Aktualności

Wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz

Na podstawie art. 17 pkt 9, w związku z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) Wójt Gminy Kościerzyna zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Wielki Klincz w gminie Kościerzyna.

W związku ze stanem epidemii ogłoszonym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 ze zm.) wyłożenie nastąpi w dniach od 12.05.2021 r. do 11.06.2021 r. w formie internetowej na stronie Urzędu Gminy Kościerzyna, pod adresem: https://koscierzyna.bip.gov.pl/ogloszenia/miejscowe-planyzagospodarowania-przestrzennego.html. Dokumenty zamieszczone są również poniżej.

Przedmiotem wyłożenia są:

1. ustalenia zawarte w części tekstowej projektu planu;

2. rysunek projektu planu;

3. prognoza oddziaływania na środowisko sporządzona do projektu w/w.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Kościerzyna na adres: Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.07.2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres mailowy: ug@koscierzyna.pl.

DYSKUSJA PUBLICZNA NAD PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE PLANU ROZWIĄZANIAMI ZOSTANIE PRZEPROWADZONA DNIA 27 MAJA 2021 r. W URZĘDZIE GMINY KOŚCIERZYNA, 83-400 KOŚCIERZYNA, UL.STRZELECKA 9, SALA POSIEDZEŃ, POCZĄTEK O GODZINIE 11.00.

Aktualności

Rada Seniorów rozpoczęła działalność

W listopadzie 2020 r. Rada Gminy Kościerzyna zdecydowała o powołaniu Rady Seniorów. Celem Rady Seniorów ma być podejmowanie działań w celu integracji środowiska osób starszych oraz wzmacniania udziału seniorów w życiu społeczności lokalnej Gminy Kościerzyna.

Więcej

Trwa Spis Powszechny

Przypominamy, że cały czas trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Wystarczy wejść na stronę spis.gov.pl i przejść do aplikacji spisowej.

Więcej