Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Sprzedaż nieruchomości w Małym Klinczu

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Kościerzyna położonych w obrębie MAŁY KLINCZ, zapisanych w KW GD1E/00015187/3, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozn. nr:

– 259 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium     4.314,00 zł.

– 301 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium       4.314,00 zł.

– 302 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium      4.314,00 zł.

– 297 o pow. 0,1006 ha,    cena wywoławcza netto 43.046,00 zł.      wadium       4.305,00 zł.

– 298 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium       4.314,00 zł.

– 299 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium       4.314,00 zł.

– 300 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium       4.314,00 zł.

– 258 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium       4.314,00 zł.

– 257 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium       4.314,00 zł.

– 260 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium       4.314,00 zł.

– 261 o pow. 0,1008 ha,    cena wywoławcza netto 43.132,00 zł.      wadium       4.314,00 zł.

– 296 o pow. 0,0399 ha,    cena wywoławcza netto 16.766,00 zł.      wadium       1.677,00 zł.

– 262 o pow. 0,0657 ha,    cena wywoławcza netto 28.113,00 zł.      wadium       2.812,00 zł.

postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej netto, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone przy ul. Bukowej, dojazd drogą gruntową, przeważa sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej i usługowej, teren działek zakrzaczony, brak sieci wodociągowej i sieć kanalizacyjnej, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego, księga wieczysta prowadzona dla nieruchomości nie wykazuje żadnych wpisów obciążeniowych.

Do ceny osiągniętej w przetargu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg odbędzie się w dniu 3 grudnia 2020 r. o godz. 10.00 na sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna przy zachowaniu wszelkich obowiązujących zasadach sanitarnych.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie na konto urzędu 36832800072001000755160004 wadium, w wysokości podanej w ogłoszeniu w gotówce, najpóźniej do 27 listopada 2020 r. (podając na dowodzie wpłaty nr działki, położenie). Za datę wpłaty uważa się dzień wpływu środków finansowych na ww. rachunek. Brak wpłaty wadium w tym terminie powoduje brak możliwości uczestnictwa w postępowaniu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość, natomiast osoby prawne lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej przedkładają ponadto aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru jeśli nie podlegają rejestracji w KRS i pełnomocnictwo dla osób nie ujawnionych w KRS.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości, zaś pozostałym uczestnikom zwraca się w terminie 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

W razie uchylania się osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości od zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

Koszty zawarcia aktu notarialnego w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Przetarg może zostać odwołany z ważnych powodów przez podanie informacji do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna oraz ogłoszeniu na stronie internetowej urzędu, podając przyczynę odwołania przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Kościerzyna pok. 1 lub telefonicznie pod nr 58686-59-81 w godzinach pracy urzędu.

W związku z zamiarem sprzedaży nieruchomości co związane jest z pozyskiwaniem danych osobowych, uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych osób biorących udział w przetargu będzie Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9,  zwany dalej Administratorem. 
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
 5. Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jej zawarcie.
 6. Każdy posiada prawo do:
 7. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 8. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 9. przenoszenia danych,
 10. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 11. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 13. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej