Niska emisja

Informacje na temat niskiej emisji

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są to wszelkie substancje, których stężenie w powietrzu przekracza określoną wartość. Zanieczyszczenie następuje na skutek wprowadzania do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych, które mogą oddziaływać szkodliwie na zdrowie człowieka, klimat, przyrodę żywą, wodę, glebę albo też powodować inne szkody w środowisku. Do podstawowych substancji zanieczyszczających atmosferę zaliczyć należy : dwutlenek siarki (SO2), dwutlenek azotu i tlenki azotu (NO2, NOx), tlenek węgla (CO) oraz zanieczyszczenia pyłowe. Spośród pyłów szczególnie groźne dla zdrowia są jego drobne cząstki o średnicy poniżej 10 mikronów – tzw. Pył PM10. Składnikami tego pyłu może być np.: arsen, kadm, nikiel, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, w tym bezo(a)piren, które są substancjami rakotwórczymi.

Do źródeł emisji spowodowanych działalnością człowieka zaliczyć należy przede wszystkim :

Niska emisja – jest to emisja zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze źródeł o niewielkiej wysokości nad poziomem gruntu, takich jak drogi, składowiska odpadów, budynki mieszkalne, obiekty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o wysokości kominów do 40 metrów. Oddziaływanie niskiej emisji ma zasięg lokalny, a niekiedy dotyczy tylko danego miasta.

Niska emisja to wysokie stężenie toksyn, które utrzymują się na poziomie przygruntowym i zanieczyszczają powietrze, którym oddychamy, jak również przedostają się do żywności.

Pył pochodzący ze spalania złej jakości węgla i śmieci może być bardziej toksyczny od tego z fabryki czy lokalnej ciepłowni.

Największym problemem naszych pieców jest spalanie materiału przy zbyt niskiej temperaturze skutkujące nie osiągnięciem całkowitego spalenia materiału palnego (węgla) a co za tym idzie, stratą uzyskanego ciepła na ogrzanie dodatkowej części powietrza, a ponadto przedostaniem się różnych związków do atmosfery.

W procesach energetycznego spalania węgla głównymi zanieczyszczeniami emitowanymi do atmosfery są : pyły, tlenki siarki, tlenki węgla, tlenki azotu oraz węglowodory. Emisja pyłów zależy od zawartości popiołu w paliwie oraz unosu pyłu z paleniska, który zależny jest od konstrukcji kotła. Pył zawieszony długo utrzymuje się w atmosferze i może być przenoszony na duże odległości.

Na zwiększenie poziomu zanieczyszczeń wpływa też spalanie taniego węgla, który ma w sobie domieszkę siarki, popiołu i mułu węglowego. Jest ponadto niskokaloryczny, a więc do uzyskania pożądanego efektu trzeba spalać większe ilości. Największym problemem jest palenie opadów komunalnych, czyli śmieci.

W wilgotnym, silnie zanieczyszczonym powietrzu, zwłaszcza tlenkami siarki, węgla oraz pyłem węglowym tworzy się smog kwaśny. Kwasy są nie tylko bezpośrednim zagrożeniem dla ludzi, zwierząt czy roślin, ale także zanieczyszczenia gleb które wpływają na zakwaszenie gleb i wód. Agresywne czynniki smogu kwaśnego powodują również niszczenie materiałów budowlanych i innych. Wtórnymi skutkami zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego są efekt cieplarniany i ubytek warstwy ozonu.

Przykładowe wielkości emisji szkodliwych substancji z poszczególnych źródeł:

lpsubstancjaKocioł retortowy w kg/tonęKocioł węglowy w kg/tonęKocioł na drewno w kg/tonęKocioł olejowy w kg/m3Kocioł gazowy w kg/m3
 SO26,2410,9251,54,750
 NO27,152,8751,550,001280
 CO11,9644,8510,60,000360
 CO219121850016501,964
 Pył1,172,87541,80,000015
 Benzo(a) piren0,0002730,00061000

Źródło:
Broszura „Nie dla niskiej emisji!” czyli czy wiesz czym oddychasz?
Dofinansowanie: NFOŚiGW. Praca zbiorowa: dr inż. Iwona Kuczyńska, dr Witold Lenard, mgr inż. Ewa Strzelecka Jastrząb, mgr inż. Marian Cenowski, mgr inż. Bogusław Komosiński, mrg inż. Wanda Jarosz, Artur Hołubiczko, Wojciech Swinarski

Jakie są zagrożenia dla ludzi ze strony niskiej emisji? Czym grozi niska emisja dla ludzi?

Powietrze skażone pyłami PM10 i PM2,5 przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia mieszkańców zanieczyszczonych obszarów oraz skraca ich długość życia.

Skażenie powietrza powoduje:

Działania na rzecz likwidacji niskiej emisji:

Korzyści z przedsięwzięć na rzecz ograniczenia niskiej emisji

Odpowiedzialność za palenie odpadów:

Palenie „śmieci” jest bardzo szkodliwe dla środowiska, gdyż wydzielają się szkodliwe substancje np. tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie, kadm, chlorowodór i cyjanowodór, PCB, pyły które mogą wywołać choroby nowotworowe. Niektóre osoby /szczególnie alergicy/ mogą bezpośrednio odczuwać szkodliwość wdychanego zanieczyszczonego powietrza. Należy zrozumieć też, że szczególnie podatne na choroby są zwłaszcza dzieci. Palenie śmieci ma również negatywny wpływ na stan przewodów kominowych, powodując odkładanie się tzw. „mokrej sadzy” w kominach. To z kolei może być powodem zapalenia się instalacji kominowej i pożaru Twojego domu oraz zatrucia tlenkiem węgla.

Zgodnie obowiązującymi przepisami zakazane jest palenie odpadów zarówno komunalnych jak też przemysłowych poza instalacjami do tego przeznaczonymi. Tak więc nie wolno palić odpadów w piecu domowym jak też w ognisku, gdyż temperatura spalania jest zbyt niska aby skutecznie zredukować szkodliwe związki. Dopuszczalne jest palenie odpadów papierowych, tektur, kartonów pod warunkiem, że nie są pokryta farbami lub lakierami.

Zwracamy uwagę, że poza wszystkimi odpadami zakazane jest również palenie odpadów wykonanych z przetworzonego drewna /płyty wiórowe, paździerzowe, klejonki itp./, jak też drewna pokrytego farbami olejowymi lub lakierami. Szczególnie szkodliwe jest palenie opon.

Palenie odpadów zielonych z ogródków /o ile nie nadają się do kompostowania/ dopuszczalne jest pod następującymi warunkami:
– jeżeli dokonujemy tego punktowo /w ognisku/,
– ognisko zlokalizowane jest w odległości minimum 100 metrów od granicy lasu,
– ognisko jest pod stałym nadzorem,
– wydobywający się dym nie może powodować zagrożenia w ruchu drogowym, oddziaływać szkodliwie na nieruchomości sąsiednie.

Zwraca się uwagę, że podczas wykonywania robót budowlanych do wykonawcy robót należy obowiązek zabezpieczenia terenu budowy w pojemniki na odpady oraz dokonania złożenia odpowiedniej deklaracji do Związku Gmin Wierzyca w celu zorganizowania odbioru odpadów. Bardzo często odnotowuje się palenie odpadów podczas prac budowlanych i remontowych. Palenie odpadów budowlanych jest również zakazane. Dotyczy to szczególnie folii, styropianu, pojemników po farbach i tynkach, siatek, pojemników po piankach itp.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 14 grudnia 2014 r. o odpadach (art.191) „kto, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny”.
Zgodnie z art. 379 Prawa ochrony środowiska uprawnionymi organami do kontroli w zakresie w powyższym są między innymi funkcjonariusze straży gminnej.

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności określonych powyżej.
Zgodnie z art. 225 kodeksu karnego, kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zwracamy uwagę, że kontrole funkcjonariuszy mogą być niezapowiedziane, również w przypadku potencjalnego podejrzenia spalania odpadów. Weryfikacji mogą również podlegać zawartości pojemników na odpady.
Apeluje się do mieszkańców Gminy Kościerzyna aby dostosowali się do obowiązujących przepisów, których celem jest ograniczenie negatywnego wpływu na otaczające nas środowisko.
zwracamy uwagę, aby nie utrudniać wykonywania czynności przez funkcjonariuszy straży gminnej, gdyż może się to skończyć niezbyt miłymi wizytami w sądzie.

„Ponieważ Ziemia opiekuje się nami
zaopiekujmy się Ziemią.
Odwzajemniajmy miłość jaką nas obdarza,
utrzymując ją w czystości i szczęściu”

Straż Gminna

83-400 Kościerzyna

ul. Strzelecka 9,

budynek C

tel.58 686 59 80

fax.58 686 59 83

e-mail: ug@koscierzyna.pl

Funkcjonariusze Straży Gminnej:

Aplikant Straży Gminnej Daria Teubner – tel.603 577 699

Aplikant Straży Gminnej Paweł Jereczek – tel. 603 568 219

Komendant Rafał Traczykowski – tel.722 109 300