Sport, kultura i turystyka

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki jest jednostką prowadzącą działalność zmierzającą do rozwoju sportu, kultury i turystyki na terenie Gminy oraz zajmuje się promocją Gminy Kościerzyna.

Adres:

Zakład Sportu, Kultury i Turystyki
83-400 Kościerzyna
ul. Strzelecka 9,
budynek C, pokój nr 3, 8
tel: 58 686-59-80
fax: 58 686-59-83
e-mail: zskit@koscierzyna.pl 

Dyrektorem Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki jest Grzegorz Daszkowski

Do zadań Zakładu Sportu, Kultury i Turystyki należy prowadzenie wszelkich działań zmierzających do rozwoju sportu, kultury i turystyki, w szczególności:

 • promocja gminy,
 • pozyskiwanie dodatkowych środków z funduszy pomocowych,
 • zwiększenie zakresu i wzbogacenie form promocji turystycznej gminy na rynku krajowym i zagranicznym,
 • promocja gminy,
 • rozwijanie współpracy międzynarodowej, w tym z gminami partnerskimi, działanie na rzecz bezpieczeństwa turystów,
 • udział w działaniach na rzecz ochrony środowiska na obszarach gminy o dużym znaczeniu dla rozwoju turystyki,
 • realizowanie działań zachęcających kapitał zagraniczny i krajowy do inwestowania w turystykę na terenie gminy,
 • działania w kierunku budowy gminnych produktów turystycznych poprzez integrację działań podmiotów turystycznych na terenie gminy w kierunku wspólnych inwestycji,
 • włączanie do ofert turystycznych imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, handlowych organizowanych przez inne podmioty,
 • udział w tworzeniu systemów informacji turystycznej w tym Internetowego Systemu Informacji Turystycznej (ISIT)
 • rozwijanie agroturystyki,
 • wprowadzenie do oferty turystycznej turystyki kwalifikowanej i specjalistycznej,
 • stałe badanie znaczenia wskaźników dotyczących ruchu turystycznego i rozwoju turystyki,
 • inicjowanie podejmowania działań gospodarczych w turystyce i branżach współpracujących,
 • stworzenie i ciągła aktualizacja banku informacji turystycznej o Gminie Kościerzyna i regionie pomorskim,
 • organizowanie szkoleń dla kadry działającej w podmiotach gospodarki turystycznej,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze turystyki,
 • nadzór nad gminnym mieniem turystycznym,
 • wydawanie gminnych informatorów, biuletynów, prospektów i wydawnictw promujących osiągnięcia gminy, jej bieżącą działalność oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i sportowe,
 • nadzór nad gminnym mieniem turystycznym,
 • wydawanie gminnych informatorów, biuletynów, prospektów i wydawnictw promujących osiągnięcia gminy, jej bieżącą działalność oraz atrakcje turystyczne, kulturalne i sportowe,
 • współpraca z mediami,
 • zlecanie i wykonywanie materiałów promocyjnych gminy,
 • prezentowanie osiągnięć i atrakcji gminy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnokrajowym oraz za granicą,
 • organizowanie sportu masowego,
 • współpraca z klubami, związkami sportowymi i stowarzyszeniami,
 • udzielanie pomocy organizacyjnej w realizacji inicjatyw sportowych,
 • współorganizowanie imprez o zasięgu ponadgminnym,
 • pozyskiwanie środków finansowych na rozwój kultury, sportu i rekreacji,
 • planowanie i monitorowanie wykorzystania gminnych obiektów sportowych,
 • nadzór i kontrola stanu technicznego gminnych obiektów sportowych, rekreacyjnych, będących w użytkowaniu innych podmiotów, w tym klubów, stowarzyszeń i sołectwa,
 • pozyskiwanie informacji i prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo-rekreacyjnych,
 • ewidencjonowanie uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń i klubów sportowych działających na terenie gminy,
 • inicjowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu we wszystkich formach organizacyjnych,
 • organizowanie oraz prowadzenie na terenie gminy spraw związanych z organizowaniem imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym,
 • współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie kultury, sportu i rekreacji,
 • udzielanie pomocy finansowej na realizację zadań i inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub innych środków pomocowych,
 • prowadzenie sal, świetlic, i innych obiektów, w których realizowana jest działalność kulturalna,
 • planowanie i realizowanie remontów i inwestycji,
 • dokonywanie zakupów inwestycyjnych,
 • organizowanie zajęć sportowo-profilaktycznych w środowiskach zagrożonych uzależnieniami.

Prowadzone ewidencje i rejestry

Rejestr wpisów do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącym obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem, polem biwakowym) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

Close Menu
Skip to content