Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Wykazanie do sprzedaży nieruchomości w Gminie Kościerzyna

Wójt Gminy Kościerzyna zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U z 2020 r. poz. 1990) wykazuje do sprzedaży nieruchomości będące własnością Gminy Kościerzyna:

  1. położoną w obrębie Sarnowy, zapisaną w KW GD1E/00025605/3,  ozn. nr 200/3 o pow. 0,0182 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (5.MNU), zabudowaną budynkiem o pow. użytkowej 223,15 m2, w którym wyodrębniono jeden lokal mieszkalny zapisany w KW GD1E/00026727/1,  cena brutto 130.000,00 zł.

Opis nieruchomości: budynek po byłej szkole podstawowej, parterowy z poddaszem użytkowym częściowo podpiwniczony, znajduje się w nim samodzielny lokal mieszkalny o pow. użytkowej 153,4 m2 zapisany w KW GD1E/00026727/1 oraz dwa pomieszczenia po byłej sali wiejskiej, budynek wpisany w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, kształt działki regularny, teren  nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną asfalt, teren położony w strefie  ochrony konserwatorskiej zespołu  ruralistycznego wsi. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

2.         położoną w obrębie Sarnowy, zapisaną w KW GD1E/00025605/3,  ozn. nr 200/4 o pow. 0,3818 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej (5.MNU) i teren pasów technicznych (5.KT), teren położony w strefie  ochrony konserwatorskiej zespołu  ruralistycznego wsi, cena netto 200.000,00 zł. plus 46.000,00 zł.  podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren w części ogrodzony i nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną asfalt.  Obecnie została oddana w dzierżawę do 16.05.2023 r., termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

3.        położoną w obrębie Kłobuczyno, zapisaną w KW GD1E/00024659/9,  ozn. nr 250/3 o pow. 1,0274 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy produkcyjnej, magazyny i składy, rzemiosło, zabudowa usługowa (8.PU), cena netto 420.000,00 zł. plus 96.600,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki regularny, nierówny, położona przy drodze krajowej, teren pokryty  drzewami, nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą utwardzoną, termin zagospodarowania nieruchomości do 10 lat od dnia podpisania aktu notarialnego. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

4.        położoną w obrębie Kaliska Kościerskie, zapisana w KW GD1E/00025208/0, ozn. nr 93/1 o pow. 0,1219 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN,U.12), cena netto 97.520,00 zł. plus 22.429,60 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargowej.

5.      lokal mieszkalny stanowiący własność Gminy Kościerzyna znajdujący się w budynku mieszkalnym nr 4 położonym na działce nr 75/16 o pow. 752 m2 w miejscowości Ludwikowo obręb Częstkowo, zapisanej w księdze wieczystej GD1E/00044657/1, oznaczony:

– nr 4 o pow. użytkowej 77,49 m2 z pomieszczeniami przynależnymi składającymi się z kotłowni, składu opału  o łącznej powierzchni 5,04 m2 oraz piwnicy o pow. 10,41 m2 wraz z udziałem wynoszącym 130857/1000000 w nieruchomości wspólnej i w prawie własności gruntu ozn. nr 75/16, cena brutto 112.550,00 zł.

6.        położona w obrębie Łubiana, zapisana w KW GD1E/00024185/5 ozn. nr 191 o pow. 0,12 ha zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze oraz lasy (87.R,ZL),  cena brutto 14.400,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki nieregularny, wydłużony (wąski), teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntowa nieutwardzoną. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

7.       położona w obrębie Łubiana, zapisana w KW GD1E/00024185/5 ozn. nr 154 o pow. 0,1978 ha zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny rolnicze oraz lasy (87.R,ZL),   cena brutto 23.736,00 zł.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana, kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntowa nieutwardzoną.  Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

8.        położona w obrębie Wieprznica, zapisana w KW GD1E/00041340/5, ozn. nr 18/1 o pow. 0,0062 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny dróg wewnętrznych (1.KDW), cena netto 2.400,00 zł. plus 552,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki nieregularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

9.         położona w obrębie Wielki Klincz, zapisana w KW GD1E/00011076/4, ozn. nr 259 o pow. 0,0026 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami (45.MN,U), cena netto 2.200,00 zł. plus 506,00 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: działka częściowo ogrodzona, kształt działki regularny, teren nie uzbrojony w urządzenia infrastruktury technicznej, dojazd drogą gruntową utwardzoną. Działka została przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

10.        położoną w obrębie Kaliska Kościerskie, zapisana w KW GD1E/00025208/0, ozn. nr 94/4 o pow. 0,0494 ha, zgodnie z planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MN,U.12), cena netto 34.234,00 zł. plus 7.873,82 zł. podatku VAT.

Opis nieruchomości: kształt działki regularny, teren nieuzbrojony w urządzenia infrastruktury techniczne, dojazd o nawierzchni utwardzonej. Działka została przeznaczona do zbycia w drodze zamiany.

Osoby, którym przysługuje na podst. art. 34 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości mogą składać udokumentowane wnioski do dnia 27 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników

Uwaga Rolnicy, Wójt Gminy Kościerzyna informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami, współposiadaczami lub dzierżawcami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Kościerzyna, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej

Więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Sezon jesienno-zimowy to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Więcej