Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2024 w Powiecie Kościerskim

Zasady i zakres udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej 

Instrukcja udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osobom fizycznym – prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku, jako pomocy de minimis.

 


Nieodpłatna pomoc prawna (Karta Informacyjna) obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (Karta Informacyjna) obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia  wiadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.


Nieodpłatna mediacja (Karta Informacyjna) obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 • przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego
  w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy sporządzeniu o sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 • zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Na terenie Powiatu Kościerskiego, nieodpłatna mediacja, w zakresie o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1-3 oraz 5 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej świadczona jest we wszystkich punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, przy czym spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 w/w ustawy, odbywa się wyłącznie w piątek, podczas dyżuru poświęconego nieodpłatnej mediacji w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej o specjalizacji nieodpłatna mediacja, zlokalizowanym przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie, prowadzonym przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.


 Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i osób im najbliższych (Karta informacyjna)


Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i edukacji prawnej

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (tj. telefonicznie, e-mailowo, za pośrednictwem komunikatorów internetowych).

Osobom, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy pomoc może być udzielona również przez zorganizowanie wizyty w miejscu zamieszkania tych osób lub w miejscu wyposażonym w urządzenie ułatwiające porozumiewanie się z osobami doświadczającymi trudności w komunikowaniu się, lub w miejscu, w którym zapewnia się możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, lub w innym miejscu dostosowanym do potrzeb tych osób. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie odbiera od osoby uprawnionej oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 2 ustawy.
 
Osoby, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego składają staroście, w formie papierowej lub elektronicznej, oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających oraz dostępnych tej osobie środków porozumiewania się na odległość. Osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, po otrzymaniu od starosty drogą elektroniczną informacji o złożeniu przez osobę uprawnioną oświadczenia oraz danych kontaktowych tej osoby, porozumiewa się z nią w umówionym terminie.

Katalog dobrych praktyk w udzielaniu nieodpłatnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami 


Zapisy na porady

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać rejestracji wizyty:

 • za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: zapisy-np.ms.gov.pl
 • telefonicznie pod nr telefonu (58) 680-18-63 lub (58) 680-18-47

w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 – 15:30,

w środę w godz. 7.30 – 16.30

w piątek w godz. 7.30 – 14.30

- frame-44.png

Klauzula RODO dla osób zapisujących się na porady


Informacja o możliwości przekazywania przez osoby uprawnione opinii o udzielonej niepłatnej pomocy prawnej 

Po udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik przekazuje osobie uprawnionej część B karty pomocy, uprzednio wypełnioną w zakresie danych zawartych w punkcie 1, w postaci papierowej lub elektronicznej.

Wypełnienie Części B karty pomocy, obejmującej opinię osoby uprawnionej, jest dobrowolne i posłuży analizie i sformułowaniu wniosków na temat działalności punktu. Osoba uprawniona może przekazać część B karty pomocy poprzez wypełnienie ankiety w miejscu świadczenia pomocy lub przekazać drogą elektroniczną na adres pomocprawna@powiatkoscierski.pl. Wypełnioną część B karty pomocy można umieścić w urnie znajdującej się w lokalu Punktu w miejscu przeznaczonym dla osób oczekujących na udzielenie pomocy.

Osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), mogą przekazać opinię o udzielonej pomocy także listownie na adres Starostwa Powiatowego w Kościerzynie (ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna) lub telefonicznie pod numerem telefonu: 58 680 18 63/ 58 680 18 47. Osoba odbierająca opinię o udzielonej pomocy w formie telefonicznej przedstawi osobie uprawnionej treść pytań zawartych w części B karty pomocy i możliwych do zaznaczenia odpowiedzi, a także zaznaczy wybrane przez osobę uprawnioną odpowiedzi.

Karta pomocy część B – anonimowa opinia o udzielonej pomocy lub poradnictwie


Starosta Kościerski, działając w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 945), udostępnia i zachęca do zapoznania się z listą jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego.

Lista zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, obejmujące informacje o nazwie jednostek, zakresie poradnictwa, adresach i danych kontaktowych, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi.

Kategorie jednostek, w których można uzyskać pomoc, obejmują w szczególności: poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne.

Ponadto na liście znajdują się dane punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, funkcjonujących na terenie Powiatu Kościerskiego, a także informacje o tematycznych infoliniach krajowych oraz innych formach poradnictwa świadczonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Kościerskiego do pobrania poniżej:

- frame-47.png


Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Kościerskiego w 2024 r.:

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 (pokój nr 5), prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  7.30 – 11.30

Wtorek: 7.30 – 11.30

Środa: 11.30 – 15.30

Czwartek: 7.30 – 11.30

Piątek: 7.30 – 11.30

 • Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4 (pokój nr 5), prowadzony przez radców prawnych i adwokatów, wyznaczonych odpowiednio przez Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku i Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Gdańsku

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  11.30 – 15.30

Wtorek: 11.30 – 15.30

Środa: 7.30 – 11.30

Czwartek: 11.30 – 15.30

Piątek: 11.30 – 15.30

 • Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji  nieodpłatna mediacja zlokalizowany przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie (pokój nr 7)prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach

Godziny funkcjonowania punktu:

Poniedziałek:  8.00 – 12.00

Wtorek: 12.30 – 16.30

Środa: 8.00 – 12.00

Czwartek: 8.00 – 12.00

Piątek: 12.30 – 16.30 

(dyżur w piątek poświęcony nieodpłatnej mediacji chyba, że nie złożono wniosku o przeprowadzenie mediacji)

 

 punkty_nieodplatnej_pomocy_prawnej_-_plakat_2024.jpg

 

plakat_systemu_nieodplatnej_pomocy__1_.jpg

 

ulotka_str._1.jpgulotka_str._2.jpg