Wycinka drzew

Jak usunąć drzewo? Poznaj obowiązujące przepisy!

Ustawa o ochronie przyrody dokładnie wyjaśnia, jak wygląda procedura usuwania drzew ze swojej posesji. Zachęcamy, by się z nią zapoznać, gdyż niezgodne z prawem postępowanie może skutkować nałożeniem dużych kar finansowych.

Ustawa o ochronie przyrody stanowi, iż uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane m.in. w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim wypadku złożyć należy do Urzędu Gminy Kościerzyna tzw. zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew niezależnie od tego czy drzewo jest zdrowe, chore, suche czy powstałe z samosiewu.

Zgłoszenie takie nie wymaga jakichkolwiek opłat. Warto pamiętać, że w przypadku niewypełnienia tego obowiązku właścicielowi grożą wysokie kary finansowe.

Od obowiązku zgłoszenia wycinki drzew są wyjątki. Wniosku do urzędu gminy nie trzeba składać, jeśli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm nie przekracza:

 
Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Powinno ono zawierać:

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z wycinką, należy wrócić uwagę także na to, czy  w konarach drzewa, które planujemy usunąć (nawet wtedy, gdy ze względu na jego wielkość nie musimy tego zgłaszać) nie bytują ptaki lub inne zwierzęta pod ochroną –  w tych przypadkach zezwolenie na wycinkę wydaje regionalny dyrektor ochrony środowiska lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Warto także wiedzieć, że w przypadku drzewa, na którym bytują ptaki, można je wyciąć bez potrzeby uzyskania stosownej zgody poza sezonem lęgowym, czyli od 16 października do końca lutego.

Po złożeniu zgłoszenia, urząd ma 21 dni na przeprowadzenie oględzin na miejscu planowanej wycinki, następnie 14 dni na wyrażenie sprzeciwu, który wysłany zostanie listownie do zgłaszającego (za termin wyrażenia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej na poczcie). Jeśli po upływie tego czasu właściciel nie otrzyma odmowy, może zgodnie z prawem ściąć drzewo (brak sprzeciwu uznaje się za udzielenie zezwolenia). W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia. Konsekwencją wycięcia drzewa bez otrzymania zgody są kary pieniężne. Ich wysokość zależy od rodzaju lub gatunku drzewa oraz od jego obwodu na wysokości 130 cm.

Dodatkowo, w ostatniej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, wprowadzony został zapis mówiący o tym, że jeśli w miejscu gdzie rosło wycięte drzewo, w okresie 5 lat od przeprowadzenia oględzin, właściciel działki postawi budynek mający związek z prowadzeniem działalności gospodarczej, będzie musiał uiścić opłaty za jego usunięcie

W przypadku, gdy działka na której rosną drzewa / krzewy przeznaczone do usunięcia w planie miejscowym określona jest jako MNU – zabudowa mieszkaniowo-usługowa, do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew należy dołączyć poniższe oświadczenie podpisane przez wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Oświadczenie o działalności – do pobrania

W związku z wejściem w życie w dniu 10 listopada 2022 r. ustawy z dnia 7 października 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2185), dokonana została nowelizacja ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”).
Konsekwencją wprowadzenia zmian w ww. ustawie, było dodanie w art. 83b:

  • ust. 3 w brzmieniu:
    „3. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu składa się w:
    1) postaci papierowej albo
    2) formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.”
  • ust. 4 w brzmieniu:
    „4. Formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu w formie dokumentu elektronicznego minister właściwy do spraw środowiska udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu”

Ww. przepisy wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2023 r.
Na podstawie art. 83b ust. 4 ustawy o ochronie przyrody na stronie BIP Ministerstwa Klimatu i Środowiska udostępniono formularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, który zgodnie z art. 83b ust. 3 przedmiotowej ustawy można złożyć Wójtowi Gminy Kościerzyna w formie dokumentu elektronicznego.

Poniżej link do strony Ministerstwa:

https://bip.mos.gov.pl/prawo/wzory-wnioskow/wniosek-o-wydanie-zezwolenia-na-usuniecie-drzewa-lub-krzewu/