Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Sprzedaż działek w Małym Klinczu

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ, zapisanych w KW GD1E/00015187/3,

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługą ozn. nr:

  • 248 o pow. 0,1288 ha,       cena wywoławcza netto 56.012,00 zł.           wadium 5.602,00 zł.
  • 249 o pow. 0,1288 ha,       cena wywoławcza netto 56.012,00 zł. wadium 5.602,00 zł.
  • 244 o pow. 0,2137 ha,       cena wywoławcza netto 92.867,00 zł.           wadium 9.287,00 zł.

zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z zabudową usługową ozn. nr:

  • 178 o pow. 0,1368 ha,       cena wywoławcza netto 59.485,00 zł.           wadium 5.949,00 zł.
  • 179 o pow. 0,1200 ha,       cena wywoławcza netto 52.192,00 zł.           wadium 5.220,00 zł.
  • 181 o pow. 0,1156 ha,       cena wywoławcza netto 50.282,00 zł.           wadium 5.029,00 zł.

postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23 %.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone na osiedlu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, teren działek zakrzaczony rosną brzozy i sosna, dojazd drogą gminną gruntową około 100 m do asfaltu, sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej, w drodze po sąsiedzku sieć wodociągowa, linia WN, sieć kanalizacyjna, działki bez obciążeń. Termin zagospodarowania nieruchomości: do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 czerwca 2020 r. o godz. 1000 w urzędzie gminy.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto urzędu 36832800072001000755160004 wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 05 czerwca 2020 r. (podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.

Pierwszy przetarg odbył się w dniu: 17 października 2019 r., drugi przetarg odbył się w dniu: 19 grudnia 2019 r., trzeci przetarg odbył się w dniu: 05 marca 2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 1 lub telefonicznie pod nr 58686-59-81 w godzinach pracy urzędu.

Aktualności

Wręczenie stypendiów edukacyjnych

Informujemy, że wręczenie Stypendiów Edukacyjnych Gminy Kościerzyna – Edycja 2022 odbędzie się w środę – 30 listopada br. na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9.

Więcej

Kaszubskie warsztaty w Skorzewie

Zakończyły się warsztaty w ramach projektu ,,Wspólnie i wesoło wśród kaszubskich barw” przygotowanego przez Stowarzyszenie „Aktywni Kaszubi”- Skorzewo, a finansowanego przez Gminę Kościerzyna.

Więcej

Zgłoś swój projekt do Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna

Gmina Kościerzyna i Miasto Kościerzyna ogłaszają nabór przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju miasta i gminy. Celem tego działania jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, które mogą być uwzględnione w „Strategii terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”. Dokument ten jest niezbędny do realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.

Więcej