Aktualności

Złóż wniosek o stypendium szkolne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje o możliwości składania wniosków na stypendia szkolne.

Formularze wniosku dostępne są w tut. Ośrodku (budynek „B”) lub na stronie BIP GOPS Kościerzyna. Do wniosku należy dołączyć dokumenty dotyczące dochodów za miesiąc VIII 2021r. Dokumenty należy składać w terminie od dnia 01.09.2021r. do dnia 15.09.2021r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie (pokój nr 8).

Jednym z warunków uzyskania stypendium szkolnego jest dochód niższy niż kryterium dochodowe ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej), które w roku wynosi 528,00zł netto na 1 osobę w rodzinie oraz kryterium dysfunkcji.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, słuchaczy, wychowanków zamieszkałych na terenie Gminy Kościerzyna dostępnym pod wskazanym adresem:

https://koscierzyna.bip.gov.pl/uchwaly-z-2021-roku/nr-vi-284-21.html

Refundacji kosztów poniesionych na cele edukacyjne dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

– faktur VAT wystawionych imiennie na wnioskodawcę,

– imiennych biletów miesięcznych wystawionych na ucznia,

– dowodów wpłaty bądź pisemnych oświadczeń wystawionych przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia

Data wystawienia dokumentu, o którym mowa powyżej, powinna zawierać się w okresach:

– od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia w trakcie realizacji stypendium za okres wrzesień – grudzień

– od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca w trakcie realizacji stypendium za okres styczeń- czerwiec, z wyłączeniem dokumentów potwierdzających zakup podręczników szkolnych, które podlegają całkowitej lub częściowej refundacji za dany rok szkolny, za stypendia przyznane w okresie wrzesień – czerwiec.

Powyższe dokumenty należy przedstawić w ORYGINALE.

Osoba upoważniona do kontaktu – Aleksandra Bielawa tel. 58 686-65-57

Aktualności

Zmiany w finansowaniu pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.), „każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej