Projekty z dofinansowaniem

Projekty dofinansowane ze środków finansowych Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2007-2013

Projekt pn. „Kościerskie Strefy Aktywności Gospodarczej – przygotowanie dokumentacji strategicznej i techniczno-kosztorysowej” jest dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 2009-2014 w ramach programu „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”.

Projekt obejmujący swoim zasięgiem cały Powiat Kościerski został przygotowany wspólnie przez Gminę Miejską Kościerzyna – Lidera Kościerskiego Partnerstwa na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego oraz członków Partnerstwa – Partnerów Projektu.

Kościerskie Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego tworzą:

– wszystkie samorządy powiatu kościerskiego:
Gmina Miejska Kościerzyna
Powiat Kościerski
Gmina Kościerzyna
Gmina Lipusz
Gmina Liniewo
Gmina Dziemiany
Gmina Karsin
Gmina Nowa Karczma
Gmina Stara Kiszewa

– partnerzy społeczni:
Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” w Kościerzynie
Kaszubski Instytut Rozwoju w Kościerzynie
Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza w Gdańsku
Pracodawcy Pomorza Gdańsk
Stowarzyszenie Przedsiębiorcy Kościerzyna
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych w Słupsku

Historia projektu

03.08.2012r. – podpisanie listu intencyjnego na rzecz opracowania wspólnego Programu Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i zawiązania Partnerstwa w składzie: Gmina Miejska Kościerzyna, Gmina Kościerzyna, Powiat Kościerski

20.09.2012r. – rozpoczęcie cyklu spotkań Partnerów – propozycja rozszerzenia Partnerstwa na wszystkie gminy powiatu

17.12.2012r. – ustalenie priorytetowego obszaru problemowego Partnerstwa

17.04.2013r. – podpisanie listu intencyjnego przez wszystkich Partnerów

19.04.2013r. – złożenie wniosku aplikacyjnego do Programu Regionalnego MF EOG

31.05.2013r. – projekt uzyskał pozytywną opinię pod względem formalnym

21.08.2013r. – projekt uzyskał pozytywną opinię pod względem merytorycznym

16.10.2013r. – uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu wniosku do dofinansowania

31.01.2014r. – podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Okres realizacji Projektu:
– rozpoczęcie realizacji: styczeń 2014
– rzeczowe zakończenie realizacji: marzec 2016

Zakres rzeczowy Projektu:
Przedmiotem przedsięwzięcia jest opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej na utworzenie Kościerskich Stref Aktywności Gospodarczej o profilu usługowo-przemysłowym
i turystycznym.

Zakres opracowywanej dokumentacji obejmuje:

– niezbędną dokumentację strategiczną i operacyjną, w tym:

 1. aktualizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej – Zintegrowaną Strategię Rozwoju Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego;
 2. programy sektorowe wraz z analizami sektorowymi do tych dokumentów, w tym:
  1. Program Sektorowy Rozwoju Rynku Pracy, Edukacji i Aktywizacji Społecznej,
  2. Program Sektorowy Rozwoju Turystyki i Promocji z analizą możliwości uzyskania statusu uzdrowiska bądź obszaru uzdrowiskowego,
  3. Program Sektorowy Energetyki Odnawialnej z analizą dostępności zasobów odnawialnych źródeł energii i możliwości ich wykorzystania,
  4. Program Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystyczne z analizą wdrożenia informatycznego systemu wsparcia biznesu i jednolitego systemu obsługi i informacji turystycznej,
  5. Studium wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej obszaru funkcjonalnego;
 3. Plan rozwoju instytucjonalnego Partnerstwa
 4. Plan komunikacji i konsultacji społecznych

– studia wykonalności oraz dokumentację techniczno-kosztorysową dla każdej
z planowanych do utworzenia stref w poniżej wskazanych lokalizacjach:

 1. strefa w terenie sołectwa Kłobuczyno, Gmina Kościerzyna
 2. strefa w terenie sołectwa Grzybowo, Gmina Kościerzyna
 3. strefa w Nowej Karczmie, Gmina Nowa Karczma
 4. strefa Kościerski Park Przemysłowy Gmina Miejska Kościerzyna
 5. strefa w obszarze Jezior Wdzydzkich (usługi o charakterze turystycznym) wraz
  z systemem ścieżek rowerowych łączących podstrefy wchodzące w jej skład:
  1. podstrefa na terenie Gminy Dziemiany
  2. podstrefa na terenie Gminy Karsin
  3. podstrefa na terenie Gminy Lipusz
  4. podstrefa na terenie Gminy Stara Kiszewa
  5. podstrefa na terenie Gminy Kościerzyna
 6. strefa ukierunkowana na OZE w Lubaniu, Gmina Nowa Karczma
 7. strefa ukierunkowana na OZE w Liniewskich Górach, Gmina Liniewo

Realizacja przedsięwzięcia umożliwi budowę w oparciu o wypracowane dokumenty stref aktywności gospodarczej w powiecie kościerskim we wskazanych lokalizacjach, która obejmie:

 • przygotowanie terenów inwestycyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą branże: drogową, uzbrojenie w sieci: wodno-kanalizacyjną, energetyczną, telekomunikacyjną oraz pozostałą infrastrukturę towarzyszącą,
 • przygotowanie bazy infrastrukturalnej dla prowadzenia działalności gospodarczej,
 • stworzenie połączeń komunikacyjnych do stref gospodarczych,
 • dostosowanie edukacji na poziomie ponadgimnazjalnym do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie pracowni nauki zawodu, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania OZE oraz posługiwania się narzędziami informatycznymi,
 • wdrożenie Systemu Informatycznego Wsparcia Biznesu i Obsługi Turystycznej.

Wartość i źródła finansowania Projektu:

Partner

Całkowite koszty Projektu

Wkład własny samorządu

Dofinansowanie
ze środków
MF EOG (85%)

Razem

Gmina Miejska Kościerzyna – Lider Partnerstwa

124 063,16

703 024,58

827 087,74

Powiat Kościerski

35 705,36

202 330,37

238 035,73

Gmina Kościerzyna

49 987,50

283 262,50

333 250,00

Gmina Lipusz

35 705,36

202 330,37

238 035,73

Gmina Liniewo

25 351,47

143 658,33

169 009,80

Gmina Dziemiany

26 020,47

147 449,33

173 469,80

Gmina Karsin

35 705,36

202 330,37

238 035,74

Gmina Nowa Karczma

35 705,36

202 330,38

238 035,73

Gmina Stara Kiszewa

35 705,36

202 330,37

238 035,73

RAZEM

403 949,40

2 289 046,60

2 692 996,00

ANALIZA-DOSTEPNOSCI-TRANSPORTOWEJ-KOF-W-LATACH-2014-2020
Analiza-mozliwosci-uzysknia-statusu-uzdtrowiska
Plan-zrownowazonego-rozwoju-publicznego-transportu-zbiorowego
Program-Sektorowy-OZE
Program-sektorowy-rozwoju-turystyki-i-promocji-KOF
Strategia-Rozwoju-Społeczno-Gospodarczego
URG-2017-04-26_Nr_IV_269_zał-01

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski Mechanizm Finansowy to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznana przez Norwegię, Islandię i Lichtenstein dla nowych członków Unii Europejskiej. Głównymi celami funduszy norweskich oraz funduszy EOG są: przyczynianie się do zmniejszenia różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków pomiędzy państwami darczyńcami a beneficjentami. Wsparcie dla Kościerskiego Obszaru Funkcjonalnego jest udzielane w ramach Programu Regionalnego „Rozwój miast przez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego”. Głównym celem Programu jest osiągnięcie lepszej spójności społecznej i gospodarczej na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym poprzez wypracowanie mechanizmów efektywnej współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego a przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, w celu podejmowania wspólnych decyzji dotyczących danego obszaru czy rozwiązywania istotnych dla danego terenu problemów. Więcej informacji na temat funkcjonowania Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego można uzyskać na stronach: www.eog.gov.pl i www.eeagrants.org.

Dzięki realizacji operacji pod tytułem „Budowa alei spacerowej i miejsca integracji mieszkańców nad jeziorem Granicznym w Łubianie” w czerwcu br. mieszkańcy Lubiany zyskają nowe miejsce do wspólnego spędzania czasu nad jeziorem Granicznym. Zakres projektu obejmuje wybudowanie ciągu pieszego od ulicy Jeziornej w stronę jeziora oraz placu, na którym znajdować się będą trzy duże altanki oraz palenisko. Ponadto ulica Jeziorna od skrzyżowania z ulicą Długą aż do jeziora, zyska nowe oświetlenie solarne (8 latarni), ławki parkowe (13 szt.), śmietniki (8 szt.) oraz kwietniki (6 szt.). Realizacja operacji ma pochłonąć nieco ponad 200.000,00 zł. Uzyskane dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” PROW na lata 2007-2013 wynosić będzie ok 125.000 złotych.

Teren inwestycji przed realizacją operacji:

Teren inwestycji w trakcie realizacji operacji:

Koszty (wniosek o dofinansowanie):
Wydatki całkowite projektu: 293.048,68 zł
Dofinansowanie z EFR: 178.688,00 zł

Koszty (realizacja):
Wydatki całkowite projektu: 202.852,00 zł
Dofinansowanie z EFR: 123.690,00 zł

Harmonogram projektu:
Złożenie wniosku o dofinansowanie: 23.06.2014
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 21.05.2015
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2015

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę alei spacerowej i miejsca integracji mieszkańców nad Jeziorem Granicznym w Łubianie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zagospodarowanie centrum wsi Wąglikowice na cele aktywnej integracji mieszkańców

Realizacja projektu o takim tytule będzie możliwa, dzięki dotacji w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Gmina Kościerzyna do końca marca br. w miejscowości Wąglikowice zobowiązała się wybudować siłownię zewnętrzną składającą się z pięciu urządzeń oraz trybuny sportowe na 104 miejsca. Dzięki realizacji zadania Wąglikowice jako pierwsza miejscowość w Gminie Kościerzyna będzie wyposażona w ogólnodostępną siłownię zewnętrzną. Powstała w ramach zadania infrastruktura ma uatrakcyjnić centrum wsi jako miejsce do aktywnej integracji mieszkańców, propagować sport i zdrowy tryb życia. Całkowity koszt zadania ma wynieść około 50.000 zł, a uzyskane w lutym tego roku dofinansowanie w ramach PROW to 33.720,00 zł.

„Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców Wąglikowic poprzez zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnej integracji mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W sierpniu 2014 roku Gmina Kościerzyna zawarła kolejną umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego o przyznanie pomocy na realizację zadania wodno-kanalizacyjnego. W ramach zakończonego w marcu br. zadania zmodernizowano Stację Uzdatniania Wody w Skorzewie oraz rozbudowano sieć kanalizacji sanitarnej w Kościerskiej Hucie. Oba zadania zostały zrealizowane w ramach jednego projektu i uzyskały dofinansowanie w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wysokości 389.332,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł około 1,3 mln złotych.

Pozornie skromny budynek SUW wyposażony jest w nowoczesne urządzenia, które będą służyć mieszkańcom Gminy Kościerzyna przez kolejne lata.

„Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców Skorzewa i Kościerzyny Wybudowanie poprzez modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Skorzewie oraz poprawę warunków życia mieszkańców Kościerskiej Huty poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej ” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Operacja polegać będzie na budowie jednego nowego placu zabaw i modernizacji dwóch istniejących.
Nowy plac zabaw będzie zlokalizowany w miejscowości Gostomie, na działce nr 291/4. Place zabaw podlegające modernizacji znajdują się na działce nr 233 w miejscowości Kłobuczyno oraz na działce nr 334/5 w miejscowości Sarnowy.

Stan istniejący:
Działka nr 291/4 w Gostomiu to niezagospodarowany teren w centrum wsi. Usytuowanie działki zapewnia bezkolizyjne dojście i dojazd do planowanego placu zabaw. Plac zabaw będzie ogólnodostępny.

Działka nr 233 w Kłobuczynie to działka w centrum wsi, na której znajduje się istniejący plac zabaw.

Działka 334/5 w Sarnowach to działka w centrum wsi, na której znajduje się istniejący plac zabaw i boisko gruntowe. Teren działki jest zagospodarowany elementami istniejącego placu zabaw.

Planowany zares do realizacji:
Plac zabaw w Gostomiu składać się będzie z następujących elementów:
1. Zestaw zabawowy z mostkiem i zjeżdżalnią
2. Zabawka na sprężynie dwustanowiskowa
3. Karuzela tarczowa z siedzeniami i oparciem
4. Huśtawka dwustanowiskowa z bezpiecznym koszykiem
5. Przeplotnia linowa ze słupkiem wspinaczkowym
6. Huśtawka pozioma dwustanowiskowa
7. ławka (podstawa betonowa, siedzenie i oparcie drewniane) – 3 szt.
8. Kosz na śmieci – 2 szt.
9. Regulamin placu zabaw
Dodatkowo planuje się obsianie terenu trawą, wykonanie ogrodzenia dookoła całego placu, wykonanie wejścia z podjazdem z drogi na teren placu zabaw.

Plac zabaw w Kłobuczynie zostanie zmodernizowany. Zakres prac polegać będą na remoncie istniejących oraz montażu nowych elementów:
1. Montaż trzech ławek (podstawa betonowa, siedzenie i oparcie drewniane)
2. Montaż zestawu zabawowego (drabinka pochylona, pionowa oraz pozioma)
3. Montaż huśtawki poziomej (ważka)
4. Montaż zabawki – sklepik z tablicą do malowania
5. Montaż pomostu z belką wiszącą
6. Montaż kosza na śmieci
Dodatkowo planuje się wymianę zniszczonych elementów istniejących zabawek oraz ich impregnację i malowanie. Ponadto na terenie placu zabaw planuje się nawiezienie ziemi, wyrównanie powierzchni i obsianie trawy.

Plac zabaw w Sarnowach zostanie zmodernizowany. Zakres prac polegać będą na remoncie istniejących oraz montażu nowych elementów:
1. Montaż trzech ławkostołów
2. Montaż zabawki – przeplotnia linowa ze słupkiem wspinaczkowym
3. Montaż zabawki – karuzela tarczowa z siedzeniami i oparciem
4. Montaż zabawki – bujak sprężynowy typu konik
5. Montaż 2 koszy na śmieci
6. Montaż regulaminu placu zabaw
Dodatkowo planuje się impregnację i malowanie istniejących elementów placu zabaw, obsianie trawy oraz zamontowanie furtki w istniejącym ogrodzeniu.

Harmonogram realizacji:
10.05.2013 – Złożenie wniosku o dofinansowanie w biurze LGD Stolem
11.06.2013 – Wybór projektu do dofinansowania
11.12.2013 – Pozytywne zakończenie weryfikacji projektu przez Urząd Marszałkowski Wojewdztwa Pomorskiego
18.12.2013 – Podpisanie umowy o przyznanie pomocy

Koszty reealizacji (planowane):
Wydatki całkowite: 77 598,70 zł
Wydatki kwalifikowalne: 54 418,26 zł
Dofinansowanie: 25 000,00 zł

„Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu wzrost jakości życia mieszkańców poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Gostomie oraz modernizację palców zabaw w Kłobuczynie i Sarnowach współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Operacja polegać będzie na przeprowadzeniu rewitalizacji infrastruktury sportowej istniejącego boiska w Wielkim Klinczu.

Elementy zadań rewitalizacyjnych:
1. Roboty przygotowawcze i ogrodzenie,
2. Budowa boiska do gry w piłkę ręczną / nożną,
3. Budowa boiska wielofunkcyjnego (do koszykówki i siatkówki),
4. Budowa bieżni lekkoatletycznej,
5. Budowa miejsca do skoku w dal,
6. Budowa miejsca do pchnięcia kulą,
7. Wyposażenie boisk (w tym do skoku wzwyż).

Koszty realizacji operacji (według umowy o przyznanie pomocy):
– Koszty całkowite: 684 628,21 zł
– Koszty kwalifikowalne: 556 608,30 zł
– Kwota dofinansowania: 334 037,00 zł

Harmonogram projektu:
28.09.2012 – Złożenie wniosku o dofinansoanie w biurze LGR Morenka,
– 07.11.2012 – Komitet Stowarzyszenia LGR Morenka wybrał projekt do dofinansowania,
– 14.06.2013 – Zakończenie weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski,
– 03.07.2013 – Podpisanie umowy o dofinansowanie,
– 30.08.2014 – Zakońćzenie realizacji.
– 30.09.2014 – Rozliczenie umowy o przyznanie pomocy – wniosek o płatność.

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Operacja polegać będzie na wybudowaniu Centrum Usług Turystycznych we Wdzydzach.
Inwestycja będzie zlokalizowana na działkach nr 93/3 w obrębie geodezyjnym Wdzydze oraz 615 w obrębie geodezyjnym Czarlina. Działka nr 93/3 o powierzchni ok. 2900m2 jest własnością Beneficjenta, zlokalizowana jest w samym centrum kompleksu ośrodków wypoczynkowych w miejscowości Wdzydze, nad brzegiem jeziora Jelenie. Działka nr 615 stanowi jezioro Jelenie (pomost).

Charakterystyka Centrum Usług Turystycznych:
– powierzchnia zabudowy: 266,0 m2
– powierzchnia użytkowa: 377,6 m2
Zaprojektowano budynek w zabudowie wolnostojącej parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym.

W budynku rozmieszczono następujące pomieszczenia (w/g kondygnacji):
– Piwnica: kotłownia, łazienka + wc, pomieszczenia gospodarcze, hangar na łodzie ratunkowe, pomieszczenia WOPR, klatka schodowa + komunikacja;
– Parter: strefa wejściowa do budynku – komunikacja ogólna, pomieszczenia punktu informacji turystycznej z wystawą regionalną, komunikacja, estrada (taras);
– Poddasze: komunikacja ogólna, garderoba, łazienka;

Obiekt pełnić będzie następujące funkcje:
– informacja turystyczna,
– pomieszczenie na wystawy regionalne,
– toalety ogólnego dostępu,
– pomieszczenie gospodarcze, przebieralnia, pomieszczenia na poddaszu,
– pomieszczenie dla ratowników wodnych,
– hangar na łodzie ratunkowe,
– taras pełniący również funkcję estrady,
– pomost do cumowania łodzi ratunkowych,
Oprócz budowy budynku planuje się zakup wyposażenia, w tym zakup mebli do punktu informacji turystycznej, izby regionalnej. Ponadto po zrealizowaniu operacji planuje się zatrudnienie jednej osoby do obsługi punktu informacji turystycznej.

Koszty realizacji operacji:
– Koszty całkowite: 1 205 011,87 zł
– Koszty kwalifikowalne: 979 384,44 zł
– Kwota dofinansowania: 829 650,00 zł

Harmonogram projektu:
– 28.09.2012 – Złożenie wniosku o dofinansoanie w biurze LGR Morenka,
– 07.11.2012 – Komitet Stowarzyszenia LGR Morenka wybrał projekt do dofinansowania,
– 10.06.2013 – Zakończenie weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski,
– 03.07.2013 – Podpisanie umowy o dofinansowanie,
– 31.01.2014 – Zakończenie I etapu
– 30.04.2014 – Zakończenie II etapu
– 30.06.2014 – Zakończenie III etapu (etap końcowy).

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Z końcem października 2013 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. Utworzenie sekcji muzycznej dla młodzieży w Ośrodku Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu – Orkiestry Dętej „Gmina Kościerzyna”. Wniosek o dofinansowanie, przygotowany przez Gminę Kościerzyna, złożony został w marcu 2012 roku do biura Lokalnej Grupy Rybackiej „Morenka” w Chojnicach.
Projekt został wybrany do dofinansowania i skierowany przez Komitet LGR Morenka do oceny przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego, gdzie również został pozytywnie zweryfikowany. Przewidywana wartość projektu to 50.399,95 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie ma wynieść 32.852,00 zł.
Projekt polega na utworzeniu nowej, dotąd nie istniejącej sekcji muzycznej w Ośrodku Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu. Sekcja muzyczna będzie kolejną ofertą na spędzanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Sekcja składać się będzie z 20 uczestników, wśród których znajdzie się również młodzież pełnoletnia.
W Ośrodku Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu działa już sekcja folklorystyczna, a uruchomienie sekcji muzycznej (nauka gry na instrumentach dętych i perkusyjnych) będzie idealnym uzupełnieniem oferty Ośrodka. Planowane do zakupu instrumenty to: Sakshorn tenorowy (2 szt.), Sakshorn altowy (2 szt.) Saksofon tenorowy (1 szt.), Saksofon altowy (1 szt.), Puzon (1 szt.), Trąbka (4 szt.), Tuba (1 szt.), Klarnet (2 szt.), Perkusja (1 szt.).

Harmonogram projektu:
30.03.2012 – Złożenie wniosku w biurze LGR Morenka
08.05.2012 – Wybór projektu do dofinansowania przez Komitet LGR Morenka
14.05.2012 – Wniosek przekazany do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
19.10.2012 – Pozytywna ocena wniosku
31.10.2012 – Podpisanie umowy o dofinansowanie operacji
Styczeń – Luty 2013 – Wybór wykonawcy, dostawa instrumentów i rekrutacja uczestników
Marzec 2013 – Rozliczenie projektu

Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Operacja polegająca na budowie dwóch nowych placów zabaw i remoncie jednego istniejącego.
Pierwszy z nowych placów będzie zlokalizowany w miejscowości Korne, na dzialce nr 29/3.
Drugi zaplanowano na działce nr 149 w miejscowości Mały Klincz.
Remont zostanie przeprowadzony na placu zabaw w Łubianie, na działce nr 102/5.

Harmonogram projektu:
30.05.2012 – Złożenie wniosku o dofinansowanie w biurze LGD Stolem
22.01.2013 – Podpisanie umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Pomorskiego
12.08.2013 – Zakończenie robót
25.08.2013 – Termin złożenie wniosku o płatność

Koszty (po realizacji):
Koszty całkowite operacji: 66.357,23 zł
Koszty kwalifikowalne: 53.948,97 zł
Dofinansowanie: 25.000,00 zł

„Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu wzrost jakości życia mieszkańców poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Korne i Mały Klincz oraz remont palcu zabaw w Łubianie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

8 stycznia br. Wójt Gminy Kościerzyna Grzegorz Piechowski podpisał kolejną umowę o dofinansowanie w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wniosek o dofinansowanie złożony został w biurze Lokalnej grupy Działania Stolem 24 czerwca 2013 roku. Przedmiotem dofinansowanego projektu jest budowa Sali wiejskiej w Loryńcu. Gmina Kościerzyna posiada już kompletną dokumentację projektową wraz z pozwoleniem na budowę. W najbliższym czasie uruchomiona zostanie procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy zadania. Planuje się, że z nowej Sali będzie można korzystać już jesienią tego roku. Budynek Sali wiejskiej nie będzie się znacząco różnił od dotychczasowych sal wybudowanych ostatnio na terenie Gminy Kościerzyna. Sala wiejska posiadać będzie wszystkie niezbędne instalacje wraz z instalacją centralnego ogrzewania.
W budynku głównym pomieszczeniem będzie sala wiejska, dla której przewiduje się pomieszczenia pomocnicze takie jak: wc męskie, wc damskie oraz dla niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe, pomieszczenie gospodarcze, na zewnątrz zaprojektowana jest wiata do przeprowadzania spotkań na świeżym powietrzu.

Wizualizacja Sali Wiejskiej w Loryńcu – Pracownia Projektowa „DeCADa”

„Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu wzrost jakości życia mieszkańców poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach Korne i Mały Klincz oraz remont palcu zabaw w Łubianie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

W dniu 31.10.2012 w Urzędzie Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku Gmina Kościerzyna podpisała umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Celem planowanego do realizacji projektu jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miejscowości w zakresie sportu i rekreacji poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw w Kaliskach Kościerskich.
W ramach projektu planuje się budowę:

Boisko sportowe wielofunkcyjne o wymiarach zewnętrznych 24x44m. Boisko zawiera w sobie trzy boiska: do gry w piłkę ręczną, do gry w koszykówkę, do gry w siatkówkę.Projektuje się piłkochwyty z siatki drucianej. Nawierzchnia boiska to sztuczna trawa;
Bieżnia o długości 62,0m i szerokości 4,0m. Nawierzchnię bieżni przewiduje się jako sztuczną, poliuretanową;
Plac zabaw (Piaskownica, hustawka dwustanowiskowa, zestaw zabawowyw z mostkiem i zjeżdżalnią, sprężynowce, karozela);
Ogrodzenie terenu.

Koszty (wniosek o dofinansowanie):
Całkowita wartość projektu: 349.752,63 zł
Dofinansowanie z EFR: 213.263,00 zł

Koszty (po realizacji):
Całkowita wartość projektu: 324.099,90 zł
Dofinansowanie z EFR: 197.621,00 zł

Harmonogram projektu:
Złożenie wniosku o dofinansowanie: 27.06.2012
Podpisanie umowy o dofinansowanie: 31.10.2012
Planowany termin zakończenia realizacji projektu: sierpień 2013

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę alei spacerowej i miejsca integracji mieszkańców nad Jeziorem Granicznym w Łubianie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Odnowa Wsi w Kłobuczynie

Dzięki środkom pozyskanym z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Kłobuczynie realizowany jest projekt pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie i ogrodzenie placu rekreacyjnego – miejsc spotkań mieszkańców Kłobuczyna”.
W lutym 2012 roku Gmina Kościerzyna złożyła kolejny projekt do Lokalnej Grupy Działania Stolem. Projekt „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie i ogrodzenie placu rekreacyjnego – miejsc spotkań mieszkańców Kłobuczyna” jak sam tytuł wskazuje dotyczy remontu Sali wiejskiej, w tym montażu instalacji C.O. wraz z adaptacją kotłowni, wymiany starej stolarki okiennej i drzwi oraz zagospodarowania placu wiejskiego poprzez budowę bieżni lekkoatletycznej i ogrodzenie terenu.
W marcu LGD Stolem wybrała gminny projekt do dofinansowania i skierowała go do Urzędu Marszałkowskiego w celu dalszej weryfikacji. Po uzyskaniu pozytywnej oceny wniosku, w dniu 25.06.2012 została podpisana umowa o dofinansowanie operacji. Planowana wartość projektu wynosi 145.236,31 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 91.889 zł.
Obecnie w Kłobuczynie trwają intensywne prace, które mają na celu zrealizowanie projektu.

Harmonogram projektu:
10.02.2012 – Złożenie wniosku o dofinansowanie w LGD Stolem
13.03.2012 – Wybór wniosku do dofinansowania (zgodność ze strategią)
25.06.2012 – Podpisanie umowy o dofinansowanie
Luty 2013 – Zakończenie i rozliczenie zadania

Operacja mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców poprzez budowę alei spacerowej i miejsca integracji mieszkańców nad Jeziorem Granicznym w Łubianie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Niedamowo czeka na salę

W bardzo szybkim tempie rośnie nowa sala wiejska w miejscowości Niedamowo w Gminie Kościerzyna. Przeznaczenie budynku to miejsce spotkań dla lokalnego Koła Gospodyń Wiejskich oraz sala do ćwiczeń dla zespołu Chochliki.
Dotacja została pozyskana przez Gminę Kościerzyna ze środków programu Odnowy wsi w ramach LGD Stolem. Koszt realizacji zadania to 186 tys. zł. Zakończenie budowy planowane jest na luty 2013 roku.

Kolejne miejscowości będą miały kanalizację

Na terenie gminy Kościerzyna z kanalizacji sanitarnej korzystają mieszkańcy Wielkiego Klincza, Małego Klincza, Łubiany, Wdzydz, Kornego, Dobrogoszcza i Kalisk. Obecnie dobiega końca budowa kanalizacji dla miejscowości Skorzewo, Kościerzyna Wybudowanie i Nowa Wieś.
Wraz z początkiem wiosny rozpoczęła się realizacja kolejnego gminnego projektu: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z rurociągiem tłocznym, grawitacyjnym, przepompowniami ścieków i przyłączami dla miejscowości Nowy Klincz, Kościerska Huta”.
Powszechne zaopatrzenie mieszkańców Nowego Klincza i Kościerskiej Huty w wodę, narzuca konieczność rozwiązania gospodarki ściekowej w tych miejscowościach.
Ścieki bytowo-gospodarcze, w miejscowościach bez sieci kanalizacji sanitarnej, gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, które jak wskazuje praktyka, często są nieszczelne i przyczyniają się do zatruwania środowiska. Na terenie Nowego Klincza i Kościerskiej Huty w ostatnich latach intensywnie rozwija się budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
Gmina Kościerzyna zakończyła przebudowę i modernizację oczyszczalni w Wielkim Klinczu. Możliwości rozbudowanej oczyszczalni pozwalają na przyjęcie ścieków z całej wschodniej części gminy. Oczyszczenie ścieków przed ich odprowadzeniem do rzeki Wierzyca uporządkuje gospodarkę ściekową pozwalając na likwidację starych szamb, zapewni ochronę wód powierzchniowych i ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków sanitarnych do gruntu. Dokumentacja projektowa zakłada budowę na obszarze Nowego Klincza i Kościerskiej Huty prawie 7,5 km rurociągu grawitacyjnego, ponad 6,5 km rurociągu ciśnieniowego (tłocznego), budowę 10 przepompowni ścieków.
Gmina Kościerzyna na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w tych miejscowościach uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Wniosek o dofinansowanie złożony w styczniu 2011 roku przeszedł pozytywnie weryfikację w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. W ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) Gmina uzyskała wsparcie w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. W postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji wpłynęło 25 ofert potencjalnych wykonawców. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „SKIBIŃSKI” z Sierakowic, która zaoferowała wykonanie zadania za kwotę 2 767 500 złotych brutto.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013.

Nowe okna, drzwi i meble w świetlicach wiejskich

W Rotembarku i Grzybowie zamontowano nowe okna i drzwi w salach wiejskich. Wymieniono stare skrzynkowe okna i drzwi, często nieszczelne i szpecące zabytkowe budynki dawnych szkół. W ramach projektu zakupiono także 8 składanych stołów oraz 40 tapicerowanych krzeseł do sali wiejskiej w Małym Klinczu.
Co ważne, wymiana okien i drzwi oraz zakup mebli został dofinansowany w kwocie 25.000 zł w ramach projektu p.t.: „Rozwój aktywności społecznej mieszkańców sołectw Grzybowo, Mały Klincz i Rotembark poprzez zakup wyposażenia i przeprowadzenie prac remontowych w salach wiejskich”. Środki finansowe pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, działanie Małe projekty przyznawane z Lokalnej Grupy Działania STOLEM.
Całkowita wartość projektu to 54 576,37 zł.

Promocja oferty turystycznej Gminy Kościerzyna

Projekt dotyczy wydania folderu turystycznego Gminy oraz wykonanie i montaż gminnych „Witaczy”. Folder, o którym mowa powyżej zawierać będzie aktualną bazę noclegową, gastronomiczną, sportową i kulturalną. Folder wypełniony zostanie licznymi zdjęciami i praktycznymi wskazówkami o możliwych formach spędzania wolnego czasu, w tym opisy szlaków turystycznych. Folder turystyczny będzie promował wszyskich przedsiębiorców turystycznych z terenu Gminy Kościerzyna, w tym ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, przystanie, restauracje, puby, pizzerie, itp. W celu uzupełnienia promocji turystycznej projekt w swoim zakresie obejmuje również ustawienie witaczy promocyjnych przy głównych drogach dojazdowych do Gminy. Witacze te zawierać będą m.in. zwrot powitalny, nazwę Gminy, herb oraz rysunek zachęcający do spędzenia wolnego czasu na atrakcyjnym turystycznie obszarze. Witacze mają za zadanie umilić turystom czas spędzany ma terenie Gminy Kościerzyna.
Oddziaływanie projektu:Projekt swym zasięgiem będzie oddziaływał wśród potencjalnych turystów, do których trafi folder gminy, a także na mieszkańców i podróżujących drogami, przy których ustawione będą tablice promocyjne (droga krajowa nr 20, drogi wojewódzkie nr 235, 214, 221)

Koszty:
Koszty całkowite operacji: 44.526,00 zł
Dofinansowanie: 25.000,00 zł

„Europejski fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Operacja mająca na celu podniesienie poziomu życia mieszkańców Wąglikowic poprzez zagospodarowanie centrum wsi na cele aktywnej integracji mieszkańców współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Powstaną „Stolemowe Szlaki”

Gmina Kościerzyna pozyskała dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na realizację projektu pt. „Stolemowe Szlaki – wzmocnienie infrastruktury turystycznej w Gminie Kościerzyna”, w ramach którego wybudowana zostanie sieć obiektów małej infrastruktury turystycznej w sześciu miejscowościach gminy. 2 lipca Wójt Grzegorz Piechowski podpisał w Urzędzie Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu. Pozyskana przez Gminę Kościerzyna dotacja z funduszy europejskich to kwota 1.452.582,35 zł.
Projekt „Stolemowe Szlaki” realizowany będzie nad jeziorem Jelenie we Wdzydzach, nad jeziorem Zagnanie w Wielkim Podlesiu oraz nad jeziorem Dobrogoszcz w Dobrogoszczu, a także w Stawiskach i w centrum Częstkowa oraz w Kaliskach Kościerskich.
W ramach realizacji zadania przewiduje się między innymi doposażenie trzech miejsc wyznaczonych do kąpieli, to jest w Dobrogoszczu, Stawiskach i Wielkim Podlesiu, poprzez ustawienie ławek i stołów, przebieralni, wiat grillowych, domków ratownika. Ponadto w miejscowości Kaliska Kościerskie przy stawie wiejskim planuje się budowę małej infrastruktury turystycznej, takiej jak altanki, pomost prowadzący przez staw oraz miejsca parkingowe i ciągi piesze. We Wdzydzach to głównie potrzebne parkingi przy drodze gminnej wraz z miejscami do wypoczynku – ławki i stoły, w Częstkowie przewidziane projektem jest miejsce wypoczynku dla turystów przy kaplicy i placu zabaw. We wszystkich tych miejscach ustawione zostaną także tablice prezentujące informacje o sieci szlaków oraz miejscach atrakcyjnych turystycznie. Głównym celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności obszaru Gminy Kościerzyna dla turystów i mieszkańców.
Dotacja na realizację projektu pt. „Stolemowe Szlaki – wzmocnienie infrastruktury turystycznej w Gminie Kościerzyna” pochodzić będzie z działania 8.1.2 „Lokalna Infrastruktura Wspierająca Rozwój Gospodarczy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

31 maja decyzję o dofinansowaniu projektu odebrał w Urzędzie Marszałkowskim Zastępca Wójta Grzegorz Świtała. Warto podkreślić, że w ostatnim w tym okresie programowania konkursie, w którym samorządy miały szansę pozyskać dofinansowanie unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, obok Gminy Kościerzyna dotację otrzymały również pozostałe projekty z powiatu kościerskiego, tj. złożone przez Muzeum Ziemi Kościerskiej, Gminę Karsin i Powiat Kościerski.

Rybki od pierwszej klasy

Zakończyły się pierwotnie zaplanowane zadania w ramach projektu Rybki od pierwszej klasy.
Projekt dotyczył organizacji kampanii promującej spożywanie ryb przez dzieci i młodzież szkolną z terenu Gminy Kościerzyna. Głównym elementem kampanii była degustacje dań rybnych, w ramach której we wszystkich gminnych szkołach rozdano wśród uczniów 6500 porcji. Poza degustacjami dzieci otrzymały promocyjne upominki rzeczowe takie jak zakładki do książek, długopisy oraz maskotki – po to, by pamiętać o smacznych rybkach i zdrowym odżywianiu. Informacje na temat promocji spożycia dań rybnych przekazywane były również za pomocą plakatów i ulotek.
Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, w Radiu Kaszëbë emitowane były 2 spoty reklamowe, a w lokalnej prasie znaleźć można było pełnostronnicową reklamę projektu. Promocja ryby w ramach projektu polegała także na uczestnictwie dzieci w kilku konkurach.
Elementem kampanii promującej spożycie ryb było zorganizowanie imprezy, która odbyła się na początku czerwca we Wdzydzach. Podczas tego wydarzenia wydano 4000 porcji dań rybnych do degustacji, a ponadto rozdano dzieciom 500 specjalnych koszulek oraz zapewniono liczne atrakcje.
Gmina Kościerzyna na realizację projektu otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rybackiego w kwocie ponad 170.000 zł, które stanowi 100% kosztów projektu. Oznacza to, że na promocję zdrowego odżywiania oraz smaczne posiłki, liczne gadżety, konkursy i inne atrakcje z gminnego budżetu nie dołożono ani złotówki.
Zaznaczyć trzeba, że Gmina Kościerzyna po raz pierwszy w historii uzyskała dofinansowanie na taki cel. Jest ono tym bardziej wartościowe w związku z licznymi na terenie gminy jeziorami, w których prowadzona jest gospodarka rybacka. Dlatego walory smakowe i zdrowotne ryb warto prezentować naszym mieszkańcom już od najmłodszych lat.
W związku z oszczędnościami, które wynikły z przetargu, Gmina Kościerzyna zwróciła się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o możliwość przeznaczenia oszczędności na zorganizowanie jeszcze jednej promocji i nakręcenie filmu promującego spożycie ryb. ARiMR przychyliła się do prośby i w dniu 15.09.2012 od godziny 12.00 na boisku przy Szkole w Wielkim Klinczu odbędzie się festyn promujący spożycie ryb wśród rodziców. Nie zabraknie jednak również atrakcji dla dzieci, będą konkursy, dmuchańce, smaczne rybki i oczywiście dobra zabawa. Odbędzie się również konkurs kulinarny dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Gminy Kościerzyna. Na festynie będzie można zdegustować płoć, pstrąga, mintaja, dorsza oraz okonia. Wszystkich serdecznie zapraszamy.

eAdministracja – szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna

Głównym celem projektu jest zapobieżenie wykluczeniu cyfrowemu Gminy Kościerzyna poprzez rozbudowę infrastruktury informatycznej i informacyjnej w Urzędzie Gminy i gminnych jednostkach organizacyjnych.

Na realizację projektu Gmina Kościerzyna uzyskała dotację ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy, Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego, Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego.

Realizowane są następujące elementy:
Modernizacja systemu informatycznego Urzędu Gminy Kościerzyna i jednostek organizacyjnych Gminy, w tym zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania,
Centralny Biuletyn Informacji Publicznej,
Kwalifikowany podpis elektroniczny,
Wdrożenie systemu obsługi radnych,
System elektronicznego obiegu dokumentów,
Portal informacyjny,
Publiczne Punkty dostępu do Internetu (tzw. infomat),
Szkolenie z zakresu obsługi wdrożonych systemów.
Dzięki realizacji projektu „eAdministracja – szansą na rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Kościerzyna” planuje się m.in.: poprawę efektywności pracy administracji samorządowej poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, skrócenie czasu obiegu dokumentów, podniesienie jakości obsługi klientów poprzez wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, umożliwienie klientom dostępu on-line do usług administracji gminy.

Źródła finansowania
Całkowita wartość realizacji projektu 1 719 223,40 zł
w tym: wydatki kwalifikowalne 1 712 583,40 zł
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 1 271 250, 67 zł
– Gmina Kościerzyna 447 972,73 zł

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007 – 2013.

Promocja projektu:

Artykuł Gryf Kościerski
Artykuł Kurier Kaszubski
Artykuł Kurier Kaszubski
Artykuł Twój Wieczór
Wieści z Naszej Gminy
Wieści z naszej Gminy
tablice eAdministracja

Kompleksowa termomodernizacja wraz z przebudową źródeł wytwarzania energii w budynku Zespołu Kształcenia w Łubianie

W ramach projektu w Zespole Kształcenia w Łubianie przeprowadzona została kompleksowa termomodernizacja. Na obiekcie o powierzchni użytkowej 4 510 m2 przeprowadzone zostały prace remontowo-budowlane, które obejmowały:
– ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych i stropodachów kompleksu Zespołu Kształcenia,
– wymianę pokrycia dachu,
– zmodernizowanie instalacji wentylacyjnej mechanicznej,
– montaż centrali wentylacyjnej wywiewno-nawiewnej,
– budowę układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej do kuchni, stołówki i szatni,
– wymianę okien i drzwi zewnętrznych,
– zmodernizowanie istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
– zmodernizowanie instalacji ciepłej wody użytkowej,
– przebudowę istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z nowym kominem,
– wymianę dwóch kotłów węglowych na kotły gazowe o mocy 2 x 160 kW,
– wykonanie punktu redukcyjno-pomiarowego z gazomierzem i reduktorem ciśnienia gazu,
– wykonanie instalacji solarnej wraz z 8 panelami solarnymi.

Termomodernizacja przyczyni się do obniżenia kosztów funkcjonowania Zespołu Kształcenia w Łubianie, ograniczy negatywny wpływ dotychczasowego funkcjonowania placówki na środowisko. Poprawi się także jakość warunków nauki uczniów i pracy nauczycieli.
Gmina Kościerzyna otrzymała dofinansowanie dla Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku, Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja inwestycji:

czerwiec-październik 2010 r.

Finansowanie:

Koszt inwestycji ok. 2.000.000 zł
w tym:
RPO WP 2007 – 2013 50%
Gmina Kościerzyna 50%

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007 – 2013.

 

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wielkim Klinczu oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, Skorzewo, Nowa Wieś w aglomeracji Wielki Klincz

Zakres projektu obejmuje kompleksową rozbudowę i przebudowę istniejącej w Wielkim Klinczu oczyszczalni ścieków oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej obejmującej miejscowości Kościerzyna Wybudowanie, Skorzewo i Nowa Wieś o łącznej długości 26 kilometrów.
Gminie Kościerzyna na realizację projektu przyznana została dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013, z Osi Priorytetowej 8. Lokalna infrastruktura podstawowa, z działania 8.2. Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

Źródła finansowania

Całkowity koszt realizacji 11.393.166,20 zł
w tym:
– Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 5.608.000,00 zł
– Gmina Kościerzyna 5.785.166,20 zł
Termin realizacji
Grudzień 2009 – czerwiec 2012

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007 – 2013.

Poprawa warunków funkcjonowania Publicznego Przedszkola w Wielkim Klinczu poprzez przeprowadzenie prac remontowych, zagospodarowanie placu i zakup wyposażenia

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac remontowych w budynku Przedszkola w Wielkim Klinczu, zagospodarowanie placu rekreacyjno-edukacyjnego oraz zakup wyposażenia do placówki. Celem bezpośrednim projektu jest poprawa warunków funkcjonowania i jakości edukacji w Publicznym Przedszkolu w Wielkim Klinczu.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.
Oś Priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie.
Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury.

Okres realizacji projektu:
1 lutego 2011 r. – podpisanie umowy o dofinansowanie,
30 września 2011 r. – termin zakończenia rzeczowego realizacji,
21 listopada 2011 r. – termin zakończenia finansowego realizacji,

Finansowanie projektu:
Koszty całkowite: 714 910,00 zł
Koszty kwalifikowane: 624 386,00 zł
w tym środki EFRR: 530 728,10 zł
Gmina Kościerzyna: 93 657,90 zł

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007 – 2013.

Budowa Ośrodka Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu

Zakład Sportu Kultury i Turystyki zrealizował zadanie „Budowa Ośrodka Kultury i Edukacji w Nowym Klinczu”. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 z działania 313,322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”. Środki dofinansowania pochodzą z Europejskich Funduszu Rolnego.
W ramach zadania w miejscowości Nowy Klincz wybudowany został Ośrodek Kultury i Edukacji.
Celem projektu jest zaspokojenie potrzeb społecznych, zachowanie dziedzictwa kulturowego i tradycji kaszubskich.

Poziom dofinansowania:

Koszty całkowite

512 108,93 zł

Koszty kwalifikowalne

419 761,42 zł

Koszty niekwalifikowalne

92 347,51 zł

Kwota pomocy z EFR

209 880,00 zł

Budowa infrastruktury sportowej przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Skorzewie

Gmina Kościerzyna w ramach działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwoju wsi” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 otrzymała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na realizację projektu „Budowa infrastruktury sportowej przy kompleksie sportowo rekreacyjnym w Skorzewie”.

W ramach tej inwestycji przy istniejącym boisku sportowym w Skorzewie powstały między innymi trybuny, bieżnia lekkoatletyczna i piłkochwyty.

Poziom dofinansowania:

Koszty całkowite

340 533,67 zł

Koszty kwalifikowalne

279 142,35 zł

Koszty niekwalifikowalne

61 391,32 zł

Kwota pomocy z EFR

139 571,00 zł

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i przyłączami dla miejscowości Korne, Kaliska Kościerskie, Dobrogoszcz

Projekt Gminy Kościerzyna został wybrany do realizacji w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW na lata 2007-2013. Projekt uzyskał dofinansowanie na poziomie do 50% kosztów kwalifikowalnych.

Poziom dofinansowania

Koszty całkowite
3 343 117,79 zł

Koszty kwalifikowalne

2 514 190,19 zł

Kwota pomocy

1 257 095,00 zł