Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Kościerzyna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kościerzyna.

 • Data publikacji strony internetowej: 03.01.2020 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 03.01.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Istniejąca strona internetowa Urzędu Gminy Kościerzyna jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – niezgodności i wyłączenia dotyczą:

 • filmów opublikowanych przed 23 września 2020 r.
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
 • map,
 • plików wytworzonych przez inne podmioty niż Urząd Gminy Kościerzyna i przekazanych do publikacji w formie papierowej lub skanów,
 • treści archiwalnych, niewykorzystywanych do realizacji bieżących zadań.
 • nie wszystkie zamieszczone zdjęcia i grafiki posiadają tekst alternatywny

Ułatwienia na stronie

Strona internetowa Urzędu Gminy Kościerzyna posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • podwyższony kontrast;
 • skala szarości;
 • białe tło;
 • podkreślenie linków;
 • zmiana wielkości czcionki.

Data sporządzenia deklaracji

 • Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Gminy.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Urząd Gminy Kościerzyna, adres poczty elektronicznej ug@koscierzyna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 58 686 59 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie Informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiot w publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepis w ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Kościerzyna mieści się w piętrowym w budynku, który nie jest w pełni przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Przy wejściu głównym do budynku zamontowana jest platforma schodowa dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wewnątrz budynku nie ma windy, przy schodach zamontowane są barierki, początek i koniec schodów na każdej kondygnacji oznaczony jest kolorowymi taśmami. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze. Szerokość drzwi jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Osoby mające problem z poruszaniem się mogą załatwić wszystkie sprawy urzędowe na parterze budynku. Toalety wewnątrz budynku nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Urzędzie nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem Urzędu Gminy Kościerzyna znajduje się jedno wydzielone, oznakowane miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Aktualizacja w dniu 01.02.2022 r.

Toalety wewnątrz budynku są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W Urzędzie można skorzystać z tłumacza języka migowego online. 

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Urząd Gminy Kościerzyna

ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
Telefon: 58 686 59 80
Fax: 58 686 59 83
e-mail: ug@koscierzyna.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności:

Katarzyna Knopik – Koordynator ds. Dostępności

e-mail: k.knopik@koscierzyna.pl

Telefon: 58 686 59 80

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności Urząd Gminy Kościerzyna 2020

Raport o stanie zapewnienia dostępności Urząd Gminy Kościerzyna 2021