Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Zasady udzielania dotacji określa „Regulamin udzielania dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kościerzyna”, stanowiący załącznik do uchwały Nr II/162/20 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 26 lutego 2020 r. dotyczącej dofinansowania zadań z zakresu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Kościerzyna. Uchwałą Nr IV/272/21 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 21 maja 2021 r. zwiększono wysokość udzielonej dotacji, która wynosi obecnie 80% kosztów kwalifikowalnych, nie więcej jednak niż 9000 zł.

Właściciele gospodarstw domowych (nie dotyczy zabudowy rekreacyjnej i letniskowej) leżących poza obszarami aglomeracji ściekowych, w rozproszonej zabudowie oraz w miejscowościach, w których nie jest planowana do 2028 roku budowa sieci kanalizacji sanitarnej, mogą składać wnioski o dofinansowanie na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania polegające na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków (PBOŚ) o przepustowości do 50 RLM, oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze z gospodarstw domowych i gospodarstw agroturystycznych. Właściciel lub posiadacz nieruchomości uzyskuje częściowy zwrot wydatków związanych z realizacją zadania (nie dotyczy kosztów przygotowania dokumentacji niezbędnej do włożenia wniosku o dofinansowanie).

Regulamin dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków ze zmianą ujednolicony-kliknij

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kościerzyna: Dorota Żymierczykiewicz i Monika Lehmann tel. 58 686 56 00.

Poniżej znajduje się wzór wniosku wraz z oświadczeniami:

 
 
 

 

UWAGA!

W związku z problemami dotyczącymi właściwego przygotowania dokumentacji, w szczególności opinii geotechnicznej i deklaracji producenta oczyszczalni ścieków spełniającej wymogi regulaminu, zaleca się szczegółową analizę Regulaminu lub kontakt z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska.