Aktualności

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Skorzewo

Na podstawie art. 17 pkt 9, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Skorzewo w gminie Kościerzyna.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) wyłożenie nastąpi w dniach od 01.06.2021 r. do 02.07.2021 r. w formie internetowej na stronie Urzędu Gminy Kościerzyna, pod adresem: https://koscierzyna.bip.gov.pl/ogloszenia/miejscowe-planyzagospodarowania-przestrzennego.html.

Przedmiotem wyłożenia są:

1. ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;

2. rysunek projektu planu;

3. prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kościerzyna na adres: Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.07.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: ug@koscierzyna.pl.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE PLANU ROZWIĄZANIAMI ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DNIA 22 CZERWCA 2021 R..W URZĘDZIE GMINY KOŚCIERZYNA, 83-400 KOŚCIERZYNA, UL.STRZELECKA 9, SALA POSIEDZEŃ, POCZĄTEK O GODZINIE 11.00.

Aktualności

Zmiany planów zagospodarowania przestrzennego

Informujemy, że obecnie projekty czterech ostatnich Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, które są zmieniane na podstawie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kościerzyna z 2014 roku, zostały podane do publicznego wglądu. Są to plany dla obrębów geodezyjnych: Wielki Klincz, Skorzewo, Łubiana, Juszki.

Więcej

Rajd Kaszubskich Drzymalitów w Skorzewie

20 czerwca 2021 r., po rocznej przerwie spowodowanej pandemią, odbył się w Skorzewie IV Raj Kaszubskich Drzymalitów. Pieszo-rowerowy rajd był poświęcony po raz kolejny pamięci braciom Aleksandrowi i Franciszkowi Peplińskim, bohaterom walczącym z zaborcą o prawo do budowy nieruchomości na własnej ziemi.

Więcej