Odpady komunalne

Zasady gospodarowania odpadami

Związek Gmin Wierzyca zgodnie z decyzją gmin – uczestników Związku z dniem 1 lipca 2013 roku przejął obowiązki organizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku. Zarówno z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jak i z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, itp.).

Z dniem 1 lipca 2013 roku przestał obowiązywać system indywidualnego zawierania umów właściciela nieruchomości z odbiorcą odpadów, w zamian właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami.

Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Na podstawie złożonej deklaracji opłaty według wzoru określonego w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, właściciele nieruchomości są zobowiązani wnosić określoną opłatę (na wskazany rachunek bankowy) w trybie i terminach określonych w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Właścicielom nieruchomości nie są wystawiane faktury, ani rachunki. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza samodzielnie w składanej do Związku deklaracji opłaty.

Odpady komunalne z terenu nieruchomości odbierają uprawnieni przedsiębiorcy wyłonieni w drodze przetargu, z którymi Związek podpisał umowy.

Każda nieruchomość powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wyposażanie nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odbywać się winno zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych”.

Gminy Związku Gmin Wierzyca:

Bobowo, Kościerzyna, Kościerzyna – Miasto, Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz, Skórcz – Miasto, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa

Zasady segregowania odpadów

Zasady obowiązujące od 01.10.2018 r.
Ogólne wymagania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”,
każda nieruchomość jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w w/w regulaminie.

Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów,
 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Na terenie nieruchomości odpady komunalne zbiera się w sposób następujący:

 • frakcję odpadów „Papier”, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”,
 • frakcję odpadów „Szkło”, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”,
 • frakcję odpadów „Metale i tworzywa sztuczne”, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
 • frakcję odpadów „Bio”, w skład której wchodzą bioodpady, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”,
 • frakcję odpadów „Resztkowe”, w skład których wchodzą pozostałe po segregacji odpady nie będące odpadami niebezpiecznymi, zbiera się w pojemnikach oznaczonych napisem „Resztkowe”,

wymienione frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach lub workach,
wymienione frakcje odpadów odbiera bezpośrednio z nieruchomości w sposób selektywny uprawniony przedsiębiorca,
pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych winny odpowiadać kolorystyce i być oznakowane czytelnym napisem, w sposób określony wyżej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), czyli pojemniki nie spełniające określonych wyżej wymogów w zakresie kolorystyki powinny być dostosowane w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów wymienionego rozporządzenia, a w zakresie oznakowania w ciągi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia,
frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio z nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

 • przeterminowane leki,
 • chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • odpady zielone,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

Inne sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych:

 • przeterminowane leki można oddać w aptece posiadającej odpowiedni do tego celu pojemnik,
 • zużyte baterie i akumulatory można oddać w punkcie handlowym posiadającym odpowiedni do tego celu pojemnik,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w punkcie handlowym przy zakupie nowego,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych,
 • zużyte opony można oddać do wyspecjalizowanego punktu zbierania tych odpadów lub w punkcie handlowym przy zakupie nowych.

Częstotliwość pozbywania się odpadów:

 • Wymagania w zakresie częstotliwości pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”.
 • Pozbywanie się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, winno zapewniać właściwe utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
 • Minimalną częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przedstawia tabela:

Częstotliwość pozbywania się odpadów obowiązująca od 01.10.2018 r.
Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości

Nieruchomości

Lokalizacja nieruchomości

Odpady

Częstotliwość

Sezon

na obszarach wiejskich:

Nieruchomości w budynkach wielolokalowych (dla których zadeklarowano nie mniej niż 8 gospodarstw domowych)

Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.
co 4 tyg.
co 4 tyg.

I-XII
I-XII
I-XII

Bio

co 2 tyg.
co 4 tyg.

IV-XI
XII-III

Gmina Kościerzyna

Nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej

Resztkowe
Papier
Szkło
Metale i tworzywa sztuczne
Bio
Resztkowe

co 2 tyg.
co 13 tyg.
co 8 tyg.
co 4 tyg.
co 4 tyg.
co 4 tyg.

I-XII
I-XII
I-XII
I-XII
I-XII
I-XII

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych od 01.10.2018 r.

Nazwa

Adres

Regulamin

PSZOK Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o. o.,
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
tel. 58 562 36 83 ; 562 30 68.
Czynny:
– wtorek, środa, czwartek od 13:00 do 17:00
– piątek, sobota od 8:00 do 12:00

PSZOK Kościerzyna

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. ,
ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna,
tel. 515 224 708
Czynny:
– wtorek, środa, czwartek od 13:00 do 17:00
– piątek, sobota od 8:00 do 12:00

PSZOK Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o. o.,
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
tel. 58 562 36 83 ; 562 30 68.
Czynny:
– wtorek, środa, czwartek od 13:00 do 17:00
– piątek, sobota od 8:00 do 12:00

PSZOK Kościerzyna

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. ,
ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna,
tel. 515 224 708
Czynny:
– wtorek, środa, czwartek od 13:00 do 17:00
– piątek, sobota od 8:00 do 12:00

Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania znajduje się na stronie Związku Gmin Wierzyca: http://www.zgwierzyca.pl/poziomy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firm zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zakupu nowego sprzętu) oraz do punktów zajmujących się skupem złomu i surowców wtórnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych można przekazać do punktów zajmujących się skupem surowców wtórnych.

Adresy firm zajmujących się skupem surowców wtórnych:

 1. ELWOZ ECO Sp. z o.o., ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
 2. SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna
 3. HANDEL Piotr Wrycza, ul. Malinowska 18, 83-110 Tczew
 4. UTSS Nakla Staubach Stanisław, Miodowa 10, 77-127 Nakla
 5. VERDE Group s.c., Paweł i Stanisław Krzemińscy, ul. Kościerska 9, 83-330 Żukowo

W 2019 roku Gmina Kościerzyna uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W przypadku możliwości skorzystania z dofinansowania w kolejnych latach Gmina Kościerzyna będzie kontynuowała realizację zbiórki odpadów powstających w gospodarstwach rolnych.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: https://system.sios.pl/external/rdr/office/92

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych: https://system.sios.pl/external/list-waste/office/92

Kontakt w sprawie gospodarki odpadami:
Związek Gmin Wierzyca
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdański

Biuro obsługi klienta

Zakres załatwianych spraw: obsługa deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami, obsługa reklamacji usługi odbioru odpadów

Obszar obsługi – Wszystkie Gminy Związku
tel: 58 531 38 02
fax: 58 563 40 49
e-mail: odpady@zgwierzyca.pl

Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zakres załatwianych spraw: sprawy dotyczące rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami, uzgodnienia stanu konta, upomnienia, tytuły wykonawcze

Obszar obsługi – Gmina Kościerzyna 
tel: 58 563 40 46
tel: 510 467 090
fax: 58 563 40 48
e-mail: m.kopiszka@zgwierzyca.pl

Obsługa decyzji wymierzających opłatę

Zakres załatwianych spraw: obsługa postępowań administracyjnych wymierzających opłatę

Obszar obsługi – Wszystkie Gminy Związku
tel: 58 563 40 44
fax: 58 563 40 48
e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl

Close Menu
Skip to content