Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Przetarg na dzierżawę nieruchomości – Dobrogoszcz

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kościerzyna ozn.nr 338/38 część o pow. 400 m2 położonej w obrębie Dobrogoszcz, zapisanej w KW GD1E/00052476/7, z przeznaczeniem na cel rekreacyjno-wypoczynkowy.

Okres trwania dzierżawy 5 lat.

Przetarg odbędzie się  15 lutego 2024 r. o godz. 9.00, na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna (budynek B).

Warunki przetargu i dzierżawy:

  1. Wpłacenie wadium gotówką w wysokości 300,00 zł najpóźniej do  9 lutego 2024 r. na konto urzędu 36832800072001000755160004.
  2. Uczestnicy w dniu przetargu okazują komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, osoby prawne lub spółki nie posiadające osobowości prawnej przedkładają aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.
  3. Wysokość postąpienia minimalnego wynosi 50,00 zł.
  4. Wywoławcza wysokość czynszu za dzierżawę wynosi 550,00 zł plus VAT, od 2025 roku czynsz powiększony zostanie o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
  5. Czynsz płatny do dnia 31 marca każdego roku na konto Urzędu Gminy Kościerzyna lub przelewem na konto 20 8328 0007 2001 0007 5516 0001.
  6. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za 2024 r.
  7. W razie uchylania się osoby, która wygra przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wpłacone przez nią wadium ulegnie przepadkowi.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna BOM lub pok. 1 tel. 58 686 59 80 wew. 33.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości poprze wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej