Aktualności

Wybory Sołtysa Rotembarku – obsadzenie mandatu

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 8 maja 2023 r.
w sprawie obsadzenia mandatu Sołtysa Sołectwa Rotembark

Na podstawie §9 Statutu Sołectwa Rotembark, stanowiącego załącznik nr 25 do Uchwały nr II/146/04 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia statutów dla poszczególnych sołectw Gminy Kościerzyna (publik. Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 70, poz. 1324), a także §28 ust. 1 załącznika Nr 1 do Statutu Sołectwa Gminna Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, że dnia 5 maja 2023 r. o godzinie 14.00 upłynął termin zgłaszania kandydatów na Sołtysa Sołectwa Rotembark. Zarejestrowano tylko jedną kandydatkę na Sołtysa.

W związku z powyższym panią Ludwikę Szwichtenberg uważa się za wybraną na Sołtysa Sołectwa Rotembark.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej
Katarzyna Knopik

——————————————————————————————————————————————————————————–

W związku ze śmiercią Sołtysa Sołectwa Rotembark Wójt Gminy Kościerzyna zarządził wybory Sołtysa Sołectwa Rotembark. Datę wyborów Sołtysa wyznaczono na dzień 21 maja 2023 r. Wybory zostaną przeprowadzone w sali wiejskiej w Rotembarku w godzinach od 9.00 do 15.00.

Kalendarz wyborczy wyborów Sołtysa Sołectwa Rotembark

DataRodzaj czynności
Do 24 kwietnia 2023 r.Podanie do wiadomości wyborców terminów i miejsca wyboru Sołtysa oraz godzin funkcjonowania lokalu wyborczego
Do 26 kwietnia 2023 r.Powołanie przez Wójta Gminy Kościerzyna: Gminnej Komisji Wyborczej ds. wyboru Sołtysa Sołeckiej Komisji Wyborczej
Od 27 kwietnia do 5 maja 2023 r.Zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej kandydatów na Sołtysa UWAGA: Zgłoszenie następuje wyłącznie na druku urzędowym. Zgłoszenie musi zawierać: pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.Warunkiem przyjęcia zgłoszenia na Sołtysa jest uzyskanie poparcia co najmniej 10 osób posiadających czynne prawo wyborcze.
Do 9 maja 2023 r.Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów na Sołtysa
Od 9 do 16 maja 2023 r.Wyłożenie w Urzędzie Gminy Kościerzyna spisu wyborców uprawnionych do głosowania
21 maja
2023 r.
Wybory Sołtysa Sołectwa Rotembark
Do 7 czerwca 2023 r.Ogłoszenie wyników wyborów

Aktualności

Siła kobiecości

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie przygotował i zrealizował projekt socjalny pt. „Siła kobiecości”.  Autorami projektu byli pracownicy socjalni: Joanna Czapla, Aleksandra Gierłachowska i Joanna Turzyńska. Projekt obejmował zorganizowanie dwóch spotkań dla kobiet z terenu Naszej Gminy.

Więcej

Informacja GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U 2024 poz.854 ), w której został wykreślony art.13 na podstawie, którego przyznawane było świadczenie pieniężne dla osób, rodzin, które przyjęły do swoich domów obywateli Ukrainy.

Więcej