Program „Czyste Powietrze”

PROGRAM ,,CZYSTE POWIETRZE’’

Gmina Kościerzyna podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie współpracy przy realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach wsparcia mieszkańcy Gminy Kościerzyna mogą składać wnioski o dotację w siedzibie Urzędu Gminy Kościerzyna.

Stan realizacji Programu Czyste Powietrze na terenie Gminy Kościerzyna na dzień 30.09.2022:

Liczba złożonych Wniosków
o dofinansowanie  

491

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć

231

Kwota wypłaconych dotacji

4 531 864,92 zł

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Przez Internet lub w urzędzie

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez:

Za pośrednictwem banku

Wnioski można też składać za pośrednictwem banków, które przystąpiły do programu (Kredyt Czyste Powietrze oraz dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego dostępne są w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na stronie:  https://czystepowietrze.gov.pl/zloz-wniosek-w-banku/)

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w programie Czyste Powietrze

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, uprawnionym do uzyskania dofinansowania w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, Urząd Gminy w Kościerzynie udziela wsparcia mieszkańcom w składaniu wniosków.

Wypełnianie wniosków odbywa się, po telefonicznym umówieniu terminu, z pomocą pracownika Urzędu Gminy, który udziela wyjaśnień dotyczących wniosku i zasad dofinansowania oraz pomaga w wypełnieniu wniosku (Urząd Gminy udostępnia w swojej siedzibie stanowisko komputerowe do wypełniania wniosków o dofinansowanie).

Prosimy o wcześniejsze uzgodnienie terminu i godziny wizyty pod numerem telefonu: 58 686 56 00 w celu zapewnienia sprawnej obsługi interesantów.

Możliwość wypełnienia wniosku wraz z pracownikiem Urzędu Gminy będzie możliwa po wcześniejszym umówieniu terminu w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek C pok. 1B.

Wniosek o dofinansowanie wypełnia Wnioskodawca na podstawie danych i informacji własnych. Za poprawność i rzetelność danych wprowadzonych do wniosku, w tym za zgodność danych ze stanem faktycznym, odpowiada wyłącznie Wnioskodawca.

Wnioski o dotację wypełniane są przy pomocy aplikacji pn. Portal Beneficjenta, dostępnej w Internecie pod adresem https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/.

W celu usprawnienia wypełniania wniosku o dotację prosimy o wcześniejsze przygotowanie niezbędnych informacji potrzebnych do jego wypełnienia.

Poniżej podstawowe informacje, które należy przygotować przed wizytą w Urzędzie w celu wypełnienia i złożenia wniosku o dotację za pośrednictwem Urzędu Gminy.

INFORMACJE do złożenia wniosku o dofinansowanie

Informacje o programie Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektowanych źródeł ciepła na paliwa stałe (kocioł na węgiel lub kocioł na biomasę) nie spełniających wymagań Czystego Powietrza na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, jak i przeprowadzenie towarzyszących temu prac termomodernizacyjnych budynku.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są:

 • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

W przypadku współwłasności wniosek składa tylko jeden ze współwłaścicieli za zgodą wszystkich pozostałych współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie może zostać złożony przez pełnomocnika Wnioskodawcy. W takim przypadku pełnomocnictwo powinno zostać podpisane własnoręcznym podpisem Wnioskodawcy. Do wersji papierowej wniosku przekazanego przez Portal Beneficjenta należy dołączyć oryginał lub kopię pełnomocnictwa, natomiast do wniosku składanego wyłącznie w wersji elektronicznej należy dołączyć skan pełnomocnictwa.

WZÓR pełnomocnictwo do PPCP

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:

 • w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronach internetowych wfośigw lub
 • w serwisie „gov.pl”.

Program obejmuje 3 grupy Beneficjentów:

 • uprawnionych do PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby których roczny dochód nie przekracza
  100 000 zł

Pod uwagę brany jest TYLKO dochód Wnioskodawcy (w przypadku wspólnego rozliczenia PIT-u przez współmałżonków dochód dzieli się na połowę):

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty
100 000 zł.

 • uprawnionych do PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 1564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

W poziomie podwyższonym pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dla wniosków składanych w 2022 roku nie może przekroczyć 84 000 zł). 

 • uprawnionych do NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
 • 900 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1260 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

lub

ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

W poziomie najwyższym pod uwagę brany jest dochód wszystkich osób tworzących wspólne gospodarstwo domowe wraz z Beneficjentem:

 • stanowiący podstawę obliczenia podatku, wskazany z PIT
 • ustalony na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym
 • z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego
 • niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym

UWAGA: Ponadto w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do najwyższego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie (dla wniosków składanych w 2022 roku nie może przekroczyć 56 000 zł).

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

Zaświadczenie składane z wnioskiem o dofinansowanie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku o dofinansowanie. Zaświadczenie powinno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Sposób liczenia dochodu uzależniony jest od terminu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia.

ZAŚWIADCZENIE o dochodach niezbędne do wniosku o dotację  w ramach programu Czyste Powietrze 2.0 (podwyższony lub najwyższy poziom dofinansowania) mieszkańcy Gminy Kościerzyna otrzymają w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, kontakt telefoniczny: 58 686 65 57.

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w GOPSIE .

WZÓR wniosku o wydanie zaświadczenia GOPS 2022

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania – gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach, wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek, przez wójta, potwierdzające ustalone prawo do ww. zasiłku, zawierające dodatkowo wskazania jego rodzaju i okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie). Zaświadczenie takie wydaje Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej.

MATERIAŁY DO POBRANIA:

Poniżej przedstawiono maksymalne kwoty dotacji jakie można otrzymać na poszczególne zadania oraz jakie są koszty kwalifikowalne w Programie Czyste Powietrze.

RODZAJE WSPIERANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ – maksymalne kwoty dofinansowania

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA – na jakie koszty kwalifikowalne można uzyskać dotację z Programu oraz jakiej wysokości może ona być, w po

PROGRAM PIORYTETOWY Czyste Powietrze 

Czyste Powietrze a termomodernizacyjna ulga podatkowa

KOSZTY kwalifikowalne podstawowy poziom dofinansowania

KOSZTY kwalifikowalne podwyższony poziom dofinansowania

KOSZTY kwalifikowalne najwyższy poziom dofinansowania

REGULAMIN Czyste Powietrze

Okres kwalifikowalności kosztów

 • poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowalnego (data wystawienia pierwszej faktury/dokumentu księgowego) może nastąpić nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • finansowane są również zadania zakończone pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed data złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • w przypadku wniosków składanych przez bank przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Poniesione koszty kwalifikowane należy udokumentować za pomocą faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych wystawionych na Beneficjenta lub wspólnie na Beneficjenta i jego małżonka.

Okres realizacji

 • dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu (poziom podstawowy i podwyższony): do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • dla dotacji w ramach Części 3) Programu (poziom najwyższy): do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku dofinansowanie,
 • dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Możliwa dłuższa realizacja projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

W Programie Czyste Powietrze podstawą uzyskania dotacji jest wymiana starych nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania techniczne określone w Programie.

W przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest wyposażony w  inne źródła ciepła niż na paliwo stałe (np. kocioł gazowy, pompa ciepła) lub w źródła ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, dotacja może być udzielona wyłącznie na zadania związane z ociepleniem przegród budowlanych, wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, zakupem i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła czy wykonaniem dokumentacji.

Dotacja do ocieplenia przegród budowlanych, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej jest możliwa pod dodatkowym warunkiem, że wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo – gdy nie są one wymagane – zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych dotyczące tego budynku nastąpiły do 31 grudnia 2013 r.

Zmiana Programu „Czyste Powietrze” od dnia 15 lipca 2022 r.

Prefinansowanie dla podwyższonego i maksymalnego poziomu dofinansowania.

Od dnia 15 lipca 2022 r. wprowadzono zmianę w programie „Czyste Powietrze”, która umożliwia osobom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania, czyli  wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki na realizację przedsięwzięcia. Ponadto wzrasta  maksymalna kwota dotacji dla przedsięwzięć obejmujących wymianę starego pieca węglowego oraz kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego. W przypadku osób o najniższych dochodach jest to kwota 79 000 zł, a dla osób kwalifikujących się do poziomu podwyższonego 47 000 zł.

Jakie warunki należy spełnić, aby skorzystać z dotacji z prefinansowaniem

 • Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęta nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem – specjalny wzór wniosku.
 • Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.
 • Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu zawartej umowy z wykonawcą.
 • Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Więcej informacji: https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/wymagana-dokumentacja-dla-wnioskow-zlozonych-od-15072022r-sciezka-zaliczkowa

oraz w Punkcie Informacyjno-konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze:

Urząd Gminy Kościerzyna, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Strzelecka 9, budynek C, pokój 1B, Pani Monika Jażdżewska w dniach:

do końca sierpnia 2022 r.:

 • poniedziałek od 13.30 – 15.30,
 • środa 15.00 – 17.00
 • piątek 8.00 – 14.00

od 1 września 2022 r.:

 • środa 13.00 – 17.00
 • piątek 8.00 – 14.00

ogłoszenie o zmianie (prefinansowanie) programu czyste powietrze

wzór umowy z wykonawcą na prefinansowanie

 

WAŻNE DODATKOWE WYMAGANIA:

 • w ramach Programu można dofinansować zakup i montaż JEDNEGO źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • Dopuszcza się kotły dwupaliwowe na drewno kawałkowe (kocioł zgazowujący drewno) i pellet jako zgodnych z celami programu. Do dofinansowania nie są kwalifikowane inne urządzenia wielopaliwowe.
 • wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku (potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe jest imienny dokument zezłomowania /karta przekazania odpadu/formularza przyjęcia odpadów metali. Dopuszcza się pozostawienie w budynku/lokalu mieszkalnym pieców kaflowych lub kominków niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego, jednak muszą być one trwale odłączone od przewodu kominowego, co oznacza trwałe wyłączenie z użytku i musi być to potwierdzone odpowiednim protokołem kominiarskim wydanym przez mistrza kominiarskiego),

Formularz przyjęcia odpadów metali

 • w ramach Programu można złożyć tylko JEDEN wniosek w ramach Programu (najlepiej kompleksowy). W przypadku osób, które skorzystały z poprzedniej wersji Programu, mogą złożyć wniosek ponownie w nowej wersji Programu, ale na inny zakres,
 • w przypadku posiadania zarówno nieefektywnego kotła na paliwo stałe oraz kotła gazowego możliwa jest wymiana tego pierwszego pod warunkiem, że ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich trzech lat przed dniem złożenia wniosku) nie jest wyższa niż 5 600 kWh/rok,
 • nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w budynku/lokalu mieszkalnym, w przypadku gdy ten budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu,
 • jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne osobną księgą wieczystą, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal (niezależnie kiedy został on wydzielony),
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki letniskowe) lub w budynkach gospodarczych oraz w częściach istniejących budynków będących dobudówką,
 • nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowanie,
 • w przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej (wynajmowanie budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, najem okazjonalny oraz inne formy udostępnienia tych budynków lub lokali na rynku, należy traktować jako działalność gospodarczą w rozumieniu unijnego prawa konkurencji).
 • w przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania,
 • nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięć, dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła,
 • w przypadku gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Mój Prąd może otrzymać dofinansowanie z Programu na inny zakres przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu Mój Prąd,
 • dotacje w ramach programu Czyste Powietrze można łączyć z termomodernizacyjną ulgą podatkową,
 • w obecnej uproszczonej wersji wniosku o dofinansowanie wnioskodawca jeśli zamierza ocieplić przegrody budowlane wskazuje przegrody budowlane, które zamierza ocieplić i podaje powierzchnię tych przegród. Wyliczenie odpowiedniej grubości wybranego przez Wnioskodawcę rodzaju izolacji jest możliwe przy wykorzystaniu kalkulatora do wyliczenia grubości ocieplenia https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/. Kalkulator grubości izolacji wylicza minimalną wymaganą grubość dodatkowego ocieplenia,
 • brak bezpośredniego wymogu spełnienia Warunków technicznych na rok 2021, jednakże realizacja zadania musi być zgodna z prawem lokalnym (np. uchwała antysmogowa) oraz prawem budowlanym, z którego wynika, że przy realizacji docieplenia na powierzchni przynajmniej 25% powierzchni przegród należy realizować zadanie według aktualnych wymogów Warunków Technicznych,
 • zakup i montaż stolarki okiennej i drzwiowej dopuszcza się jedynie w przypadku wymiany w pomieszczeniach ogrzewanych,
 • zakupione i zamontowane okna, drzwi zewnętrzne/bramy garażowe muszą spełniać wymagania techniczne dla przenikalności cieplnej określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.), obowiązujące od 31 grudnia 2020 roku. Standard WT 2021 narzuca odgórnie stosowanie okien, drzwi i bram o wyższych parametrach energooszczędności. Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U [W/m2K] to:
 • Okna i Drzwi balkonowe: 0,9
 • Okna połaciowe (dachowe): 1,1
 • Drzwi wejściowe: – 1,3
 • Bramy garażowe: 1,3
 • w przypadku montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej warunkiem wypłaty dotacji na ten koszt kwalifikowalny jest przedstawienie przez Beneficjenta zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzającego montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem.

Zgodność z uchwałą antysmogową:

 • dla miast – gdy jest możliwość podłączenia do sieci gazowej lub miejskiej sieci ciepłowniczej (np. sieć prowadzona jest w ulicy) – BRAK możliwości dofinansowania dla kotła na paliwo stałe)
 • dla wsi – gdy jest możliwość podłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej (np. sieć prowadzona jest w ulicy) – BRAK możliwości dofinansowania dla kotła na paliwo stałe

 

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni od daty wpływu do właściwego WFOŚiGW. Wniosek złożony w gminie, która zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze zostanie przekazany do właściwego WFOŚiGW i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z porozumieniem gmina powinna przekazać wniosek do WFOŚiGW niezwłocznie, lecz nie później niż 5 dni roboczych od daty jego złożenia w gminie.

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

Podstawą wypłacenia dotacji jest złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność do WFOŚiGW, po zrealizowaniu części lub całości przedsięwzięcia. Złożenie wniosku o płatność możliwe jest dopiero po potwierdzeniu zawarcia umowy i uzyskaniu jej numeru (numer umowy jest przekazany do Beneficjenta w piśmie informującym o zawarciu umowy).

W  ramach Części 1) i Części 2) Programu (poziom podstawowy i podwyższony)można złożyć maksymalnie trzy wnioski o płatność (dwa częściowe i jeden końcowy) oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne wnioski o płatność. W pierwszym rozliczeniu musi być uwzględniona wymiana źródła ciepła.

W  ramach Części 3) Programu (poziom najwyższy) można złożyć maksymalnie pięć wniosków o płatność (cztery częściowe i jeden końcowy) oraz nie można dzielić poszczególnej kategorii wydatków (np. ocieplenia) na odrębne wnioski o płatność. W pierwszym rozliczeniu musi być uwzględniona wymiana źródła ciepła.

Dla wniosków składanych za pośrednictwem banku należy rozliczyć całość po zakończeniu przedsięwzięcia (jeden wniosek o płatność).

Obowiązujący formularz wniosku o płatność jest dostępny jako formularz online w systemie GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) na stronie https://gwd.nfosigw.gov.pl/ – link do GWD jest dostępny na Portalu Beneficjenta właściwego wfośigw oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.

Poniżej wzór protokołu odbioru prac wykonawcy, który może być wykorzystany do potwierdzenia wykonania prac z zakresu rzeczowego przedsięwzięcia wskazanego we wniosku o płatność.

WZÓR Protokół odbioru prac wykonawcy

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Czyste Powietrze znajdą Państwo:

Ulotka Czyste Powietrze od 15.07.2022

ULOTKA ścieżka bankowa

 Kontakt

Kontakt z pracownikami Urzędu Gminy Kościerzyna w celu uzyskania dodatkowych informacji pod numerem telefonu:
58 686 56 00 (Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, budynek C, pok. 1B).

Kontakt z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sprawie wydawanych zaświadczeń tel. 58 686 65 57.

Ogólnopolska infolinia programu Czyste Powietrze po numerem telefonu: 22 340 40 80, czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Z infolinii wnioskodawcy mogą skorzystać zarówno przed, jak i po złożeniu wniosku.

Możliwy jest również indywidualny kontakt z pracownikami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod numerem telefonu: 58 743 18 21 (wtorek, środa, czwartek godz. 10:00-15:00), bądź drogą mailową na adres: czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

 

W celu uzyskania informacji o statusie swojego wniosku lub umowy należy skontaktować się z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.