Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2023 w Powiecie Kościerskim

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna (Karta Informacyjna) obejmuje:

• poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

• wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

• sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

• nieodpłatną mediację, lub

• sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (Karta Informacyjna) obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia wiadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

W 2023 r. na terenie Powiatu Kościerskiego nie funkcjonuje punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna mediacja (Karta Informacyjna) obejmuje:

• poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;

• przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

• przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

• przeprowadzenie mediacji;

• udzielenie pomocy sporządzeniu o sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

• sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

• zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Na terenie Powiatu Kościerskiego, nieodpłatna mediacja, w zakresie o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej świadczona jest we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, odbywa się wyłącznie w piątek, podczas dyżuru poświęconego nieodpłatnej mediacji w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej o specjalizacji nieodpłatna mediacja, zlokalizowanym przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie, prowadzonym przez radców prawnych i adwokatów o uprawnieniach mediatora, wyznaczonych odpowiednio przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku.


WAŻNE!!!

Mając na względzie bieżącą sytuację epidemiczną i sanitarną występującą na terenie Powiatu Kościerskiego, jak również bezpieczeństwo mieszkańców powiatu oraz zapewnienie im dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, decyzją Starosty Kościerskiego, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu odbywa się osobiście w punkcie lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu.


W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej należy dokonać rejestracji wizyty:
• za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: zapisy-np.ms.gov.pl
• telefonicznie pod nr telefonu (58) 680-18-63 lub (58) 680-18-47
w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 – 15:30,
w środę w godz. 7.30 – 16.30 oraz w piątek w godz. 7.30 – 14.30
• e-mailowo na adres: pomocprawna@powiatkoscierski.pl

Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kościerskiego w 2023 r.:


– Punkt Nr 1 – nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4, prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

Godziny funkcjonowania punktu:
Poniedziałek: 7.30 – 11.30
Wtorek: 7.30 – 11.30
Środa: 11.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 11.30
Piątek: 7.30 – 11.30

– Punkt Nr 2 – nieodpłatnej pomocy prawnej, zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4, prowadzony przez radców prawnych i adwokatów, wyznaczonych odpowiednio przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

Godziny funkcjonowania punktu:
Poniedziałek: 11.30 – 15.30
Wtorek: 11.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 11.30
Czwartek: 11.30 – 15.30
Piątek: 11.30 – 15.30


– Punkt Nr 3 – nieodpłatnej pomocy prawnej o specjalizacji nieodpłatna mediacja zlokalizowany przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie, prowadzony przez radców prawnych i adwokatów z uprawnieniami mediatora, wyznaczonych odpowiednio przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

Godziny funkcjonowania punktu:
Poniedziałek: 8.00 – 12.00
Wtorek: 12.30 – 16.30
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 8.00 – 12.00
Piątek: 12.30 – 16.30 (dyżur poświęcony nieodpłatnej mediacji chyba, że nie złożono wniosku o przeprowadzenie mediacji)

Ze względów bezpieczeństwa, podczas wizyty w punkcie, prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m. in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Wszelkie informacje na temat bieżącego funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego dostępne są na stronie internetowej Powiatu Kościerskiego i tutaj.