Aktualności

Bezpłatne kursy językowe

Zapraszamy na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

120 godzin bezpłatnego kursu językowego

Rekrutujemy grupy o różnych poziomach zaawansowania na 120-godzinny kursu w wybranym języku:

  • język angielski
  • język niemiecki

Zajęcia językowe rozpoczną się w październiku 2020 r. Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym z mozliwością uzyskania certyfikatu językowego.

Zapewniamy:

  • bezpłatną naukę dzięki wsparciu Funduszy Europejskich
  • bezpłatne materiały szkoleniowe (podręcznik i/lub ćwiczenia do nauki języka)
  • dogodne terminy i miejsce szkolenia (zajęcia w różnych miejscowościach)

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA:

do wyczerpania miejsc

Rekrutacja dla osób pracujących* w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach lub podmiotach ekonomii społecznej*Rekrutacja dla osób mających co najmniej 25 lat i pracujących w innych podmiotach niż MŚP i PES lub niepracujących
Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (POBIERZ) – dotyczy również osób samozatrudnionych;
Oświadczenie dla osób w wieku 64+ (POBIERZ)
Oświadczenie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek (POBIERZ)
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób z niepełnosprawnościami)
Formularz zgłoszeniowy(POBIERZ)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (POBIERZ) – dot. osób pracujących
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób z niepełnosprawnościami) 
Informacje szczegółowe o projekcie:
http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/
Informacje szczegółowe o projekcie:
https://www.perfectenglish.pl/projekty-unijne/moje-kompetencje-moja-przyszlosc/

* Pracujących – osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

** Podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Organizacje pozarządowe, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółki non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%, spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

Osoby, które złożą zgłoszenie na kurs i wskażą, że wcześniej uczyły się danego języka obcego zostaną poinformowane o terminie testu, który będzie miał na celu zweryfikowanie poziomu znajomości języka, tak by przypisać kandydatów do grup na właściwych poziomach.

Aktualności

Powstają miejsca spotkań mieszkańców

Dobiega końca realizacja projektu pod tytułem: Budowa stref edukacyjno-rekreacyjnych na terenach chronionych Gminy Kościerzyna. Projekt dotyczy trzech miejscowości leżących na terenach chronionych w Gminie Kościerzyna: Stawiska, Kłobuczyno, Wdzydze.

Więcej

Apel Rady Gminy ws. gospodarki odpadami

System gospodarowania odpadami w Polsce nie działa dobrze. Nieracjonalna gospodarka odpadami powoduje, że śmieci są coraz droższe, a spodziewanych efektów recyklingu nie widać. Dlatego też 11 września 2020 roku Rada Gminy Kościerzyna na wniosek Wójta Gminy Kościerzyna jednogłośnie przyjęła apel dotyczący gospodarki odpadami. Apelujemy o wdrożenie zasad, które pozwolą na zahamowanie wzrostu cen dla mieszkańców jednocześnie wprowadzając skuteczny recykling odpadów i doprowadzając do osiągnięcia efektów ekologicznych.

Więcej

Zaproszenie dla seniorów

Zapraszamy seniorów z Gminy Kościerzyna na bezpłatny seans filmowy. 8 października 2020 r. o godz. 16.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Wielkim Klinczu wyświetlimy film „Kamerdyner”. Konieczne wcześniejsze zgłoszenie udziału.

Więcej

We Wdzydzach powstanie promenada

Wczoraj w Centrum Usług Turystycznych uroczyście została podpisana umowa na dofinansowanie budowy na terenie PTTK Wdzydze przystani kajakowej wraz z promenadą pod wieżą widokową.

Więcej
Close Menu
Skip to content