Aktualności

Zawieszenie biegów terminów administracyjnych

Urząd Gminy Kościerzyna informuje, że na podstawie art.15 zzs ust.1 oraz art.15 zzs ust.8 Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.374, poz.567 i 568) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego  z powodu COVID-19:

1)    bieg terminów procesowych i sądowych w:

a)    postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,

b)    postępowaniach egzekucyjnych,

c)    postępowaniach karnych,

d)    postępowaniach karnych skarbowych,

e)    postępowaniach w sprawach o wykroczenia,

f)     postępowaniach administracyjnych,

g)    postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja  podatkowa,

h)   kontrolach celno – skarbowych,

i)     postępowaniach w sprawach, o których mowa w art.15f ust.9 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz.847 i 1495 oraz z 2020 r. poz.284),

j)      innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

2)    bieg terminu:

a)    na milczące załatwienie sprawy,

b)    w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia  uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,

c)    na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii ogłoszonego  z powodu COVID-19.

Wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminów, o których mowa wyżej, nie dotyczy terminów rozpoznawanych przez sądy w sprawach wskazanych w art.14a ust.4 i 5 w/w Ustawy, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, terminów wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego oraz terminów w sprawach wniosków i pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego.

Aktualności

Zmiany w obsłudze interesantów w GOPS

Uprzejmie informujemy, że w związku z sytuacją pandemiczną od dnia 24 stycznia 2022 r. budynek GOPS pozostanie zamknięty, jednakże nadal będzie świadczona praca na rzecz mieszkańców. Kontakt osób z pracownikami Ośrodka realizowany bezpośrednio w jego siedzibie zostaje ograniczony do niezbędnego minimum i dotyczyć może jedynie spraw istotnych i niecierpiących zwłoki.

Więcej

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów

W związku z coraz trudniejszą sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w celu zachowania ciągłości pracy urzędu gminy i świadczenia usług dla mieszkańców Wójt Gminy Kościerzyna wprowadza od dnia 24 stycznia 2022 r. reorganizację pracy w Urzędzie Gminy Kościerzyna. Co do zasady urząd od dnia 24 stycznia 2022 roku będzie nieczynny dla interesantów, natomiast nie przerywa pracy. Kontakt z urzędnikami jest możliwy przede wszystkim elektronicznie: ug@koscierzyna.pl lub telefonicznie: tel. 58 686 59 80.

Więcej

Zostań rodziną wspierającą!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Więcej