RODO

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Eliza Szczesna, kontakt: tel. 604-080-935 lub e-mail: inspektor25052018@gmail.com

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO” informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9, zwany dalej Administratorem.
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel. 604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych głównie na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. oraz zapewnienia bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Będą udostępnianie tylko na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego, wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być również zgoda.
 • Podanie danych jest wymogiem ustawowym, nie podanie danych skutkuje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia i jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jej zawarcie.
  Posiada Pani/Pan prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

Grzegorz Piechowski
Wójt Gminy Kościerzyna

Klauzula informacyjna – W SPRAWACH ZAŁATWIANYCH MILCZĄCO

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna reprezentowany przez Wójta Gminy Kościerzyna z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9  zwany dalej Administratorem. 
 • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  •  art. 6 ust 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzać będziemy w celu załatwienia sprawy milcząco.
 • Informacja o odbiorcach danych osobowych: odbiorcami mogą być wyłącznie podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora, na podstawie zawartej umowy oraz podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 • Podanie danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa.
 • Posiada Pani/Pan:
  •  prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,
  • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

Grzegorz Piechowski
Wójt Gminy Kościerzyna