Zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości

Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni mieszkańcy Gminy Kościerzyna oraz właściciele nieruchomości na terenie gminy, nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek prowadzenia elektronicznych ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, a także do prowadzenia kontroli w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe i przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości są obowiązani do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a na terenach, gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej – do wyposażenia nieruchomości w szczelny zbiornik bezodpływowy (szambo) lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników i oczyszczalni przydomowych mogą być wykonywane tylko przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie Wójta Gminy Kościerzyna na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, oczyszczalni przydomowych i transport nieczystości ciekłych – wykaz firm poniżej.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników / przydomowych oczyszczalni ścieków. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek od 2023 roku prowadzić kontrole co najmniej raz na dwa lata.

W bieżącym roku działania kontrolne prowadzone przez pracowników Straży Gminnej Gminy Kościerzyna zostają zintensyfikowane, gdyż w 2024 roku kontrolą powinny być objęte wszystkie nieskontrolowane jeszcze zbiorniki bezodpływowe (szamba) na nieczystości ciekłe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Z przeprowadzonej analizy wynika, że na terenie gminy Kościerzyna zlokalizowanych jest 2094 sztuk zbiorników bezodpływowych oraz 153 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Ilość ta powoduje, że ponownie zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc w prowadzeniu działań kontrolnych. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów ustawowych można dostarczyć do tutejszego Urzędu w następujący sposób:

 • przynieść osobiście i złożyć w biurze Straży Gminnej bud. C pokój 1C tel. 603577699
 • wysłać skan lub zdjęcia dobrej jakości na adres mailowy: zbiorniki@koscierzyna.pl
 • wysłać kopię dokumentów na adres: Urząd Gminy Kościerzyna, ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
 • wysłać skan dokumentów lub zdjęcia dobrej jakości za pośrednictwem ePUPu.

Na potrzeby kontroli prosimy o dostarczenie lub przesłanie następujących dokumentów:

 • umowy na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekły,
 • dokumenty potwierdzające wykonie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków za okres ostatnich 2 lat.

Budowa nowego zbiornika bezodpływowego lub oczyszczalni przydomowej wymaga m.in. zgłoszenia do Urzędu Gminy celem ujęcia w ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. W 2023 roku część z Państwa złożyła do Urzędu Gminy Kościerzyna druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Jednak ankiety nie zostały złożone przez wszystkich właścicieli, dlatego ponawiamy prośbę o ich złożenie, razem z dokumentami o których mowa wyżej. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz poniżej.

Od dnia 4 stycznia 2024 roku obowiązuje nowa uchwała Rady Gminy Kościerzyna z dnia 8 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościerzyna (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 20 grudnia 2023 r. poz. 6014) – poniżej link do regulaminu. To bardzo waży dokument, który wyznacza zasady utrzymania czystości na naszych posesjach i obejściach. Przestrzeganie tych zasad zapewne pozwoli nam mieszkańcom lepiej czuć się mieszkając w zgodzie i szacunku do otaczającego nas środowiska naturalnego.

Regulamin określa takie zagadnienia jak:

 • wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
 • częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,
 • obowiązki i wymagania ciążące na osobach utrzymujących zwierzęta domowe,
 • wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
 • wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
 • obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

Poniżej zapisy rozdziału 4 Regulaminu dotyczące częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych, usytuowanych na terenach nieuzbrojonych
  w sieć kanalizacji sanitarnej, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe, zobowiązani są do zapewnienia usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych w odstępach czasu, uniemożliwiających ich przepełnienie.
 2. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości innych niż wymienione w ust. 3 – 5, należy prowadzić w sposób systematyczny, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika na nieczystości, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, przy czym opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy wykonywać nie rzadziej niż raz na kwartał, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 3. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, na której znajduje się budynek letniskowy, lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, należy wykonywać w sposób systematyczny, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika na nieczystości, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, przy czym opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy wykonywać nie rzadziej niż raz na pół roku gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 4. Pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego należy wykonywać w sposób systematyczny, z częstotliwością dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika na nieczystości, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, przy czym opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy wykonywać nie rzadziej niż raz na pół roku, gwarantując zachowanie czystości i porządku na tym terenie.
 5. Częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków musi być zgodna z instrukcją ich eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
 6. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu nieruchomości odbywa się wyłącznie na podstawie umowy zawartej między właścicielami nieruchomości (lub najemcą, zarządcą itp.), a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Kościerzyna na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
 7. Dokumenty potwierdzające zawarcie umowy oraz potwierdzające wykonie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków właściciele nieruchomości zobowiązani są posiadać przez okres minimum 3 lata celem okazania podczas kontroli. Brak dokumentów stanowić będzie podstawę do wymierzenia kary grzywny.
 8. Właściciele nieruchomości posiadający zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków zobowiązani są do zgłaszania ich do odpowiedniej ewidencji prowadzonej przez Gminę Kościerzyna w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.
 9. W przypadku, gdy nieruchomość wyposażona jest we własne, nieopomiarowane ujęcie wody do określenia ilości powstających ścieków gromadzonych w zbiorniku bezodpływowy lub przydomowej oczyszczalni ścieków przyjmuje się wskaźnik 40 litrów na osobę na dobę.
 10. W przypadku wybudowania sieci kanalizacji sanitarnego umożliwiającej podłączenie nieruchomości do tej sieci właściciel nieruchomości zobowiązany jest do wykonania przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w terminie 6 miesięcy.
 11. Ustala się następujące minimalne normy wyposażenia nieruchomości w przenośne kabiny (toalety typu TOI-TOI):
 12. imprezy plenerowe, na których nie ma dostępu do sanitariatów w obiektach budowlanych – 1 kabina na 50 uczestników, z podziałem na damskie i męskie,
 13. obozy harcerskie – 1 kabina na 15 uczestników, z podziałem na damskie i męskie,
 14. kąpieliska lub miejsca czasowo wykorzystywane do kąpieli – 1 kabina na 50 osób, z podziałem na damskie i męskie,
 15. wykonywanie prac budowlanych – 1 kabina na 50 osób.

Zachęcamy do zapoznania się z zapisami uchwały i przestrzegania zasad w niej zawartych.

REJESTR FIRM opróżnianie POŚ

REJESTR FIRM opróżnianie zbiorników

Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kościerzyna

zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków istniejącej

zgłoszenie zbiornika bezodpływowego