Aktualności

Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Obsługę prawną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie”.

1. Usługą zamówienia jest obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kościerzynie.

2. W celu świadczenia obsługi prawnej, o której w mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) świadczenia usług w siedzibie Zleceniodawcy (Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, budynek B) 2 razy
w miesiącu w wymiarze po 2 godziny zegarowe (łącznie 4 godziny w miesiącu),   w godzinach pracy GOPS, w terminach uzgodnionych przez Strony,

b) pozostawania w dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej dla Kierownika lub pracowników GOPS Kościerzyna wyznaczonych przez Kierownika Zleceniodawcy od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach 9:00 – 15.30- łącznie 12 godzin zegarowych w miesiącu,

c) uczestnictwa na podstawie udzielonych pełnomocnictw w ustalonych rozprawach i posiedzeniach sądowych.

3. Termin realizacji usługi zamówienia: 03.01.2023r.-30.06.2023r. oraz 01.09.2023r.-31.12.2023r.

4. Oferty cenowe prosimy składać na adres e-mail: k.szulfert@koscierzyna.pl do dnia 16.12.2022r. do godz. 12:00.

5. Jednocześnie informuję, iż zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który złoży  najkorzystniejszą ofertę i zgodną z opisem usługi zamówienia.

6. Dodatkowe informacje:

a) Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie;

b) Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. 2019r., poz. 178). Cena obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia i jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy;

c) Zamawiający wraz z ofertą cenową wymaga oświadczenia dot. biegłej znajomości przepisów związanych z działalnością pomocy społecznej

7. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9  zwany dalej Administratorem. 
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

–          art. 6 ust 1 lit. c w związku ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemyw celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.   
  • Informacja o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz inne  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z udziału w postępowaniu.  
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.                 
  • Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,

– prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Aktualności

Wójt otrzymał wotum zaufania i absolutorium

7 czerwca odbyła się absolutoryjna sesja Rady Gminy Kościerzyna, podczas której radni pozytywnie ocenili działalność wójta w 2022 roku, udzielając Grzegorzowi Piechowskiemu wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu.

Więcej

Rotembark ma nowego sołtysa

Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Środowa sesja absolutoryjna Rady Gminy Kościerzyna rozpoczęła się od powitania nowej sołtys sołectwa Rotembark. Funkcję tę objęła Pani Ludwika Szwichtenberg.

Więcej

Pożyczka inwestycyjna dla mikro i małych przedsiębiorstw

Informujemy przedsiębiorców o możliwości uzyskania pożyczki na inwestycje realizowane na terenie województwa pomorskiego, które będą związane z: poprawą potencjału konkurencyjnego; poprawą zdolności do rozszerzenia działalności o nowe produkty lub usługi; zwiększeniem produktywności; koniecznością dostosowania prowadzonej działalności do ograniczeń w utrzymywaniu kontaktów bezpośrednich.

Więcej