Aktualności

Zgłoś swój projekt do Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyna

Gmina Kościerzyna i Miasto Kościerzyna ogłaszają nabór przedsięwzięć o kluczowym znaczeniu dla rozwoju miasta i gminy. Celem tego działania jest identyfikacja potrzeb oraz pomysłów prorozwojowych, które mogą być uwzględnione w „Strategii terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny”. Dokument ten jest niezbędny do realizacji tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) przy pomocy funduszy Unii Europejskiej w najbliższej perspektywie finansowej 2021-2027.

Termin zgładzania przedsięwzięć: 9 grudnia 2022 r.

Preferowane projekty:

– o wymiarze ponadlokalnym i charakterze partnerskim – angażujące szerokie grono interesariuszy, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego,

– przedsięwzięcia muszą być komplementarne z priorytetami i celami szczegółowymi projektu Funduszy Europejskich dla Pomorza na lata 2021-2027 dla Obszarów ZIT

(szczegóły: https://strategia2030.pomorskie.eu/2022/11/15/projekt-fep-po-uwagach-technicznych-ke/)

Obszary tematyczne przedsięwzięć:

  • Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych
  • Aktywizacja społeczna i edukacyjna imigrantów
  • Wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia
  • Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej
  • Infrastruktura zdrowotna z terenu MOF Kościerzyna, w tym:

– zwiększanie równego i szybkiego dostępu do usług, które wspierają dostęp do opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej;

– wspieranie włączenia społeczno-gospodarczego gospodarstw domowych o niskich dochodach oraz grup w niekorzystnej sytuacji, w tym osób o szczególnych potrzebach, dzięki zintegrowanym działaniom obejmującym usługi mieszkaniowe i usługi społeczne;

– zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej.

Kto może zgłosić projekt?

Podmioty publiczne i prywatne.

Gdzie można realizować projekt?

W obszarze MOF Kościerzyna tj. na terenie Gminy Kościerzyna lub miasta Kościerzyna

Jak można zgłosić projekt?

Propozycje przedsięwzięć należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 09.12.2022 r. w formie:

  • elektronicznej na adres mailowy:o.szlagowska@koscierzyna.pl,
  • pisemnej na adres: Urząd Gminy Kościerzyna ul. Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna
  • złożyć osobiście w siedzibie Gminy Kościerzyna w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

a) z datą wpływu po dniu 09.12.2022 r.,

b) bez danych kontaktowych,

c) spoza obszaru realizacji,

c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie przedsięwzięcia nie jest równoznaczne z zapewnieniem jego realizacji i finansowania.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia „Strategii terytorialnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny!

Aktualności

Płukanie sieci wodociągowej

Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna zawiadamia, że w dniu 12.07.2024 r. od godz. 9.00 do godz. 13.00 w miejscowościach: Grzybowo, Sycowa Huta, Rotembark, Rybaki odbędzie się płukanie sieci wodociągowej.

Więcej