Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Zebrani podczas sesji radni i sołtysi, a także śledzący za pośrednictwem internetowej transmisji mieszkańcy, poznali najważniejsze dane z Raportu o stanie gminy Kościerzyna. Przedstawił je wójt Grzegorz Piechowski. Dokument jest zbiorczym podsumowaniem rocznej działalności wójta oraz samorządu. Obejmuje najważniejsze inwestycje, dane finansowe oraz sprawozdanie z działalności urzędu i gminnych jednostek. Po dyskusji nad raportem odbyło się głosowanie, w którym wójt Grzegorz Piechowski otrzymał wotum zaufania.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2022 rok i udzieliła wójtowi absolutorium. Wynik głosowania to: 13 głosów „za” i jeden „przeciw”. Jeden radny był nieobecny na sesji.

Udzielenie absolutorium wójtowi gminy oznacza stwierdzenie prawidłowości działań finansowo-gospodarczych i wykonawczych podejmowanych w roku ubiegłym.

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej