Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Przetarg nieograniczony – oddanie w dzierżawę Gostomie

Wójt  Gminy   Kościerzyna ogłasza I przetarg   ustny   nieograniczony na  oddanie w dzierżawę części nieruchomości ozn. nr 140/3 i nr 138/5 położonej w obrębie Gostomie o łącznej powierzchni około 3 813,68 m2 (teren byłego składowiska), zapisanej w KW GD1E/00016632/5 stanowiącej własność Gminy Kościerzyna, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczonej pod tereny infrastruktury technicznej – gospodarka odpadami, zabudowanej budynkiem portierni pow. 19,04 m2, budynkiem socjalnym pow. 99,3 m2, wiatą ochronną pow. 222,0 m2.

Okres trwania dzierżawy 15 lat, cel dzierżawy: działalność gospodarcza, wywoławcza miesięczna cena netto czynszu dzierżawnego wynosi 2 500,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT 23%, po upływie roku czynsz powiększony zostanie o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Dzierżawca zobowiązany będzie płacić wszelkie podatki i opłaty lokalne związane z przedmiotem dzierżawy oraz z tytułu dostarczenia mediów.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 lutego 2022 r. o godz. 10.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasadach sanitarnych.

Warunki przetargu i dzierżawy:

  1. Wpłacenie wadium gotówką w wysokości 1 000,00 zł. najpóźniej do dnia 18 lutego 2022 r. na konto urzędu 36832800072001000755160004 (podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.
  2. Uczestnicy w dniu przetargu okazują komisji przetargowej: dowód wniesienia wadium, osoby prawne lub spółki nie posiadające osobowości prawnej przedkładają aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej.
  3. Wywoławcza wysokość netto miesięcznego czynszu za dzierżawę wynosi 2.500,00 zł.
  4. Wysokość postąpienia minimalnego wynosi 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  5. Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT.
  6. Czynsz łącznie z podatkiem VAT płatny co miesiąc na podstawie otrzymanej faktury VAT na konto Urzędu Gminy Kościerzyna.
  7. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za miesiąc marzec 2022 r.
  8. Uczestnikowi, który wygrał przetarg nie zwraca się wadium w razie uchylenia się od zawarcia umowy dzierżawy.
  9. Umowa dzierżawy zostanie podpisana od dnia 01 marca 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 1.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej