Odpady komunalne

Zasady gospodarowania odpadami

Związek Gmin Wierzyca realizuje obowiązki organizowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na obszarze gmin Związku, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości letniskowych.

Z dniem 1 lipca 2013 roku przestał obowiązywać system indywidualnego zawierania umów właściciela nieruchomości z odbiorcą odpadów, w zamian właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację opłaty za gospodarowanie odpadami.

Spełnienie obowiązku złożenia deklaracji polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza deklaracji oraz jego podpisaniu i złożeniu w Związku Gmin Wierzyca.

Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości powstających odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

Na podstawie złożonej deklaracji opłaty według wzoru określonego w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, właściciele nieruchomości są zobowiązani wnosić określoną opłatę (na wskazany rachunek bankowy) w trybie i terminach określonych w uchwale Zgromadzenia Związku „w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”.

Właścicielom nieruchomości nie są wystawiane faktury, ani rachunki. Wysokość opłaty właściciel nieruchomości wylicza samodzielnie w składanej do Związku deklaracji opłaty.

Miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Rodzaj nieruchomości

Metoda naliczania opłaty

Sposób
zbierania odpadów – selektywny

zamieszkała przez 1 albo 2 mieszkańców

od mieszkańca

  41,00 zł

z ulgą BIO: 40,00 zł

zamieszkała przez 3 i więcej mieszkańców

od gospodarstwa domowego

115,00 zł

z ulgą BIO: 113,00 zł

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub
inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Rodzaj
nieruchomości

Sposób
zbierania odpadów

Metoda
naliczania opłaty

selektywny

Domek letniskowy lub inna
nieruchomość wykorzystywana na
cele rekreacyjno-wypoczynkowe

206,00 zł

Stawka ryczałtowa
za rok

Ulga BIO: Bioodpady stanowiące odpady komunalne – kompostowane we własnym kompostowniku (dotyczy nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej)

Odpady komunalne z terenu nieruchomości odbierają uprawnieni przedsiębiorcy wyłonieni w drodze przetargu, z którymi Związek podpisał umowy.

Każda nieruchomość powinna być wyposażona w odpowiednie urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Wyposażanie nieruchomości w urządzenia do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym odbywać się winno zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi” oraz zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Związku „w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca, w zakresie odpadów komunalnych”.

Gminy Związku Gmin Wierzyca:

Bobowo, Kościerzyna, Kościerzyna – Miasto, Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz, Skórcz – Miasto, Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa

Zasady segregowania odpadów

Zasady obowiązujące od 01.10.2018 r.
Ogólne wymagania selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
wymagania w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości określa obowiązujący „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin – uczestników Związku Gmin Wierzyca”,
każda nieruchomość jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie określonym w w/w regulaminie.

Na terenie nieruchomości selektywnie zbiera się:

Na terenie nieruchomości odpady komunalne zbiera się w sposób następujący:

wymienione frakcje odpadów zbiera się w pojemnikach lub workach,
wymienione frakcje odpadów odbiera bezpośrednio z nieruchomości w sposób selektywny uprawniony przedsiębiorca,
pojemniki i worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów komunalnych winny odpowiadać kolorystyce i być oznakowane czytelnym napisem, w sposób określony wyżej, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19), czyli pojemniki nie spełniające określonych wyżej wymogów w zakresie kolorystyki powinny być dostosowane w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie przepisów wymienionego rozporządzenia, a w zakresie oznakowania w ciągi 6 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia,
frakcje selektywnie zebranych odpadów komunalnych (nieodbieranych bezpośrednio z nieruchomości) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Rodzaje odpadów komunalnych przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

Inne sposoby indywidualnego pozbywania się odpadów komunalnych:

Częstotliwość pozbywania się odpadów:

Minimalna częstotliwość pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości

Lokalizacja nieruchomości

Odpady

Częstotliwość

Sezon

Nieruchomości
na obszarach wiejskich:

Gmina Kościerzyna

Budynki
wielolokalowe

Papier

co 4 tyg.

I-XII

Szkło

co 4 tyg.

I-XII

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

I-XII

Bio

co 1 tyg.

IV-X

co 2 tyg.

XI-III

Resztkowe

co 1 tyg.

I-XII

Budynki
jednorodzinne

Papier

co 8 tyg.

I-XII

Szkło

co 8 tyg.

I-XII

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

I-XII

Bio

co 2 tyg.

IV-X

co 4 tyg.

XI-III

Resztkowe

co 2 tyg.

I-XII

Nieruchomości,
na których znajdują się
domki letniskowe
i inne nieruchomości
wykorzystywane na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe

Budynki
wielolokalowe

Obowiązują te same wymagania jak dla nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy

Pozostałe
nieruchomości

Papier

co 4 tyg.

V-IX

co 13 tyg.

X-IV

Szkło

co 4 tyg.

V-IX

co 13 tyg.

X-IV

Metale i tworzywa sztuczne

co 4 tyg.

V-IX

co 8 tyg.

X-IV

Bio

co 2 tyg.

IV-X

co 4 tyg.

XI-III

Resztkowe

co 2 tyg.

IV-X

co 4 tyg.

XI-III

Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

Nazwa

Adres

PSZOK Skórcz – obsługuje gminy: Lubichowo, Skórcz (gmina), Skórcz (miasto), Smętowo Graniczne

Związek Gmin Wierzyca,
ul. Spacerowa 13, 83-220 Skórcz,
tel. 503 451 256
Czynny:
– wtorek od 800 do 1600
– środa, czwartek od 1300 do 1700
– w pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od 800 do 1200
wymagane jest telefoniczne uzgodnienie terminu dostawy pod nr tel. 503 451 256

PSZOK Kościerzyna – obsługuje gminy: Bobowo, Kościerzyna (gmina), Kościerzyna (miasto), Lubichowo, Nowa Karczma, Przywidz, Skórcz (gmina), Skórcz (miasto), Smętowo Graniczne, Stara Kiszewa

PreZero Service Północ Sp. z o.o. ,
ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna,
tel. 885 117 896
Czynny:
– wtorek, środa, czwartek od 1300 do 1700
– piątek, sobota od 800 do 1200

PSZOK Starogard Gdański

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych STARKOM Sp. z o. o.,
ul. Tczewska 22, 83-200 Starogard Gdański,
tel. 58 562 36 83 ; 562 30 68.
Czynny:
– wtorek, środa, czwartek od 13:00 do 17:00
– piątek, sobota od 8:00 do 12:00

PSZOK Kościerzyna

SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o. ,
ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna,
tel. 515 224 708
Czynny:
– wtorek, środa, czwartek od 13:00 do 17:00
– piątek, sobota od 8:00 do 12:00

Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kościerzyna jest firma PreZero Service Północ Sp. z o.o., tel. 58 686 71 77

www: https://www.suez.pl/pl-pl;

https://www.suez.pl/pl-pl/kim-jestesmy/suez-w-polsce/nasze-lokalizacje/suez-polnoc

Oddział w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej 9A, 83-400 Kościerzyna, tel. 58 6867177

Odpady odbierane od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Kościerzyna przez firmę SUEZ PÓŁNOC sp. z o. o. są zagospodarowywane w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” sp. z o. o. siedzibą Stary Las 9, 83-200 Starogard Gdański. tel. 58 5300799, email: biuro@starylas.pl.

Informacja o osiągniętych w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania znajduje się na stronie Związku Gmin Wierzyca: http://www.zgwierzyca.pl/poziomy.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, firm zajmujących się sprzedażą sprzętu elektrycznego i elektronicznego (w przypadku zakupu nowego sprzętu) oraz do punktów zajmujących się skupem złomu i surowców wtórnych.

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych można przekazać do punktów zajmujących się skupem surowców wtórnych.

Adresy firm zajmujących się skupem surowców wtórnych:

  1. ELWOZ ECO Sp. z o.o., ul. Słupska 2, 83-340 Sierakowice
  2. SUEZ PÓŁNOC Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 9A, 83-400 Kościerzyna
  3. HANDEL Piotr Wrycza, ul. Malinowska 18, 83-110 Tczew
  4. UTSS Nakla Staubach Stanisław, Miodowa 10, 77-127 Nakla
  5. VERDE Group s.c., Paweł i Stanisław Krzemińscy, ul. Kościerska 9, 83-330 Żukowo

W 2019 roku Gmina Kościerzyna uzyskała dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. W przypadku możliwości skorzystania z dofinansowania w kolejnych latach Gmina Kościerzyna będzie kontynuowała realizację zbiórki odpadów powstających w gospodarstwach rolnych.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych: https://system.sios.pl/external/rdr/office/92

Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania i transportu nieczystości ciekłych: https://system.sios.pl/external/list-waste/office/92

Kontakt w sprawie gospodarki odpadami:
Związek Gmin Wierzyca
ul. gen. Władysława Sikorskiego 18
83-200 Starogard Gdańsk

Biuro obsługi klienta

Zakres załatwianych spraw: obsługa deklaracji opłat za gospodarowanie odpadami, obsługa reklamacji usługi odbioru odpadów

Obszar obsługi – Wszystkie Gminy Związku
tel: 58 531 38 02
fax: 58 563 40 49
e-mail: odpady@zgwierzyca.pl

Obsługa opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zakres załatwianych spraw: sprawy dotyczące rozliczeń opłat za gospodarowanie odpadami, uzgodnienia stanu konta, upomnienia, tytuły wykonawcze

Obszar obsługi – Gmina Kościerzyna 
tel: 58 563 40 46
tel: 510 467 090
fax: 58 563 40 48
e-mail: m.kopiszka@zgwierzyca.pl

Obsługa decyzji wymierzających opłatę

Zakres załatwianych spraw: obsługa postępowań administracyjnych wymierzających opłatę

Obszar obsługi – Wszystkie Gminy Związku
tel: 58 563 40 44
fax: 58 563 40 48
e-mail: sekretariat@zgwierzyca.pl