Aktualności

Zawieszenie biegów terminów administracyjnych

Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że na podstawie art.15 zzs ust.1 oraz art.15 zzs ust.8 Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.374, poz.567 i 568) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego  z powodu COVID-19:

1)    bieg terminów procesowych i sądowych w:

a)    postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

b)    postępowaniach egzekucyjnych,

c)    postępowaniach karnych,

d)    postępowaniach karnych skarbowych,

e)    postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

f)     postępowaniach administracyjnych,

g)    postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja  podatkowa,

h)   kontrolach celno – skarbowych,

i)     postępowaniach w sprawach, o których mowa w art.15f ust.9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz.847 i 1495 oraz z 2020 r. poz.284),

j)      innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

2)    bieg terminu:

a)    na milczące załatwienie sprawy,

b)    w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia  uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

c)    na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego  z powodu COVID-19.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów, o których mowa wyżej, nie dotyczy terminów rozpoznawanych przez sądy w sprawach wskazanych w art.14a ust.4 i 5 w/w Ustawy, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Aktualności

O nauce kaszubskiego w Łubianie na Uniwersytecie Gdańskim

Przedstawiciele szkoły w Łubianie mieli niezwykły zaszczyt przedstawić doświadczenia nauki języka kaszubskiego podczas Konferencji naukowo-dydaktycznej „Gôdóm i piszã pò kaszëbskù. Od szkoły podstawowej do matury”. Spotkanie odbyło się 21 września na Uniwersytecie Gdańskim.

Więcej

Nabór uzupełniający na powietrzne pompy ciepła

Przypominamy, że trwa nabór uzupełniający mieszkańców zainteresowanych montażem instalacji powietrznej pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej przy dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 10.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Więcej