Program „Ciepłe Mieszkanie”

 

 

Gmina Kościerzyna w styczniu 2023 r. podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach którego właściciele lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych mogą się ubiegać o wsparcie finansowe na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe.

Stan realizacji Programu Ciepłe Mieszkanie:

Stan
realizacji Programu na dzień

Liczba
złożonych wniosków przez Beneficjentów końcowych

Liczba
zrealizowanych przedsięwzięć przez Beneficjentów końcowych

Kwota
wypłaconego dofinansowania

30.09.2023

1

0

0

31.10.2023

2

0

0

30.11.2023

2

1

0

31.12.2023

2

1

0

31.01.2024

2

1

0

                29.02.2024

2

2

5 970,00 zł

                31.03.2024

6

2

5 970,00 zł


Gmina Kościerzyna ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie

Program priorytetowy „Ciepłe Mieszkanie” ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

BENEFICJENCI:

Program jest kierowany do osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Kościerzyna.

SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU:

Wniosek składa się w formie papierowej lub elektronicznej. W celu złożenia wniosku Wnioskodawca wypełnia wniosek i składa wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Kościerzyna lub przesyła wniosek za pośrednictwem platformy ePUAP.

TERMINY:
Wnioski będą przyjmowane od dnia ogłoszenia do dnia 30.06.2025 r., lub do wyczerpania środków.

DODATKOWE INFORMACJE:

Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do uzyskania dofinansowania w ramach Programu, gmina podpisze umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.

Beneficjentem Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy Kościerzyna oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na poziomie:

– podstawowym – do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 16 500 zł,
– podwyższonym – do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 27 500 zł,
– najwyższym – do 90% kosztów kwalifikowany, nie więcej niż 41 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu.

Zasady realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Projekt umowy o dofinansowanie-Ciepłe Mieszkanie

Wniosek o dofinansowanie ciepłe mieszkanie

Rodzaje kosztów kwalifikowanych oraz wymagania techniczne dla Programu

Regulamin Naboru

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Pełnomocnictwo

Wniosek o płatność

Protokół odbioru prac ciepłe mieszkanie