Aktualności

Zespół ds. Seniorów Gminy Kościerzyna kończy działalność

Po sześcioletnich staraniach o utworzenie Rady Seniorów Gminy Kościerzyna, dotychczasowy piętnastoosobowy Zespół ds. Seniorów staje przed szansą przekazania pałeczki swoim następcom w mającej powstać w 2021 r. Radzie Seniorów.

W dniu 27 stycznia 2021 r. wójt Gminy Kościerzyna poinformował członków Zespołu ds. Seniorów o długo oczekiwanej i jednogłośnie przyjętej uchwale Rady Gminy o możliwości powołaniu Rady Seniorów Gminy Kościerzyna.  

Wszystkie formalności zarówno przez Urząd Gminy jak i instancje szczebla wojewódzkiego zostały pomyślnie sfinalizowane.

W lutym br. trwał nabór kandydatów spośród seniorów 60+ proponowanych przez sołectwa i organizacje społeczne oraz koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W najbliższych tygodniach spodziewamy się wyborów pierwszej Rady Seniorów reprezentujących około czterotysięczną rzeszę osób starszych wiejskiej Gminy Kościerzyna. Dotychczasowa pięcioletnia działalność Zespołu ds. Seniorów udowodniła celowość kontynuowania pobudzania aktywności ludzi trzeciego wieku. Rada Seniorów będzie posiadać większe niż Zespół kompetencje ustawowe do reprezentowania interesów najstarszych mieszkańców naszego samorządu w zakresie dbałości o ich zdrowie, dobre samopoczucie, opiekę i pomoc a także organizację imprez integracyjnych, turystycznych, kulturalnych oraz sportowych. Warto przypomnieć, że członkowie Zespołu działali całkowicie społecznie, tzn. bez żadnych diet i bez zwrotów kosztów podróży. Rada Seniorów również będzie działać na takich samych zasadach.

W minionym pięcioleciu ustępujący Zespół ds. Seniorów przy olbrzymim wsparciu władz Gminy Kościerzyna, Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki oraz GOPS-u zorganizował trzy Seniorady w różnych sołectwach, seanse arcydzieł filmowych, spartakiady sportowe, szkolenia obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz bankowości elektronicznej, propagowania zdrowego stylu życia i innych form aktywizacji. Nawiązaliśmy przyjacielskie kontakty w celu wymiany doświadczeń z Radami Seniorów w Pniewach (Wielkopolska), w Nowym Mieście Lubawskim (Warmia). W wyżej wymienionych formach aktywności wzięło łącznie udział ponad dwa tysiące seniorów.

Członkowie Zespołu ds. Seniorów uczestniczyli w szkoleniach i wyjazdach studyjnych, które zaowocowały wymianą doświadczeń i wdrożeniem nowych metod działań na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych, m.in.

  • udział w Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Kościerskiego;
  • coroczne szkolenia w siedzibie ZUS w Kościerzynie na temat zmian świadczeń emerytalnych;
  • wizyty delegacji z Kościerzyny i Radkowa w Pniewach, wymiana doświadczeń organizacji pozarządowych oraz aktywizacji środowiska seniorów;
  • spotkanie seniorów w Skorzewie w ramach projektu „Bankowcy dla edukacji” – pod egidą Ewy Nowak;
  • udział przedstawicieli Gminy Kościerzyna, Elżbiety i Zdzisława Brzezińskich w kilku sesjach Obywatelskiego Parlamentu Seniorów w Warszawie, na tematy związane z sytuacją osób starszych w Polsce z uwzględnieniem aspektów medycznych, społecznych, ekonomicznych.

Członkowie Zespołu zorganizowali imprezy dla seniorów z Gminy Kościerzyna:

  • kilka seansów filmowych w Hali sportowo-widowiskowej w Wielkim Klinczu, poczęstunek ciastem i kawą oraz wręczenie symbolicznych upominków;
  • przeprowadzono kilka razy Biesiady Seniorów Gminy Kościerzyna z bardzo atrakcyjnym programem sportowym, rekreacyjnym i edukacją prozdrowotną przy efektywnej współpracy jednostek organizacyjnych Gminy Kościerzyna – GOPS, Policji, NZOZ Klincz i sołtysów.
  •  udział seniorów w imprezach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, integracyjnych i patriotycznych organizowanych przez koła emerytów (PZERI) oraz organizacje pozarządowe i członków Zespołu ds. Seniorów Gminy Kościerzyna.

Członkowie ds. Seniorów Gminy Kościerzyna składają serdeczne podziękowanie panu wójtowi Grzegorzowi Piechowskiemu, panu przewodniczącemu Rady Gminy Andrzej Boberowi i radnym, zastępcy wójta Grzegorzowi Świtale, sekretarz Katarzynie Knopik za merytoryczne, nieustające wspieranie nas w działaniach na rzecz seniorów, za umożliwienie wykorzystania sal wiejskich na działalność kulturalną i integracyjną, za możliwość uczestniczenia w szkoleniach i wyjazdach integracyjnych. Jesteśmy wdzięczni Grzegorzowi Daszkowskiemu, dyrektorowi Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki oraz kierownikowi Marcinowi Helta oraz współpracownikom za wszelką pomoc w przygotowanie imprez sportowych, integracyjnych oraz seansów filmowych. Dziękujemy również kierownictwu i pracownikom GOPS-u za działalność prozdrowotną wśród seniorów, szczególnie podczas imprez integracyjnych.

Dzięki zaangażowaniu władz Gminy i pracowników różnych szczebli oraz pracy członków Zespołu, seniorzy Gminy Kościerzyna mieli możliwość atrakcyjnego, radosnego i pożytecznego spędzania czasu.

Mamy nadzieję, że nowo wybrana Rada Seniorów Gminy Kościerzyna będzie kontynuować i udoskonalać nasze działania dla wspólnego dobra.

Aktywny senior to człowiek zdrowszy, szczęśliwszy, radośniejszy, otwarty na świat i ludzi.

Elżbieta Brzezińska
(przewodnicząca Zespołu ds. Seniorów Gminy Kościerzyna w latach 2016 – 2021)

Członkowie Zespołu: Józef Brzeziński (Wdzydze), Jan Czapiewski (Sarnowy), Zdzisław Czoska (Gostomie), Krystyna Freda (Nowy Klincz), Elżbieta Kozikowska (Łubiana), Grażyna Kujach (Szarlota), Irena Literska (Wielki Podleś), Władysława Majkowska-Weis (Juszki), Ewa Nowak (Skorzewo), Krystyna Okrój (Mały Klincz), Krystyna Toruńczak (Kłobuczyno), Stanisław Wnuk (Wielki Klincz), Krystyna Wzgarda (Łubiana), Lilla Zarychta (Nowa Kiszewa)

Nadesłane: Elżbieta i Zdzisław Jan Brzezińscy

Aktualności

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej

Wyniki wyborów samorządowych

7 kwietnia 2024 r. odbyły się wybory samorządowe. Wybieraliśmy Wójta, Radnych Gminy Kościerzyna, Radnych Powiatu Kościerskiego i Radnych Sejmiku Województwa Pomorskiego.

Więcej