Aktualności

herb Gminy Kościerzyna

Ogłoszenie o konkursach na dyrektorów szkół

Wójt Gminy Kościerzyna ogłasza  konkursy  na stanowiska:

 1. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NIEDAMOWIE – Organ prowadzący Gmina Kościerzyna
 2. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KALISKACH – Organ prowadzący: Gmina Kościerzyna
 3. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIELKIM PODLESIU – Organ prowadzący Gmina Kościerzyna
 4. ZESPOŁU SZKÓŁ W SKORZEWIE – Organ prowadzący Gmina Kościerzyna
 1. Nazwy i adresy placówek, których dotyczy konkurs :

1) Szkoła Podstawowa im. Józefa Wybickiego w Niedamowie, Niedamowo 44, 83-423 Wielki Klincz

2) Szkoła Podstawowa w Kaliskach, ul. Szkolna 7, 83-400 Kościerzyna

3) Szkoła Podstawowa im. kontradmirała Xawerego Czernickiego w Wielkim Podlesiu, Wielki Podleś 12A, 83-423 Wielki Klincz

4) Zespól Szkół w Skorzewie, ul. Franciszka Peplińskiego 6, 83-400 Kościerzyna

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 11.08.2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce  (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 2578 ) (zwanym dalej rozporządzeniem).

2.    Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju placówki;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

–      imię (imiona) i nazwisko,

–      datę i miejsce urodzenia,

–      obywatelstwo,

–      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałami kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z 7.10.1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2021 r. poz.672 ze zm.) – w przypadku cudzoziemca;

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust.1 pkt 4 ustawy z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( j.t. Dz.U. z 20214r. poz.104 );

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i 3a ustawy z 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz.342 ze zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1.08.1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023, poz.742 ) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 poz. 742 ) lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych.

3.    Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem odpowiednio :

 • „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedamowie”  w terminie do dnia 05 kwietnia 2024 roku do godz. 1300 na adres: Wójt Gminy Kościerzyna, ul.Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna – Biuro Obsługi Mieszkańca. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy w Kościerzynie.
 • „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach”  w terminie do dnia 05 kwietnia 2024 roku do godz. 1300 na adres: Wójt Gminy Kościerzyna, ul.Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna – Biuro Obsługi Mieszkańca. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy w Kościerzynie.
 • „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu”  w terminie do dnia 05 kwietnia 2024 roku do godz. 1300 na adres: Wójt Gminy Kościerzyna, ul.Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna – Biuro Obsługi Mieszkańca. W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy w Kościerzynie.
 • „Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skorzewie”  w terminie do dnia 05 kwietnia 2024 roku do godz. 1300 na adres: Wójt Gminy Kościerzyna, ul.Strzelecka 9, 83-400 Kościerzyna – Biuro Obsługi Mieszkańca.

W przypadku przesłania oferty listem poleconym liczy się data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy w Kościerzynie .Nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej

4.    Konkursy przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Kościerzyna. Konkursy odbędą się w sali posiedzeń urzędu Gminy Kościerzyna w Kościerzynie, ul. Strzelecka 9. w niżej wymienionych terminach :

 • 17.04.2024r. ( środa ) godz. 830 konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Niedamowie,
 • 17.04.2024r. ( środa ) godz. 1130 konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kaliskach,
 • 18.04.2024r. ( czwartek ) godz. 830 konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wielkim Podlesiu,
 • 18.04.2024r. ( czwartek ) godz. 1130 konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Skorzewie.

5. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kościerzyna reprezentowany przez Wójta Gminy Kościerzyna z siedzibą w 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9  zwany dalej Administratorem. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować telefonicznie – tel.604-080-935 lub poprzez e-mail:inspektor25052018@gmail.com we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

–           art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w stosunku do danych osobowych, co do których brak jest obowiązku ich przetwarzania, przewidzianego w przepisach prawnych .

4) Informacja o odbiorcach danych osobowych: Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane innym podmiotom, za wyjątkiem przypadków, kiedy zasadność udostępniania wynika z przepisów prawa. Dane mogą być jednak przekazywane innym podmiotom zapewniającym obsługę administracyjną, techniczną  i  informatyczną .  Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne. Podanie pozostałych danych jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku na podstawie przepisów prawa. Odmowa podania tych danych wiązać się będzie z brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku.

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny, wynikający z przepisów prawa, w wypadku danych, których podstawą przetwarzania jest dobrowolnie wyrażona zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8) Posiada Pani/Pan:

– prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania danych osobowych oraz kopii danych,

– prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się,

– prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

                                                                                              Wójt Gminy Kościerzyna

                                                                                               /-/ Grzegorz Piechowski

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej