Projekty z dofinansowaniem

Projekty dofinansowane ze środków krajowych

W grudniu 2018 roku Gmina Kościerzyna uzyskała dotację w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. W ramach umowy Gmina zobowiązała się do realizacji szeregu zadań z zakresu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, w tym montaż zasilania awaryjnego w formie agregatów prądotwórczych na obiektach komunalnych najbardziej narażonych na częste utraty zasilania z sieci elektroenergetycznej.

Planowany koszt kwalifikowany zadania: 1.365.376,00 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w formie pożyczki: 1.092.300,00 PLN

Skrócony rzeczowy opis zadania:
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej:
– Wielki Klincz, ul. Pogodna (L=207m, planowane 5 przyłączy kanalizacyjnych).
Rozbudowa sieci wodociągowej:
– Nowa Kiszewa (L=5101m, planowane 108 podłączeń),
– Sycowa Huta i Rybaki (L=1643m, planowane 17 podłączeń),
– Wielki Klincz, ul. Pogodna (L=2-4m, planowane 5 podłączeń),
– Nowy Klincz (L=1039m, planowane 1 podłączenie),
– Dobrogoszcz (L=343m, planowane 10 podłączeń),
– Kościerzyna Wybudowanie (L=170m, planowane 7 podłączeń) .
Instalacja agregatów prądotwórczych:
– Kłobuczyno (ujęcie wody 64kW),
– Wdzydze (ujęcie wody 34kW, oczyszczalnia 34kW, przepompownie P1 i P2 po 16kW),
– Wąglikowice (ujęcie wody 24kW).

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Wielkim Klinczu
Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem w formie pożyczki udzielonej Gminie Kościerzyna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania: 1.214.658,00 PLN
Kwota pożyczki: 971.720,00 PLN

Charakterystyka wykonanego zadania:

 Stan przed realizacjąStan po realizacji
Produkcja wody
Wydajność technologiczna
m3/śrh026,88
(Qh)śr.032,13
Liczba studni (szt.)22
Liczba mieszkańców korzystających z ujęcia03400

 

Projekt Gminy Kościerzyna pod tytułem „Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacji w miejscowości Niedamowo, Dębogóry i Wielki Podleś w Gminie Kościerzyna” pozytywnie przeszedł weryfikację w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W dniu 14 kwietnia 2014 roku Gmina Kościerzyna podpisała umowę o dofinansowanie budowy indywidualnych przyłączy kanalizacyjnych.

Wysokość dofinansowanie wynosi do 45% kosztów kwalifikowalnych, a łączna kwota pomocy ma wynieść 71 157,96 zł. Wkład własny (koszt mieszkańców) to pozostałe 55% wydatków. W ramach projektu dofinansowanych zostanie 75 podłączeń kanalizacyjnych. Umowy pomiędzy Gminą Kościerzyna a mieszkańcami zainteresowanymi podłączeniami zostały podpisane jeszcze w grudniu 2013 roku.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie
Zadanie zostało zrealizowane z dofinansowaniem w formie pożyczki udzielonej Gminie Kościerzyna przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania: 1.228.953,34 PLN
Kwota pożyczki: 800.000 PLN

Charakterystyka wykonanego zadania:

 Stan przed realizacjąStan po realizacji
Wydajność SUW (m3/h)-Qśrh032,13
-Qmaxh045
Liczba studni (szt.)22
Liczba mieszkańców korzystających z ujęcia02188

 

Przedmiotem projektu jest zakup nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych. Autobus będzie służył do codziennego przewozu dzieci z terenu Gminy Kościerzyna do szkół.
Zakup autobusy dofinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II.

Koszty realizacji projektu:
– Całkowite koszty (według umowy z Wykonawcą): 482 000,00 zł
– Dofinansoanie z PFRON: 213 242,89 zł
– Gmina Kościerzyna: 268 757,11 zł

Harmonogram realizacji projektu:
15.04.2013 – Złożenie wniosku o dofinansowanie
20.12.2013 – Podpisanie umowy o dofinansowanie
20.06.2014 – Dostawa autobusu (Umowa z Dostawcą)
30.06.2014 – Zakończenie realizacji zadania
15.07.2014 – Rozliczenie finansowe

Podłączenia budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowościach Nowy Klincz i Kościerska Huta w gminie Kościerzyna to tytuł umowy, która została podpisana przez Urząd Gminy Kościerzyna, a dotyczyła dofinansowania w kwocie 142 182,64 zł. W ramach ww. dofinansowania podpisano 144 umowy z właścicielami posesji z obydwu sołectw. Każdy z beneficjentów otrzymał bezzwrotną dotację w wysokości 45% kosztów budowy przyłącza na własnej działce. Średnia dotacja wynosiła prawie 990 zł, natomiast najwyższe, spowodowane odległością od głównej rury kanalizacyjnej do domu mieszkańca, wyniosła ponad 3.800 zł.

Koncepcja rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej na terenach chronionych Gminy Kościerzyna dla miejscowości: Gołuń, Wdzydze, Czarlina, Loryniec, Wąglikowice, Grzybowo, Grzybowski Młyn, Sycowa Huta, Lizaki, Juszki, Rybaki, Sarnowy, Stawiska, Nowa Kiszewa i Szenajda

Celem projektu jest opracowanie koncepcji rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej, której realizacja pozwoli na osiągnięcie celu nadrzędnego – ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do wód powierzchniowych w zlewniach Wdy i Wierzycy a także zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem wód i lasów obszarów chronionego krajobrazu, Natury 2000, Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego.
Planowanym efektem ekologicznym będzie poprawa czystości wód gruntowych i powierzchniowych w obszarze, którego dotyczy Projekt, w szczególności w zlewni Wdy.
Jak wynika z prowadzonych obserwacji ilości ścieków dowożonych do oczyszczalni wozami asenizacyjnymi oraz średniego zużycia wody przez odbiorców, jedynie średnio do 25% wytworzonych ścieków jest dostarczane do oczyszczalni. Pozostałe zanieczyszczenia biogenne w postaci związków azotu i fosforu oraz węgla organicznego w sposób niekontrolowany przyczyniają się do zarastania, wypłycania i w konsekwencji degradacji siedlisk gatunków objętych ochroną prawną, w tym wiele cennych przyrodniczo siedlisk związanych z występowaniem utworów torfowych oraz małych zbiorników i oczek wodnych. Projekt przyczyni się do zidentyfikowania największych zagrożeń dla środowiska, co pozwoli na ich skuteczną eliminację i w konsekwencji poprawę całego środowiska.


Gmina Kościerzyna na opracowanie koncepcji uzyskała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Wartość projektu: 62.730,00 zł
Kwota dofinansowania: 30.000,00 zł
Realizacja: 2011 – 2012

Gmina Kościerzyna przy wsparciu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach konkursu „Słoneczne Pomorze” zrealizowała zadanie pn. „Instalacja solarna dla hali sportowej w Skorzewie”.
Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż kompletnej instalacji solarnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej na hali sportowej w Skorzewie. Montaż 10 sztuk wysokowydajnych płaskich kolektorów słonecznych pozwolił na osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci uzyskanej energii na poziomie 39,42 GJ/rok.

Harmonogram realizacji zadania: czerwiec – sierpień 2011

Montaż finansowy zadania:

Wartość zadania………………………….… 70.500,00 zł
Dofinansowanie z WFOŚiGW………..…… 35.200,00 zł
Gmina Kościerzyna………………………….35.300,00 zł

 

W 2021 roku Gmina Kościerzyna uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na budowę bezpiecznego przejścia dla pieszych we Wdzydzach.

W ramach zadania w miejscowości Wdzydze w Gminie Kościerzyna wykonano rozbudowę drogi gminnej nr 187135G o nowe bezpieczne przejście dla pieszych. Wykonano niezbędne prace ziemne związane z poprawą widoczności, wybudowano dedykowane oświetlenie przejścia dla pieszych, wybudowano fragment chodnika, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome. Nowe przejście jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych.

Okres realizacji: 10.12.2021 – 14.03.2022r.

Dofinansowanie w ramach RFRD: 135.654,00 zł, koszty całkowite: 259.954,81 zł

W 2022 roku Gmina Kościerzyna uzyskała dotację z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulic Rzemieślniczej, Akacjowej i Leśnej w Małym Klinczu

W ramach zadania w miejscowości Mały Klincz w Gminie Kościerzyna przebudowane zostaną odcinku istniejących dróg publicznych. Zakresem projektu jest: przebudowa części ulic Rzemieślniczej, Akacjowej i Leśnej w Małym Klinczu polegająca na przebudowie jezdni gruntowej na asfaltową o szerokości 5,0m i długości całkowitej ok 960m, budowie chodnika z kostki betonowej o powierzchni ok 755m2, zjazdy z kostki betonowej ok 270m2, budowie kanału teletechnicznego o długości około 979m, budowie oświetlanie ulicznego – 31 lamp, budowie kanalizacji deszczowej o długości łącznej ok 517m, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Okres realizacji: 09.2022r. – 08.2023r.

Dofinansowanie w ramach RFRD: 874.870 zł, koszty całkowite: 2.743.838,54 zł

W sierpniu 2021 roku Gmina Kościerzyna złożyła wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej Łubiana – Grzybowo” (w pierwszym naborze wniosków Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych). W październiku 2022 roku, po zakończeniu postępowania przetargowego, Gmina Kościerzyna uzyskała od Banku Gospodarstwa Krajowego promesę NR 01/2021/1581/PolskiLad na kwotę dofinansowania 4.750.000 zł, przy kosztach całkowitych wynoszących prawie 5,9 mln zł.

Zakresem zadania jest rozbudowa drogi gminnej na odcinku Łubiana – Grzybowo w Gminie Kościerzyna na odcinku ok 4,7 km.  Zaprojektowano drogę klasy dojazdowej (jezdnia o szerokości 5,0m).

Droga będzie stanowiła połączenie drogi krajowej nr 20 w Łubianie z drogą powiatową 2403G Kościerzyna – Wdzydze – Olpuch.

Termin realizacji: listopad 2022 – październik 2023

W marcu 2021 roku Gmina Kościerzyna uzyskała dotację w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 

Gmina Kościerzyna w ramach konkursu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w województwie pomorskim poza granicami aglomeracji ujętych w krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych” zrealizowała umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kościerska Huta wraz z podłączeniem budynków do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej.

Dzięki realizacji powyższej inwestycji mieszkańcy miejscowości Kościerska Huta mają możliwość korzystania z systemu kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Kościerzynie. Ścieki zbierane są przez lokalny system kanalizacji grawitacyjnej i odprowadzone do istniejącej miejskiej sieci przesyłającej ścieki do oczyszczalni w Kościerzynie.

Realizacja zadania umożliwi redukcje ilości odprowadzanych do środowiska zanieczyszczeń, a w efekcie poprawa jakości wód i tym samym zabezpieczenie ekosystemu przed negatywnym wpływem odprowadzanych do niego ścieków. Dzięki budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3230 mb wraz z 4 przepompowniami ścieków, wyłączono z eksploatacji 27 zbiorników bezodpływowych, a liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków wrosła do 84 RLM.

Rzeczywisty koszt kwalifikowany zadania: 1 374 039 PLN

Dofinansowanie z WFOŚiGW w Gdańsku w formie pożyczki: 1 040 000 PLN