Aktualności

Węgiel – pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Aktywów Państwowych na bieżąco publikuje pytania i odpowiedzi dotyczące preferencyjnego zakupu węgla dla gospodarstw domowych. Zachęcamy mieszkańców do zapoznania się z tymi informacjami.

 • Kto będzie uprawniony do zakupu po preferencyjnej cenie i ile będzie można sprzedać tej osobie węgla w tej cenie?

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach.
Ilości możliwe do zakupu w tych okresach zostały określone w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i wynoszą:

 1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.
 2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.
 • Czy prawo do zakupu preferencyjnego będzie przysługiwało także tym, którzy nabyli wcześniej węgiel po przystępnej cenie (np. w sklepie PGG)?

Nie, nie będzie przysługiwało, chyba że gospodarstwo domowe nabyło po preferencyjnej cenie węgiel w mniejszej ilości niż przewidziana w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego dla tego okresu.

Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę (bez ewentualnych kosztów transportu) w ilości, co najmniej takiej jak określona w ww. rozporządzeniu.

Jeśli wniosek będzie dotyczyć zakupu do końca 2022 r., oświadczenie będzie dotyczyć 1,5 t.  Gdy wniosek będzie dotyczył zakupu od 1 stycznia 2023 r., to w oświadczeniu wskazywana będzie ilość 3 t węgla.

 • W jaki sposób należy definiować „sezon grzewczy”, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy?

Ustawa nie definiuje pojęcia sezon grzewczy i nie wskazuje konkretnych dat związanych z jego rozpoczęciem i zakończeniem, które w dużej mierze uzależnione są od zmienności lokalnych warunków atmosferycznych.

Ministerstwo proponuje przyjąć, że sezon grzewczy jest to okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów. Na potrzeby  ustawy, co do zasady, powinno się przyjmować, że sezon grzewczy przypada na okres od października do końca kwietnia.

 • Kto zagwarantuje jakość węgla? Co ma zrobić gmina, jeśli na przykład będą problemy ze spalaniem lub awarie pieców.

Węgiel jest dobrej jakości. Ten z importu pochodzi od sprawdzonych dostawców, ma odpowiednie certyfikaty, a jego jakość jest weryfikowana zarówno w kraju pochodzenia, jak i przy odbiorze w kraju. Nie ma więc możliwości, by były problemy z jego spalaniem.

Do umowy między gminą a podmiotem wprowadzającym do obrotu dołącza się kopię najbardziej aktualnego certyfikatu jakości potwierdzającego parametry jakościowe paliwa stałego. Ewentualne reklamacje gmina może kierować do podmiotu wprowadzającego. Natomiast do gminy trafiać mogą ewentualne reklamacje gospodarstw domowych.

 • Czy podstawą zakupu węgla jest pozytywna decyzja w zakresie dodatku węglowego?

Tak, taka jest zasada generalna. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Jednak w przypadku w którym osoba nie złożyła do tej pory takiego wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o zakup w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków (art. 8 ust. 2 ustawy).

 • Czy gospodarstwa domowe, które złożyły deklarację CEEB lub jej korektę po 11 sierpnia 2022 roku uprawnione są do zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach?

Uprawnienie do zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest pochodną istnienia uprawnienia do dodatku węglowego. Do dodatku węglowego jest, co do zasady, uprawnione wyłącznie gospodarstwo domowe, które złożyło deklarację do CEEB do 11 sierpnia 2022 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 zakup węgla dotyczy tylko mieszkańców gminy będących w rejestrze mieszkańców? Co z mieszkańcami nie zameldowanymi na terenie gminy, ale zamieszkującymi na stałe?

Powołany przepis wskazuje jedynie, jakie informacje powinny być brane pod uwagę przy weryfikacji. Uprawnienie przysługuje osobom fizycznym w gospodarstwach domowych, które spełniają warunki uprawniające do dodatku węglowego.

 • Czy jednemu gospodarstwu domowemu na ten rok przysługiwałoby 1,5 tony, a w 2023 kolejne 1,5 tony? Czy ta ilość wynosi 3 tony jednorazowo?

Ilość dostępnego paliwa stałego w ramach zakupów preferencyjnych została  określona w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego i wynosi:

 1. 1500 kg – do dnia 31 grudnia 2022 r.;
 2. 1500 kg – od dnia 1 stycznia 2023 r.

Jeśli mieszkaniec zakupił np. 1 tonę węgla poniżej kwoty 2000 zł i złożył w tym zakresie oświadczenie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 projektu, czy przysługuje mu różnica między zakupioną ilością, a tym co określono w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego?

W przypadku zakupu po cenie poniżej 2000 zł brutto ilości węgla poniżej limitu przewidzianego rozporządzeniem (np. zakup 1 tony) gospodarstwo domowe może zakupić na preferencyjnych zasadach pełny wolumen (tj. po 1,5 tony we wskazanych w ustawie okresach). Nie zachodzi konieczność pomniejszenia przysługującej mu ilości węgla o ilość zakupioną wcześniej.

 • Czy osoba która kupiła węgiel brunatny w cenie poniżej 2000 zł, może kupić węgiel kamienny w cenie preferencyjnej?

Tak, taka osoba może kupić węgiel kamienny na zasadach określonych w ustawie o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (dalej jako: ustawy).  Zakupu węgla brunatnego, niezależnie od jego ceny i ilości, w rozumieniu ustawy nie jest zakupem preferencyjnym, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 5 ustawy. Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy paliwem stałym w rozumieniu ustawy jest wyłącznie węgiel kamienny.

 • Czy wniosek do gminy na zakup preferencyjny uprawniony mieszkaniec będzie mógł składać kilka razy (na rok 2022 i 2023 oddzielnie)? Ile wniosków może złożyć mieszkaniec w ramach dostępnego limitu węgla w danym okresie?

Mieszkaniec powinien złożyć wniosek co najwyżej 2 razy: po jednym wniosku na dwa okresy określone w rozporządzeniu (do 31 grudnia 2022 r. i po 1 stycznia 2023 r.).

 • Czy mieszkaniec będzie mógł zakupić mniej niż 1,5 tony paliwa stałego (np. jeden worek 25 kg aby zweryfikować jakość węgla)?

Tak. Ustawa nie określa minimalnej ilości węgla, o której zakup można wnioskować. Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że mieszkaniec powinien złożyć jeden wniosek na jeden okres wskazany w rozporządzeniu Ministra Aktywów Państwowych z dnia 2 listopada 2022 r. w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego (a więc w sumie dwa wnioski). Jeżeli wniosek będzie dotyczył ilości węgla mniejszej niż 1,5 tony przypadającej na dany okres, nie będzie możliwość złożenia kolejnego wniosku na „pozostałą” część węgla z tego okresu.

 • Czy osoba wnioskująca o zakup węgla w ilości 1500 kg może go zakupić go w kilku transzach na podstawie jednego wniosku?

Tak. Gmina może zapewnić taką możliwość, np. w przypadku chwilowego braku paliwa stałego w punkcie dystrybucji prowadzonym przez gminę, należy wydać towar proporcjonalnie, a ewentualne braki w stosunku do zapotrzebowania składanego przez mieszkańców uzupełnić w późniejszym terminie (gdy brakujący węgiel zostanie dostarczony na skład).

 • Czy jest konieczność opracowania i składania dwóch odrębnych wniosków o zakup preferencyjny węgla: pierwszego dotyczącego zakupu do dnia 31 grudnia 2022 r., a drugiego od dnia 1 stycznia 2023 r.? Jeżeli tak, to czy wnioski na zakup od 1 stycznia 2023 mają być składane po 1 stycznia 2023, czy mogą być przyjmowane już teraz?

Powinny być dwa odrębne wnioski dla dwóch ww. okresów. Drugi z nich może być złożony przed 1 stycznia 2023 r. 

 • Jeżeli do końca grudnia mieszkaniec zawnioskuje o niepełną ilość węgla na ten rok, tzn. mniej niż 1500 kg, to czy w roku 2023 można zawnioskować o różnicę do pełnego limitu na cały sezon 2022/2023?

Nie, nie będzie można składać wniosku na drugi okres, powiększonego o różnicę między ilością zawnioskowaną w pierwszym okresie, a limitem dla tego okresu. Przykładowo, jeśli mieszkaniec złożył zapotrzebowanie w pierwszym okresie na 1 t, to wniosek na drugi okres (1,5 t) nie może zostać powiększony o 0,5 t, o jakie nie wnioskował w okresie pierwszym.  

Więcej szczegółowych informacji przeczytać można na stronie internetowej Ministerstwa Aktywów Państwowych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/pytania-i-odpowiedzi-do-ustawy-o-zakupie-preferencyjnym-paliwa-stalego-dla-gospodarstw-domowych

Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras organizuje kolonie dla dzieci rolników dofinansowanych przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Koszt kolonii wynosi 1800zł., z tego dofinansowanie FSUSR wynosi 1200 zł. Różnica wynikająca z kosztów wypoczynku i dofinansowania FSUSR, tj. 600 zł. do dopłaty przez rodzica.

Więcej

Telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Kościerzynie informuje, iż w Komendzie Głównej Policji funkcjonuje „Policyjny telefon zaufania dla osób doznających przemocy domowej” o numerze abonenckim 800 120 226. Telefon Zaufania funkcjonuje w dni robocze w godzinach 09.30 – 15.30.

Więcej

Dziewczyny z Ceramika zapraszają na swój mecz

Po niedzielnej wygranej w Malborku z Pomezanią 4:5, nasze dziewczyny zostały samodzielnymi liderkami tabeli. Prowadzą w swojej grupie ligowej Młodzików D2 Pomorskiego Związku Piłki Nożnej. W najbliższy piątek o godzinie 17.00 na stadionie w Łubianie rozegrają swój ostatni mecz ligowy w rundzie wiosennej. Nasze dziewczyny podejmą chłopaków z Brdy Rytel.

Więcej