Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna 2022 w Powiecie Kościerskim

Osoby uprawnione do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – kto może skorzystać z pomocy?

 • Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.
 • Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis, a zatem podlega regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna (Karta Informacyjna) obejmuje:

 • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 • nieodpłatną mediację, lub
 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie (Karta Informacyjna) obejmuje:

działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia  wiadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja (Karta Informacyjna):

 • może być prowadzona w sprawach małżeńskich, rodzinnych, sąsiedzkich, konsumenckich i innych, w tym również w sprawach toczących się już na drodze sądowej, o ile sąd nie skierował jeszcze sprawy do mediacji sądowej.

Usługa może obejmować również:

 • rozmowę informacyjną o możliwościach wykorzystania polubownych metod rozwiązywania sporów;
 • przygotowanie projektu umowy o mediacje lub wniosku
  o mediacje, który osoba inicjująca mediację wystosuje do drugiej strony sporu;
 • przeprowadzenie spotkania mediacyjnego;
 • zawarcie ugody;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem, który każda ze stron mediacji może złożyć do sądu.

Nieodpłatna mediacja nie może być prowadzona w sprawach formalnie skierowanych do mediacji (przez sąd albo inny organ), a także w sprawach, w których zachodzi podejrzenie przemocy w relacji stron.

WAŻNE !!!

W czasie zagrożenia epidemicznego, w okresie stanu epidemii albo stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefon, e-mail, komunikator internetowy) oraz poza lokalem punktu, bez konieczności złożenia oświadczenia.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza punktem, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej (Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 9c, 83-400 Kościerzyna) lub elektronicznej (pomocprawna@powiatkoscierski.pl) oświadczenie wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady.

Więcej informacji dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się pod linkiem: https://np.ms.gov.pl/osoby-niepelnosprawne

Harmonogram funkcjonowania punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Kościerskiego:

  –  Punkt Nr 1 – nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4, prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. FUNDACJĘ TOGATUS PRO BONO z siedzibą w Olsztynie

Godziny funkcjonowania punktu:
Poniedziałek:  7.30 – 11.30
Wtorek: 7.30 – 11.30
Środa: 11.30 – 15.30
Czwartek: 7.30 – 11.30
Piątek: 7.30 – 11.30
 

 – Punkt Nr 2 – nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego o specjalizacji nieodpłatna mediacja, zlokalizowany przy ul. Świętojańskiej 5 w Kościerzynie, prowadzony przez organizację pozarządową wyłonioną przez Zarząd Powiatu w drodze otwartego konkursu ofert tj. Zaborskie Towarzystwo Naukowe z siedzibą w Brusach.

Godziny funkcjonowania punktu:
Poniedziałek:  8.00 – 12.00
Wtorek: 12.30 – 16.30
Środa: 8.00 – 12.00
Czwartek: 8.00 – 12.00
Piątek: 12.30 – 16.30 (dyżur poświęcony nieodpłatnej mediacji)
 
  –  Punkt Nr 3 – nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie przy ul. Krasickiego 4, prowadzony w połowie przez radcę prawnego, wyznaczonego przez Okręgową Izbę Radców Prawnych a w połowie przez adwokata wyznaczonego przez Okręgową Radę Adwokacką.
 
Godziny funkcjonowania punktu:
Poniedziałek:  11.30 – 15.30
Wtorek: 11.30 – 15.30
Środa: 7.30 – 11.30
Czwartek: 11.30 – 15.30
Piątek: 11.30 – 15.30
 

W celu skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub mediacji należy dokonać rejestracji wizyty:

 • telefonicznie: pod nr telefonu (58) 680-18-63 lub (58) 680-18-47 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Kościerzynie tj. w poniedziałek, wtorek i czwartek w godz. 7:30 – 15:30, w środę w godz. 7.30 – 16.30 oraz w piątek w godz. 7.30 – 14.30.
 • e-mailowo na adres: pomocprawna@powiatkoscierski.pl
 • za pośrednictwem strony internetowej przeznaczonej do zapisów: https://np.ms.gov.pl/zapisy
 

Ze względów bezpieczeństwa, podczas wizyty w punkcie, prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, w szczególności m. in.: o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu oraz zachowywanie odpowiedniego dystansu.