Projekty z dofinansowaniem

Projekty dofinansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020

W czerwcu 2021 roku Gmina Kościerzyna podpisała z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę o dofinansowanie operacji „Budowa Aktywnego Parku w Wielkim Klinczu – etap I”. Wniosek złożony przez Gminę w październiku 2020 roku do biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Morenka” będzie realizowany w roku 2021. Pomoc finansowa pochodzi ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, w ramach Priorytetu 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”.

Uzyskana pomoc na realizację operacji: 275.000,00 zł.
Wydatki całkowite – 1.109.240,97 zł.

W ramach operacji w miejscowości Wielki Klincz na działce nr 1002, 253/1 (za halą sportowo-widowiskową) ma powstać Aktywny Park składający się między innymi z: terenów zielonych, ciągów pieszych, placów wielofunkcyjnych, placu zabaw, siłowni plenerowej.

Gmina Kościerzyna w dniu 26 września 2018 roku podpisała umowę o dofinansowanie z Samorządem Województwa Pomorskiego będącym Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Spośród 255 złożonych wniosków do dofinansowania wybrano zaledwie 24 projekty, w tym projekt Gminy Kościerzyna. Projekt pod tytułem „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kościerzyna i Miasta Kościerzyna” dotyczy budowy instalacji odnawialnych źródeł energii, w tym (po aneksie do umowy o dofinansowanie z września 2022 roku:

Lp.Zakres projektuKoszty nettodotacja
1mieszkańcy – mikroinstalacje fotowoltaiczne 89 x 3,0 kWp824 318,00 zł700 670,30 zł
2mieszkańcy – instalacje solarne c.w.u. 85 x 4,5 kW1 152 685,00 zł979 782,25 zł
3Mieszkańcy – powietrzne pompy c.wu. 35 x 1,7 kW465 150,00 zł395 377,50 zł
4UG – mikroinstalacja fotowoltaiczna 2 x 12kWp78 238,00 zł66 502,30 zł
5Oczyszczalnia Wielki Klincz – mikroinstalacja fotowoltaiczna137 832,12 zł117 157,30 zł
6SUW Wielki Klincz – mikroinstalacja fotowoltaiczna125 523,73 zł106 695,17 zł
7SUW Łubiana – mikroinstalacja fotowoltaiczna50 202,93 zł42 672,49 zł
8SUW Skorzewo – mikroinstalacja fotowoltaiczna48 180,56 zł40 953,48 zł
9SUW Kłobuczyno – mikroinstalacja fotowoltaiczna122 465,26 zł104 095,47 zł
10Wąglikowice Szkoła – mikroinstalacja fotowoltaiczna105 468,64 zł89 648,34 zł
11Wąglikowice Szkoła (PC) – mikroinstalacja fotowoltaiczna131 326,76 zł111 627,75 zł
12SP Wielki Podleś – mikroinstalacja fotowoltaiczna81 789,52 zł69 521,09 zł
13SP Skorzewo – wymiana źródła ciepła na kocioł zasilany biomasą200 375,36 zł170 319,06 zł
14Szkoła Wielki Klincz 1 – mikroinstalacja fotowoltaiczna148 450,00 zł126 182,50 zł
15Szkoła Wielki Klincz 2 – mikroinstalacja fotowoltaiczna148 450,00 zł126 182,50 zł
16SUW Wąglikowice – mikroinstalacja fotowoltaiczna83 807,00 zł71 235,95 zł
17Hydrofornia Grzybowo – mikroinstalacja fotowoltaiczna114 764,00 zł97 549,40 zł
  RAZEM4 019 026,88 zł3 416 172,85 zł

Realizacja projektu przyczyniła się w znacznym stopniu do osiągnięcia następujących wskaźników ekologicznych:

a) liczba instalacji oze dla prywatnych budynków mieszkalnych – 209 szt. (dla 209 budynków), w tym 89 szt. mikroinstalacji fotowoltaicznych, 85 szt. – kolektory solarne i 35 szt. – pompy ciepła

b) liczba instalacji oze dla obiektów komunalnych – 7 szt.

c) liczba instalacji oze dla obiektów oświatowych – 6 szt.

c) dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 1,32 MW

d) roczna produkcja energii ze źródeł odnawialnych – 1249,47 MWh/rok

e) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń:

– CO2 – 596,98 Mg

– SOx – 1.718,06 kg

– NOx – 805,19 kg

– CO – 5.015,00 kg

– pyły – 465,31 kg

– pył PM10 – 1.009,24 kg

– benzo(a)piren – 720,05 g

Finansowanie zadania:

Koszty całkowite projektu: 4 583 230,11 zł brutto

Wkład prywatny (mieszkańcy): 561 695,19 zł

Dotacja EFRR: 3 416 172,85 zł

Gmina w ramach działania RPO 10.3.1 uzyskała 85% dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i realizowany jest w ramach poddziałania 10.3.1 Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

Gmina Kościerzyna pozyskała środki w ramach umowy grantowej z Fundacją Legalna Kultura z Warszawy. Ja w internecie to program finansowania bezpłatnych szkoleń mający na celu zwiększenie grupy świadomych i kompetentnych użytkowników internetu i e-usług publicznych, zdolnych realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe, administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób przy użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Nabór uczestników szkoleń odbywać się będzie przez cały czas trwania projektu do wyczerpania wolnych miejsc. Nabór do poszczególnych zakresów tematycznych szkoleń prowadzony będzie przez Zakład Sportu, Kultury i Turystyki w 3 grupach wiekowych: dla osób w wieku 35-43 lata na szkolnie z zakresu „Rodzic w Internecie” – 48 osób (4 grupy), dla osób w wieku 44-64 lat dla zakresu szkolenia „Działam w sieciach społecznościowych” – 48 osób (4 grupy), dla osób w wieku 65+ dla zakresu szkolenia „Działam w sieciach społecznościowych” oraz dla zakresu „Kultura w sieci” – 48 osób, po dwie grupy w każdym zakresie. Łącznie planuje się rekrutację 144 osób w 12 grupach po 12 uczestników szkolenia/grupę. Szkolenia odbywać się będą w budynku po byłym dworcu w Łubianie oraz na zapleczu hali sportowej w Wielkim Klinczu w okresie od listopada 2018 do czerwca 2019r. Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 80.640,0 zł i jest w 100% dofinansowany. Program jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem Programu jest Fundacja Legalna Kultura, która ogłasza konkursy grantowe i wspomaga realizację projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.

W dniu 20 czerwca 2018 roku Gmina Kościerzyna zawarła umowę o dofinansowanie projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze Aglomeracji Łubiana”.
Projekt z wydatkami kwalifikowalnymi wynoszącymi 9,5 mln złotych (wydatki całkowite niecałe 12 mln zł) dotyczy budowy sieci przesyłowej z terenów przemysłowych w Grzybowie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Łubianie (etap I) oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sycowa Huta i Grzybowo (etap II). Łącznie w ramach projektu wybudowanych ma zostać ponad 20km sieci kanalizacji sanitarnej.
Uzyskane dofinansowanie wynosi 6.056.250,00 zł, czyli 63,75% wydatków kwalifikowalnych.
Źródeł dofinansowania jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego poprzez realizację projektu w ramach Działania 11.3 Gospodarka wodno-ściekowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

W dniu 11 grudnia 2017r. Wójt Gminy Kościerzyna jako Lider projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Wierzycą przez Kaszuby na Kociewie” podpisał umowę o dofinansowanie w imieniu samorządów Miasta Kościerzyna, Gmina Kościerzyna, Gminy Stara Kiszewa i Miasta i Gminy Skarszewy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu:

Gmina Miejska Kościerzyna:

 • Przystań kajakowa nad jez. Wierzysko

Gmina Kościerzyna:

 • Przystań kajakowa nad. Jez. Zagnanie w Wielkim Podlesiu
 • Przenoska kajakowa w Stawiskach
 • Przenoska Kajakowa w Nowej Kiszewie
 • Przystań kajakowa w Nowej Kiszewie

Gmina Stara Kiszewa:

 • Przenoska kajakowa w Starym Bukowcu
 • Przenoska kajakowa w Rudzie
 • Przystań kajakowa w Bartoszymlesie
 • Przenoska i przystań kajakowa w Zamku Kiszewskim
 • Przystań kajakowa w Górze

Gmina Skarszewy:

 • Przystań kajakowa w Pogódkach
 • Przyssań kajakowa w Jaroszewach
 • Przystań w Czarnocinie
 • Przenoska i przystań w Czarnocińskich Piecach
 • Przystań kajakowa w Skarszewach
 • Przystań kajakowa w Skarszewach (Młyn)

 

Cel Projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej pogranicza Kaszub i Kociewia poprzez kompleksowe zagospodarowanie i promocję produktu turystyki aktywnej – szlaku kajakowego górnej Wierzycy i Wietcisy. Cel zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:

 1. Ograniczenie uciążliwości szlaku poprzez budowę infrastruktury pozwalającej na wygodne przenoszenie kajaków przez 100% przeszkód na szlaku
 2. Zapewnienie wystarczającego poziomu komfortu i wygody kajakarzy na szlaku poprzez budowę i zagospodarowanie turystyczne oraz oznakowanie 100% kluczowych miejsc rozpoczynania i kończenia spływów oraz punktów etapowych
 3. Przeprowadzenie kompleksowej, skutecznej kampanii promocyjnej produktu turystycznego w postaci spływów kajakowych rzeką Wierzycą i Wietcisą, zakładającej współpracę pomiędzy partnerami projektu oraz innymi partnerstwami projektowymi, realizującymi RPS. Projekt w pełni wpisuje się w RPS „Pomorskie Szlaki Kajakowe” i cele, założenia i zakres przedmiotowy Dz. 8.4 w ramach RPO WP 2014-2020 z uwagi na partnerski charakter, tworzenie wspólnego, sieciowego produktu turystycznego., wykorzystanie infrastruktury w standardzie regionalnym i wykonanej w rekomendowanych lokalizacjach, uzupełnionych o kompleksową i wspólną kampanię promocyjną.

Jego realizacja stanowi odpowiedź na zidentyfikowane w RPO i RPS wyzwania i przyczynia się wprost do osiągnięcia celu szczegółowego Dz. 8.4, jakim jest zwiększona atrakcyjność turystyczna miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Pozwoli na osiągnięcie rezultatów Dz. 8.4. tj. wzrostu liczby osób korzystających z bazy noclegowej Pomorza (dzięki wzrostowi liczby turystów/kajakarzy na szlaku).

Produktami projektu będą:

– Długość szlaków turystycznych: 65 km,

– Liczba obiektów publicznej infrastruktury turystycznej objętych wsparciem: 16 szt.

– Liczba kompleksowych kampanii promocyjnych produktu turystycznego – 1 szt.,

Rezultatem projektu będzie wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne o 3500 odwiedzin/rocznie.

Projekt przyczyni się do korzyści ekonomicznych i społecznych. Poprawi konkurencyjność lokalnych operatorów turystycznych, którzy uzyskają możliwość sprzedaży atrakcyjnych spływów kajakowych. Kwaterodawcy nad rzeką pozyskają większe grono klientów. Lokalna społeczność otrzyma atrakcyjne możliwości rekreacji.

Wartość projektu i wkład EFRR:

Wartość projektu ogółem: 3.757.486,91 zł

Wydatki kwalifikowalne: 3.651.482,41 zł

Dofinansowanie: 3.103.760,03 zł

Poziom dofinansowania: 85,00%

W dniu 11 grudnia 2017 roku Gmina Lipusz jako Lider projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda” podpisała umowę o dofinansowanie w imieniu samorządów Gminy Studzienice, Gminny Lipusz i Gminy Kościerzyna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

W projekcie pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Górna Wda”, gdzie liderem jest Gmina Lipusz, na terenie Gminy Kościerzyna zrealizowana zostanie następująca infrastruktura: przenoska kajakowa w Grzybowskim Młynie, miejsce wodowania i wyciągania kajaków nad Jeziorem Radolnym w Czarlinie, przystanie kajakowe w: Rybakach, Łubianie, Loryńcu, nad jeziorem Garczyn oraz dwie przystanie kajakowe we Wdzydzach.

Przedsięwzięcie to wpłynie pozytywnie ofertę turystyczną naszego regionu oraz w dużym stopniu ułatwi i uprzyjemni kajakarzom spływy rzekami: Wdą, Pilicą, Graniczną i Trzebiochą. Projekt będzie realizowany w latach 2018-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa Sali wiejskiej w Małym Klinczu mająca na celu
zapokojenie potrzeb kokalnej społeczności w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego
poprzez budowę Sali Wiejskiej w Małym Klinczu
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W styczniu 2018 roku Gmina Kościerzyna ogłosiła przetarg na budowę Sali wiejskiej w Małym Klinczu. Nowy obiekt ma zostać wybudowany najpóźniej do połowy listopada 2018 roku. Jeżeli postępowanie przetargowe przyniesie wybór wykonawcy to roboty budowalne rozpoczną się najprawdopodobniej w kwietniu tego roku. Warto przypomnieć, że na realizację tej inwestycji Gmina Kościerzyna podpisała umowę o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działa Stolem. Uzyskane dofinansowanie w formie refundacji ma wynieść około 50%. Nowy obiekt zostanie wybudowany na tej samej działce, na której zlokalizowany jest obecnie budynek Sali wiejskiej (po dawnej spółdzielni mleczarskiej). Rozbiórka obecnej Sali wiejskiej według założeń ma zostać przeprowadzona w kwietniu tego roku. Budynek będzie przypominał w bryle i funkcjonalności pozostałe sala wiejskie na terenie Gminy Kościerzyna budowane od 2006 roku (Kaliska, Puc, Kościerska Huta, Niedamowo, Dobrogoszcz, Loryniec).

Projekt Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju numerze: POWR.02.18.00-00-0033/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i 15 Partnerów Gminę Czarna Woda, Gminę Trąbki Wielkie, Gminę Pruszcz Gdański, Gminę Pszczółki, Gminę Przodkowo, Gminę Karsin, Gminę Lipusz, Gminę Liniewo, Gminę Nowa Karczma, Gminę Kaliska, Gminę Cedry Wielkie, Gminę Dziemiany, Gminę Kolbudy, Gminę Przywidz, Gminę Kościerzyna jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 15 partnerskich JST oraz monit procesu ich świadczenia przez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzaniu nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

Termin realizacji projektu: od 2016.09.01 do 2018.02.28

Wartość projektu: 2 951 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 463 897,20 zł

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:

wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
podniesienie kompetencji kadr JST (300os210K, 30M) przez szkolenia z obszarów:
– podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
– zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznacz pod inwestycje w postaci platformy online
elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarach podatków i nieruchomości dla ww.15 JST

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie internetowej: http://www.szkolenia.certes.pl/projekt_pomorscy_partnerzy_erozwoju

Gmina Kościerzyna informuje o rozpoczęciu realizacji projektu pn. „Dobre przedszkola w Gminie Kościerzyna” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Edukacja Działania 3.1. Edukacja przedszkolna w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Kościerzyna w dniu 16 stycznia 2017 r. podpisała umowę o dofinansowanie projektu. Projekt jest realizowany przez jednostkę organizacyjną Gminy Kościerzyna – Zakład Oświaty Gminy Kościerzyna. Realizacja projektu potrwa do 30 września 2018 r, Wartość projektu opiewa na kwotę 604 663,29 zł , z czego 15 % stanowi wkład własny Gminy Kościerzyna.

W ramach projektu od września 2017 r. utworzone zostanie przedszkole w Nowym Klinczu na 20 miejsc, w zaadoptowanych pomieszczeniach znajdujących się przy Szkole Podstawowej w Nowym Klinczu.

Projekt również zakłada dodatkowe zajęcia dla 150 dzieci przedszkolnych z Wielkiego Klincza, Nowego Klincza i Skorzewa, wzmacniające kształtowanie postaw i rozwój kompetencji dzieci oraz zajęcia wspomagające rozwój i edukację dla 90 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w ramach zajęć logopedycznych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych.

Partnerem projektu jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kościerzynie, która w ramach projektu przeprowadzi dwukrotnie logopedyczno-pedagogiczne badania przesiewowe wśród dzieci w wieku 5-6 lat, uczęszczających do OWP – Ośrodków Wychowania Przedszkolnego z terenu Gminy Kościerzyna.

Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim

1. Informacje podstawowe:

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Mobilność Działanie 9.1. Transport miejski Poddziałanie 9.1.2. Transport miejski.

Lider Projektu: Gmina Miejska Kościerzyna

Partner Projektu: Gmina Kościerzyna

Okres realizacji projektu: 03.04.2017 – 30.06.2020

Obszar realizacji projektu: teren Miasta Kościerzyna i Gminy Kościerzyna

2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa systemu transportowego Kościerzyny poprzez utworzenie węzła komunikacyjnego integrującego transport indywidualny (rower, samochód) i zbiorowy (autobus, kolej). Rozwój systemu transportowego poprzez utworzenie węzła komunikacyjnego w Kościerzynie zdecydowanie poprawi jakość systemu transportowego regionu. Inwestycja wpłynie na usprawnienie połączeń, zapewni efektywne skomunikowanie Kościerzyny z pozostałą częścią województwa pomorskiego, co pozwoli na zwiększenie płynności i przyspieszenie ruchu, likwidując tym samym problem zatorów drogowych. Wszystkie czynniki opisane powyżej przyczynią się w dłuższym okresie czasu do osiągnięcia celu nadrzędnego, jakim jest poprawa spójności i efektywności regionalnego systemu transportowego w województwie pomorskim. Dodatkowo realizacja inwestycji przyczyni się do redukcji emisji CO2.

3. Zakres projektu

Projekt realizowany będzie w czterech etapach:

Etap I – konserwacja, rewaloryzacja i adaptacja zabytkowych obiektów Zespołu Dworca Kolejowego w Kościerzynie obejmuje działania w:

– budynku dworca PKP,

– budynku magazynowym – przystającym do ścian budynku dworca PKP,

– budynku toalet.

W budynku zlokalizowane będą funkcje kulturalne, muzealne, wystawiennicze, edukacyjne, usługowe (część restauracyjna) oraz funkcje komunikacyjne (kasa biletowa PKP i poczekalnia dla pasażerów). Zakres prac obejmuje m.in.: remont ścian, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, posadzek, stropów, wymianę i wykonanie odpowiednich instalacji.

Etap II – zagospodarowanie terenu węzła integracyjnego obejmuje:

– budowę parkingu typu Park&Ride dla samochodów osobowych (w tym dla pojazdów osób niepełnosprawnych), motocykli i rowerów oraz przystanków autobusowych;

– budowę podziemnego przejścia dla pieszych pod torami kolejowymi umożliwiającego dojście do peronów oraz komunikację pieszą do Skansenu Muzeum Kolejnictwa oraz południowo-wschodniego obszaru miasta z centrum Kościerzyny.

Etap III – budowa linii transportu rowerowego na odcinkach: Kościerzyna – Skorzewo, Kościerzyna – Sarnowy, Kościerzyna – Dobrogoszcz oraz Kościerzyna – Wielki Klincz o łącznej długość około 15,230 km.

Etap IV – zakup taboru autobusowego.

W ramach projektu przewiduje się również realizację tzw. instrumentu elastyczności – kampanii informacyjno-promocyjnej promującej transport zbiorowy i niezmotoryzowany.

4. Efekty projektu

Produktami projektu będą:

– 1 wybudowany zintegrowany węzeł przesiadkowy

– 1 wybudowany parking typu Park&Ride

– 10 zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej

– 15,23 km wybudowanych linii transportu rowerowego

Bezpośrednim rezultatem projektu będzie:

– 285.435 pasażerów publicznego transportu zbiorowego korzystających rocznie z infrastruktury/taboru objętych wsparciem

5. Montaż finansowy projektu

Całkowita wartość realizacji zadania: 36.608.826,16 zł

Wartość kwalifikowana zadania: 30.903.585,66 zł

Wartość niekwalifikowana zadania: 5.705.240,50 zł

Całkowita wartość realizacji zakresu Miasta Kościerzyna: 26.377.448,66 zł

Całkowita wartość realizacji zakresu Gminy Kościerzyna: 10.231.377,50 zł

Dofinansowanie do całości realizacji: 26.268.047,81 zł

Dofinansowanie do zakresu Miasta: 18.079.994,82 zł

Dofinansowanie do zakresu Gminy: 8.188.052,99 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców miejscowości Wielki Klincz i Wielki Podleś poprzez rozbudowę drogi gminnej nr 187138G o długości 3,511 km współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Gmina Kościerzyna realizuje projekt „Rozbudowa drogi gminnej nr 187138G na odcinku Wielki Klincz – Wielki Podleś”. W ramach zadania najważniejsza droga gminna w Wielkim Klinczu, tj. ulica J. Wybickiego oraz jej przedłużenie do Wielkiego Podlesia, zyska nową nawierzchnię asfaltową na długości ponad 3,5 km. Projekt zakłada ponadto regulację łuków na skrzyżowaniach, częściowe poszerzenie jezdni i wymianę chodników. Po rozbudowie drogi poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców i użytkowników drogi ponieważ w najbardziej niebezpiecznych miejscach przewidziano separację ruch pieszego od samochodowego, a przy Sali wiejskiej powstanie przejście dla pieszych z azylem bezpieczeństwa (wysepka). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A. ze Starogardu Gdańskiego, które za realizację zadania zaproponowało wynagrodzenie w wysokości nieco ponad 2 mln złotych. Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie realizacji inwestycji do połowy października br. Operacja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowanych przeznaczonych na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Uzyskane przez Gminę Kościerzyna dofinansowanie wynosi 63,63% wydatków.

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Energia, Działanie 10.2. Efektywność energetyczna, Poddziałanie 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne.

1. Opis kontekstu

Problemem kościerskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego jest duża emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, na co wpływ ma zjawisko niskiej emisji. Coroczne oceny jakości powietrza WIOŚ potwierdzają przekroczenia od 2006r. stanów alarmowych poziomu pyłu zawieszonegoPM10 oraz benzo(a)piorenu zagrażając środowisku i zdrowiu ludzi. Skutkuje to najniższą oceną jakości powietrza-C i objęciem od 2009r. regionu atrakcyjnego turystycznie programem naprawczym ochrony powietrza. jak wykazują analizy oraz inwentaryzacje (SEAP, PGN) głównymi źródeł emisji CO2 są też budynki użyteczności publicznej, z których pochodzi prawie 1/3 całkowitej emisji CO2 na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Do kontekstu ekologicznego dochodzi aspekt społeczny i ekonomiczny. Obecnie na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w 18 budynkach użyteczności publicznej (w tym2 zespoły) służącym mieszkańcom Miasta i Gminy, nieracjonalnie wykorzystywana energia wpływa negatywnie na gospodarowanie środkami publicznymi. Obiekty te pogarszają też estetykę przestrzeni publicznej. Konieczna jest poprawa efektywności energetycznej budownictwa publicznego, należącego do najbardziej energochłonnych, zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów na nią ponoszonych.

2. Cel projektu

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny oraz poprawiona efektywność energetyczna osiemnastu budynków użyteczności publicznej, w tym dwóch zespołów budynków, a także zwiększone wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Cel zostanie osiągnięty w wyniku ich kompleksowej i głębokiej termomodernizacji połączonej z instalacją w części budynków systemów OZE i monitoringu. Obecnie budynki poddawane termomodernizacji nie spełniają podstawowych standardów technicznych, charakteryzują się wysokimi współczynnikami energochłonności i przenikania ciepła, wskutek czego znacząca część energii cieplnej ulega stracie. Powyższa sytuacja wpływa negatywnie na stan jakości powietrza, oddziałując tym samym na zdrowie mieszkańców regionu oraz na jego atrakcyjność turystyczną.

3. Budynki poddawane termomodernizacji:

Po stronie Miasta Kościerzyna:
– Urząd Miasta w Kościerzynie
– Zespół Szkół Publicznych nr 1
– Zespół Szkół Publicznych nr 2
– Przedszkole Samorządowe nr 7
– Zespół Szkół Publicznych nr 3
– Muzeum Ziemi Kościerskiej
– Biblioteka Miejska
– Kościerski Dom Kultury
– Budynek Użyteczności Publicznej przy ulicy Traugutta 7

Po stronie Gminy Kościerzyna:

– Budynek A Urzędu Gminy Kościerzyna
– Budynek B Urzędu Gminy Kościerzyna
– Zespół Szkół w Wąglikowicach
– Zespół Szkół w Wielkim Podlesiu
– Zespół Szkół w Skorzewie
– Szkoła Podstawowa w Kaliskach Kościerskich
– Sala Wiejska w Kornem
– Sala Wiejska w Kościerskiej Hucie
– Sala Wiejska w Pucu
– Sala Wiejska w Nowej Wsi Kościerskiej
– Sala wiejska w Wielkim Klinczu

Całkowita wartość realizacji zadania: 12 583 169,16 zł
Wartość kwalifikowana zadania: 12 056 006,98 zł
Wartość niekwalifikowana zadania: 527 162,18 zł
Całkowita wartość realizacji zakresu Miasta Kościerzyna: 4 210 266,29 zł
Całkowita wartość realizacji zakresu Gminy Kościerzyna: 8 372 902,87 zł
Dofinansowanie do całości realizacji: 7 280 924,01 zł
Dofinansowanie do zakresu Miasta: 2 224 318,65 zł
Dofinansowanie do zakresu Gminy: 5 056 605,36 zł

W Kłobuczynie, Stawiskach i we Wdzydzach powstała nowa infrastruktura turystyczna. Celem inwestycji jest ochrona terenów cennych przyrodniczo poprzez budowę stref edukacyjno-rekreacyjnych w Gminie Kościerzyna. Zadanie realizuje cele Lokalnej strategii rozwoju obszaru zależnego od rybactwa  Lokalnej Grupy Rybackiej Morenka, do której przynależy także Gmina Kościerzyna. Wybudowana infrastruktura, która wyznacza miejsca wypoczynku dla turystów ma ograniczyć nadmierną, niezorganizowaną ekspansję przypadkowych turystów w cenne przyrodniczo tereny, co ma przynieść korzystny wpływ na zmniejszenie antropogeniczności. W każdej z trzech lokalizacji ustawiono także tablice edukacji przyrodniczej, których celem jest dostarczenie podstawowej wiedzy odwiedzającym nasze cenne tereny turystom.

W ramach zadana w Kłobuczynie powstały 3 altany do wypoczynku, palenisko i sześć tablic edukacji przyrodniczej,  a w Stawiskach wybudowano dużą wiatę, siłownię na świeżym powietrzu oraz 3 tablice edukacji przyrodniczej. We Wdzydzach przy Centrum Usług Turystycznych poza ustawieniem 3 tablic edukacji przyrodniczej wybudowano stałą widownia z ławkami dla około 200 osób, która w okresie sezonu letniego będzie zadaszona. Widownia powstała przy istniejącej scenie i wykorzystywana będzie do odpoczynku przez turystów oraz w podczas wydarzeń promujących cenne przyrodniczo tereny. Uzupełnieniem tych elementów był zakup dodatkowych składanych ławek oraz barierek ochronnych, które będą wykorzystywane do tymczasowego odgradzania odbywających się we Wdzydzach wydarzeń proekologicznych.

Realizacja zadania kosztowała Gminę Kościerzyna 319.640,59 zł, w tym dofinansowanie wynosi 205.541 zł (około 64%).

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

 

W dniu 3 kwietnia 2020 roku Gmina Kościerzyna zawarła umowę z Województwem Pomorskiem o dofinansowanie operacji pod nazwą „Skorzewo – zarys dziejów kaszubskiej wsi”.

W ramach promocji obszaru LGRG Morenka planuje się wydruk gotowej publikacji – książki pod tytułem „Skorzewo – zarys dziejów kaszubskiej wsi”. Książka opisuje dziedzictwo kulturowe, społeczeństwo i zwyczaje odbywające się na terenie wsi Skorzewo w Gminie Kościerzyna na przestrzeni wielu pokoleń.

Zadanie polega na wydaniu publikacji – monografii o miejscowości Skorzewo. Kosztem kwalifikowalnym operacji jest druk przygotowanej wcześniej książki.  Książka w ramach operacji zostanie wydana w nakładzie 500 egzemplarzy.

Cele operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez wydanie publikacji historycznej o wsi z terenu LGR Morenka

Wydatki kwalifikowalne według umowy o dofinansowanie: 20.600,00 zł , w tym dofinansowanie 17.500,00 zł

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa siłowni na świeżym powietrzu w miejscowościach: Loryniec, Korne, Zielenin i Nowy Klincz mająca na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie czterech nowych miejsc do aktywnego spędzania czasu – budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Loryniec, Korne, Zielenin i Nowy Klincz w 2020 roku współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 17 czerwca  2020 roku Gmina Kościerzyna zawarła umowę z Województwem Pomorskim o dofinansowanie operacji „Budowa siłowni na świeżym powietrzu w miejscowościach: Loryniec, Korne, Zielenin i Nowy Klincz”.

Celem operacji jest rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie czterech nowych miejsc do aktywnego spędzania czasu – budowę siłowni zewnętrznych w miejscowościach Loryniec, Korne, Zielenin i Nowy Klincz w 2020 roku

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Efekty  operacji:

– Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 4

– Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1640

Zakres rzeczowy poszczególnych siłowni:

1) Korne: orbitrek, wyciąg górny/wyciskanie siedząc, koła Tai-Chi, wioślarz, biegacz podwójny; 3 szt. ławek parkowych;

2) Zielenin: orbitrek, wyciąg górny/wyciskanie siedząc, koła Tai-Chi, wioślarz, biegacz podwójny; 2 szt. ławek parkowych.

3) Loryniec: orbitrek, wyciąg górny/wyciskanie siedząc, wahadło, wioślarz, biegacz podwójny; 3 szt. ławek parkowych; dostarczenie i posadzenie 60 szt. krzewów ozdobnych: głóg jednoszyjkowy – 10 szt., dzika róża -10 szt., ligustr -10 szt., śliwa tarnina – 10 szt., czeremcha zwyczajna – 10 szt., berberys zwyczajny- 10 szt.;

4) Nowy Klincz: orbitrek, wyciąg górny/wyciskanie siedząc, wahadło, wioślarz, biegacz podwójny, twister podwójny; 3 szt. ławek parkowych;, dostarczenie i posadzenie 14 szt. krzewów ozdobnych: dzika róża – 5 szt., śliwa tarnina – 4 szt., berberys zwyczajny – 5 szt.;

Wydatki kwalifikowalne operacji według umowy o dofinansowanie: 110.000,01 zł

Dofinansowanie 63,63 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 69.993 zł.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu mająca na celu poprawę dostępności komunikacyjnej mieszkańców miejscowości Wielki Klincz z drogą powiatową nr 2201G poprzez rozbudowę drogi gminnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 29 grudnia 2020 roku Gmina Kościerzyna zawarła umowę z Województwem Pomorskim o dofinansowanie operacji „Rozbudowa ulicy Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu”.

Celem operacji jest poprawa dostępności komunikacyjnej mieszkańców miejscowości Wielki Klincz z drogą powiatową nr 2201G poprzez rozbudowę drogi gminnej.

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania 7.2 „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Zakres operacji: budowa drogi gminnej o długości 1,65 km,

Wydatki kwalifikowalne operacji według umowy o dofinansowanie: 2.179.726,21 zł

Dofinansowanie 63,63% wydatków kwalifikowalnych, tj. 1.386.959 zł.

Celem projektu pn. „Kaszubskie żagle wiedzy” jest podniesienie jakości pracy szkół i placówek poprzez kompleksowe wspomaganie rozwoju szkoły, powoli wchodzi w fazę realizacyjną. Projekt realizowany jest przez Gminę Kościerzyna w partnerstwie z Powiatem Kościerskim i Gminą Lipusz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej 3 Edukacja, działanie 3.2. Edukacja ogólna, poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, dla szkół, które zgłosiły się do projektu :

– w Gminie Kościerzyna:

 • Zespół Szkół w Skorzewie,
 • Zespół Kształcenia w Łubianie,
 • Szkoła Podstawowa w Kornem,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Klinczu,
 • Zespół Kształcenia w Wielkim Klinczu,

– w Gminie Lipusz:

 • Zespół Szkół w Lipuszu.

Do celów szczegółowych projektu należą :

 1. włączenie do procesu dydaktycznego treści dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej
  i wykorzystanie tych treści do kształtowania kompetencji kluczowych uczniów,
 2. upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wzorców dotyczących m.in. aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i rekreacji, postaw obywatelskich, proekologicznych, wpływających na budowanie więzi lokalnych i regionalnych, a także zdrowego trybu życia, m.in. poprzez edukację morską i żeglarską,
 3. promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem wśród dzieci i młodzieży jako jednej z dziedzin przyszłej aktywności zawodowej.

Projekt zakłada realizację wsparcia uczniów przez:

 • Zajęcia pozalekcyjne z zakresu edukacji morskiej i żeglarskiej;
 • Doradztwo zawodowe – warsztaty z doradztwa zawodowego;
 • Wyjazdy edukacyjne, w tym -wyjazd do Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz do Błękitnej Szkoły na Helu wraz z rejsem edukacyjnym po morzu;
 • Zajęcia żeglarskie na przystani w Garczynie – praktyczne zajęcia żeglarskie dla uczniów (w tym prace szkutnicze, zajęcia na wodzie na żaglówkach, ratownictwo wodne na wodzie);
 • Obóz żeglarski.

Kaszubskie Żagle Wiedzy-informacja o projekcie

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna ws. powołania Zespołu Projektowego

Zarządzenie Wójta Gminy Kościerzyna ws. zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w projekcie

Projekt „Kaszubskie żagle wiedzy” rozpoczyna zajęcia żeglarskie

Biwaki edukacyjne w ramach projektu „Kaszubskie Żagle Wiedzy”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Budowa placów zabaw w Gminie Kościerzyna na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie pięciu nowych miejsc do aktywnego spędzania czasu – budowa placów zabaw w miejscowościach Wielki Podleś, Wąglikowice, Korne, Nowy Klincz i Kaliska Kościerskie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Kościerzyna realizuje operację pod tytułem „Budowa placów zabaw w Gminie Kościerzyna”, na realizację której uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania w pięciu miejscowościach Gminy Kościerzyna powstały nowe place zabaw:

1) Wielki Podleś: sklepik z tablicą do malowania, kółko i krzyżyk, karuzela tarczowa z siedzeniami, huśtawka ważka podwójna, zestaw zabawowy, huśtawka ważka metalowa;

2) Korne: Zestaw zabawowy, ławka – 2szt., bujak, huśtawka ważka, huśtawka potrójna, karuzela tarczowa, karuzela krzyżowa;

3) Wąglikowice: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, huśtawka potrójna, huśtawka ważka, ławka;

4) Nowy Klincz: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, huśtawka potrójna, huśtawka ważka, ławka;

5) Kaliska Kościerskie: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, huśtawka potrójna, huśtawka ważka, ławka.

 

Operacja pn. Budowa strefy sportowo-rekreacyjnej w miejscowości Dobrogoszcz mająca na celu stworzenie możliwości rozwoju przestrzeni publicznej w miejscowości Dobrogoszcz poprzez budowę strefy sportowo-rekreacyjnej w terminie do dnia złożenia wniosku o płatność ostateczną współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Efekty  operacji:

– Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1

– Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych: 0,2 km

– Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 205

– Liczba osób korzystających z nowopowstałych szlaków turystycznych: 205                                       

Opis operacji:

Operacja zlokalizowana jest na działkach 338/38 i 380/6 w miejscowości Dobrogoszcz w Gminie Kościerzyna nad jeziorem Dobrogoszcz. Działki stanowią własność Gminy Kościerzyna – teren publiczny. W ramach operacji zaplanowano budowę ścieżki pieszo-rowerowej o długości około 200m, budowę boiska do siatkówki plażowej oraz siłowni na świeżym powietrzu. Wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego zaprojektowano ustawienie ławek i koszy na odpady. Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej rekreacyjnej – 1 szt., Długość szlaków turystycznych- ścieżki rowerowe, piesze – 0,2 km, Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 205 osób,  Liczba osób korzystających z nowopowstałych szlaków turystycznych – 205 osób. Planowany koszt całkowity realizacji operacji to 204.656,51 zł. W ramach realizacji powstanie nowa niekomercyjna i ogólnodostępna oferta na spędzanie wolnego czasu w przestrzeni publicznej: siłownia na świeżym powietrzu, boisko do gry w piłkę plażową, droga pieszo-rowerowa.

Wydatki kwalifikowalne operacji według umowy o dofinansowanie: 204.656,51 zł

Dofinansowanie 63,63 % wydatków kwalifikowalnych, tj. 130.222 zł.

W Wąglikowicach powstała nowoczesna wiata wypoczynkowa wraz z serwisem rowerowym i miejscami postojowymi dla rowerów.

Inwestycja miała na celu stworzenie miejsca przyjaznego dla aktywnych mieszkańców oraz turystów. Na mapie Gminy Kościerzyna jest to pierwszy tego typu punkt, umiejscowiony dodatkowo przy ruchliwym szlaku rowerowym Kaszebe Velo.

Operacja realizowana w ramach projektu pn. „Budowa małej architektury – miejsce postojowe przy szlaku rowerowym w Wąglikowicach na terenach chronionych Gminy Kościerzyna” dofinansowanego w ramach działania 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Jej koszt to 195 tys. zł, z czego dofinansowanie wynosi 94 000,00 zł

Operacja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2014 – 2020.