinczu i członka Zarządu Okręgowego PZERI w Gdańsku). E. i Z. Brzezińscy pełnią swoje społeczne funkcje od 17 lat.

Sesje OPS odbywały się w różnych lokalizacjach w Warszawie, m.in. w Muzeum Polin. W ostatnich dwóch latach miały miejsce w Senacie RP. W tym roku po sześciu latach OPS wrócił do gmachu Sejmu RP.

VIII sesja OPS, która odbyła się w poniedziałek, 7 listopada 2022 r. w Sali Posiedzeń Sejmu, była merytoryczną i rzetelną dyskusją o sprawach najważniejszych dla polskich seniorów. W obradach wzięło udział około 370 delegatów z całego kraju, w tym dwoje przedstawicieli Gminy Kościerzyna (Elżbieta i Zdzisław Jan Brzezińscy). Sesję otworzyła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Reprezentują państwo bardzo różne środowiska, zawody, poglądy, wartości, ale to co łączy wszystkich seniorów, to przede wszystkim ogromne bogactwo doświadczenia życiowego. Tego nie nauczy się w żadnej szkole, to trzeba przeżyć. To doświadczenie życiowe, ale także doświadczenie zawodowe, polityczne i samorządowe, to ogromne bogactwo, z którego powinny czerpać młode pokolenia. Obecne i następne – powiedziała marszałek Witek, inaugurując obrady Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.

E. Witek, ur. w 1957 r., przez 26 lat pracowała jako nauczycielka. Jej obie córki też są nauczycielkami.  Pani Marszałek podkreśliła, że również zalicza się do grona seniorów, których w Polsce żyje ponad 9 mln. To olbrzymia grupa, która powinna formułować swoje postulaty, właśnie parlament seniorów stanowi na to odpowiednie miejsce. To my, jako obecni seniorzy budowaliśmy naszą ojczyznę. Większość z nas pamięta trudne lata 50. i 60. Dzisiaj żyjemy w XXI w. i po kilkudziesięciu latach z pewnością mamy porównanie, jak było kiedyś, a jak jest teraz. To, czego młodzi ludzie powinni nam zazdrościć, to aktywność i wola podejmowania działań na rzecz innych – oceniła Marszałek Sejmu. E. Witek stwierdziła również, że ostatnie dwa lata to okres “ciężkich doświadczeń”. – Najpierw pandemia, która bardzo wielu starszych ludzi, schorowanych zamknęła w domach. Kolejnym kataklizmem jest wojna na Ukrainie. Wielu seniorów, jak i wielu naszych obywateli, poszło z pomocą dla Ukraińców – zaznaczyła marszałek Witek.

Następnie głos zabrała Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej. – Dziękuję za to co państwo robią dla Polski. Chcemy budować nowoczesny kraj, ale abyśmy mogli dynamicznie się rozwijać, nie możemy zapomnieć o tym, co jest fundamentem. Staramy się budować politykę senioralną na dwóch stabilnych filarach, tj. wsparcie finansowe i wsparcie aktywności osób starszych. Dom trzeba wybudować na silnym, stabilnym fundamencie i państwo, nasi drodzy seniorzy, właśnie ten stabilny fundament tworzą – zaakcentowała Marlena Maląg.

Jak przyjrzymy się prognozom demograficznym, to okazuje się, że będziemy mieli w 2050 r. odsetek osób w wieku powyżej 60. roku życia wynoszący 40 proc. Ponadto blisko 70 proc. ludności w wieku powyżej 60 lat jest dotknięte wielochorobowością. Dlatego jako rząd złożyliśmy deklarację, że wydatki na zdrowie będą rosły fundamentalnie w najbliższej przyszłości. One będą rosły do poziomu 7 proc. PKB w 2027 r. i mówimy tutaj o minimalnym poziomie, który ma zostać osiągnięty – zapowiedział z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski.

Jesteśmy uczestnikami wielkiego wydarzenia, a miejsce w którym się odbywa ma dla polskich seniorów wymiar wielce symboliczny. Świadczy o szacunku, roli seniorów w społeczeństwie – powiedziała witając delegatów przewodnicząca prezydium Obywatelskiego Parlamentu Seniorów Krystyna Lewkowicz.

Warunkiem niezbędnym do uzyskania statusu delegata OPS IV kadencji na lata 2022 – 2025 było złożenie ślubowania, co też uczynili zbiorowo w postawie zasadniczej wszyscy uczestnicy sesji po wysłuchaniu poniższego tekstu ślubowania:

Jako delegat powołany w skład Obywatelskiego Parlamentu Seniorów ślubuję uroczyście rzetelnie i sumiennie reprezentować interesy osób starszych w Polsce, dbać o godne warunki życia oraz rozwój aktywności obywatelskiej seniorów, przestrzegać Regulaminu Obywatelskiego Parlamentu Seniorów oraz aktywnie uczestniczyć we wszystkich formach jego funkcjonowania. Ślubuję.

W obradach wzięła udział również posłanka Joanna Borowiak, przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej. Sejm podczas wydarzenia reprezentowała też Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii.

W ramach obrad OPS przedstawione zostało sprawozdanie z działalności w III kadencji, a także dokonano wyboru siedmioosobowego Prezydium OPS IV kadencji. Delegaci przyjęli również Deklarację programową VIII sesji. IV kadencja OPS będzie trwała od 2022 do 2025 r.

W porządku sesji znalazł się jednak punkt, który wywołał spore zamieszanie, dotyczący ustanowienia składek członkowskich. Jeśli ktoś wcześniej myślał, że delegaci OPS będą otrzymywać jakieś diety – odpowiedniki diet poselskich to się bardzo pomylił. Otóż wybrańcy seniorów nie tylko nie otrzymają żadnego dodatku finansowego do swej działalności społecznej, ale będą dopłacać do OPS z własnych skromnych emerytur. Delegaci sami będą pokrywać wszelkie wydatki związane z utrzymaniem siedziby, telekomunikacji, obsługi bankowej, funkcjonowaniem Biura oraz prowadzeniem wymaganej prawem księgowości i inne koszty funkcjonowania OPS rzędu około 50 tys. zł rocznie. Przewagą zaledwie dwóch głosów uchwalono kwotę 10 zł miesięcznie, tj. 120 zł rocznie, które będzie można wpłacać jednorazowo lub w dwóch ratach.  

Obywatelski Parlament Seniorów to inicjatywa społeczna największych organizacji i środowisk senioralnych w Polsce: Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, rad seniorów i innych organizacji senioralnych (m.in. związków emerytów i rencistów wszystkich służb mundurowych) oraz osób niepełnosprawnych. PS. Autorką zdjęć jest pani fot. Anna Strzyżak/Kancelaria Sejmu.

Informacje zebrał Zdzisław Jan Brzeziński, delegat VIII sesji OPS

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej