Aktualności

Zapytanie ofertowe – Obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie, zaprasza do złożenia oferty cenowej na ,,Obsługę prawną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie”.

1. Usługą zamówienia jest obsługa prawna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Kościerzynie.

2. W celu świadczenia obsługi prawnej, o której w mowa w ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązuje się do:

a) świadczenia usług w siedzibie Zleceniodawcy (Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, budynek B) 2 razy
w miesiącu w wymiarze po 2 godziny zegarowe (łącznie 4 godziny w miesiącu),   w godzinach pracy GOPS, w terminach uzgodnionych przez Strony,

b) pozostawania w dyspozycji telefonicznej oraz e-mailowej dla Kierownika lub pracowników GOPS Kościerzyna wyznaczonych przez Kierownika Zleceniodawcy od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy, w godzinach 9:00 – 15.30- łącznie 12 godzin zegarowych w miesiącu,

c) uczestnictwa na podstawie udzielonych pełnomocnictw w ustalonych rozprawach i posiedzeniach sądowych.

3. Termin realizacji usługi zamówienia: 03.01.2023r.-30.06.2023r. oraz 01.09.2023r.-31.12.2023r.

4. Oferty cenowe prosimy składać na adres e-mail: k.szulfert@koscierzyna.pl do dnia 16.12.2022r. do godz. 12:00.

5. Jednocześnie informuję, iż zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, który złoży  najkorzystniejszą ofertę i zgodną z opisem usługi zamówienia.

6. Dodatkowe informacje:

a) Cenę oferty należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyframi i słownie;

b) Cena – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. 2019r., poz. 178). Cena obejmuje wszelkie koszty i czynności Wykonawcy niezbędne do wykonania zamówienia i jest obowiązująca przez cały okres ważności umowy;

c) Zamawiający wraz z ofertą cenową wymaga oświadczenia dot. biegłej znajomości przepisów związanych z działalnością pomocy społecznej

7. Ochrona danych osobowych:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej reprezentowany przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9  zwany dalej Administratorem. 
  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
  • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

–          art. 6 ust 1 lit. c w związku ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemyw celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej kwoty obligującej do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.   
  • Informacja o odbiorcach danych osobowych: Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wykonawcy biorący udział w postępowaniu oraz inne  podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Ponadto mogą być one ujawnione podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę na świadczenie usług, w ramach których odbywa się przetwarzanie danych osobowych. 
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  • Podanie Pani/Pana danych  osobowych  jest  wymogiem ustawowym, niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem wykonawcy (oferenta) z udziału w postępowaniu.  
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.                 
  • Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,

– prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.

  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej