Informacje dla osób niepełnosprawnych

Urząd Gminy Kościerzyna mieści się w piętrowym w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku zamontowana jest platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Osoby mające problem z poruszaniem się mogą załatwić wszystkie sprawy urzędowe na parterze budynku. Toalety wewnątrz budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego online. 

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem Urzędu Gminy Kościerzyna znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami

Strona internetowa Gminy Kościerzyna oraz Biuletyn Informacji Publicznej są częściowo zgodne z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie wszystkie zamieszczone treści i dokumenty spełniają wymogi dostępności cyfrowej, np. pliki zawierające treści aktów prawnych, dokumentacje przeprowadzonych kontroli np. wystąpienia pokontrolne, skany dokumentów.

Nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny.

 

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Katarzyna Knopik – Koordynator ds. Dostępności

e-mail: k.knopik@koscierzyna.pl

Telefon: 58 686 59 80

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

CZYM JEST NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ I KTO O NIEJ ORZEKA?

Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych niepełnosprawność oznacza trwałą lub okresową niezdolność do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy.

Niepełnosprawność, zgodnie z kryterium ustawowym, to niemożność efektywnego pełnienia ról społecznych tj. wypełniania zobowiązania wynikającego z zajmowanej pozycji społecznej przy korzystaniu przez osobę z przysługujących jej przywilejów i praw według bardziej lub mniej określonego wzoru, a więc niemożność bądź trudności w codziennej aktywności i uczestnictwie wynikające z naruszenia sprawności organizmu.

Ważne: Zgodnie z obowiązującym prawem ocena stanu zdrowia nie jest jedynym wyznacznikiem niepełnosprawności, bowiem orzecznictwo o niepełnosprawności uwzględnia zarówno fizyczne, psychiczne jak i społeczne aspekty funkcjonowania człowieka. Wystąpienie tylko jednego z elementów np. naruszenia sprawności organizmu (potocznie utożsamianego z chorobą) nie musi zatem oznaczać, że mamy do czynienia z niepełnosprawnością. Natomiast intensywność tego czynnika nie wpływa bezpośrednio na ustaloną niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, jeżeli w następstwie jego występowania nie dochodzi do istotnych ograniczeń w sferze społecznej lub zawodowej.

O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI ORZEKAJĄ:

  •  Powiatowe/miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako pierwsza instancja;
  •  Wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako druga instancja;

Postępowanie orzecznicze, służące ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, co do zasady jest zespołowe i dwuinstancyjne. Oznacza to, że w posiedzeniu składu orzekającego zespołu powiatowego i wojewódzkiego uczestniczy co najmniej dwóch specjalistów – członków zespołu orzekającego, z których co najmniej jednym jest lekarz sprawujący jednocześnie funkcję przewodniczącego składu orzekającego. Drugim członkiem składu orzekającego może być pedagog, psycholog, pracownik socjalny, doradca zawodowy albo inny lekarz.

  •  Rejonowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych jako organ odwoławczy dokonujący kontroli prawidłowości orzekania przez organy administracji publicznej.

Prawo strony postępowania orzeczniczego do złożenia odwołania od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności jest wyrazem realizacji prawa zawartego w Konstytucji RP, które stanowi, iż każdy obywatel ma prawo
do rozstrzygnięcia swojej sprawy przez niezawisły sąd. Rejonowe sądy pracy i ubezpieczeń społecznych rozpatrują sprawy z odwołania od orzeczeń wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności poprzez poddanie oceny ustalonej przez składy orzekające pod ocenę biegłych lekarzy sądowych oraz innych biegłych, których przewodniczący składu orzekającego powołuje w zależności od problematyki indywidualnej sprawy.

Uwaga: Postępowanie orzecznicze w zakresie ulg i uprawnień jest jednoosobowe (orzeka lekarz) i jednoinstancyjne (nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności).

 

 

Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych dodatków czytających treści na stronie internetowej. Są to dodatki do najpopularniejszych przeglądarek Edge, Chrome i Firefox. Programy czytające tekst mogą być szczególnie przydatne osobom z niepełnosprawnościami, na przykład niedowidzącym czy osobom z dysleksją (czytany tekst można śledzić na ekranie, a czytane w danej chwili słowo może być wyróżnione).

Translator Braille’a online: http://hipoterapia.braille.edu.pl/generator.html
Tłumacz Migam – usługa natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego: https://tlumacz.migam.org/

Przydatne strony internetowe: