Aktualności

Bezpłatne kursy językowe

Zapraszamy na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

120 godzin bezpłatnego kursu językowego

Rekrutujemy grupy o różnych poziomach zaawansowania na 120-godzinny kursu w wybranym języku:

  • język angielski
  • język niemiecki

Zajęcia językowe rozpoczną się w październiku 2020 r. Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym z mozliwością uzyskania certyfikatu językowego.

Zapewniamy:

  • bezpłatną naukę dzięki wsparciu Funduszy Europejskich
  • bezpłatne materiały szkoleniowe (podręcznik i/lub ćwiczenia do nauki języka)
  • dogodne terminy i miejsce szkolenia (zajęcia w różnych miejscowościach)

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA:

do wyczerpania miejsc

Rekrutacja dla osób pracujących* w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach lub podmiotach ekonomii społecznej*Rekrutacja dla osób mających co najmniej 25 lat i pracujących w innych podmiotach niż MŚP i PES lub niepracujących
Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (POBIERZ) – dotyczy również osób samozatrudnionych;
Oświadczenie dla osób w wieku 64+ (POBIERZ)
Oświadczenie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek (POBIERZ)
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób z niepełnosprawnościami)
Formularz zgłoszeniowy(POBIERZ)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (POBIERZ) – dot. osób pracujących
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób z niepełnosprawnościami) 
Informacje szczegółowe o projekcie:
http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/
Informacje szczegółowe o projekcie:
https://www.perfectenglish.pl/projekty-unijne/moje-kompetencje-moja-przyszlosc/

* Pracujących – osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

** Podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Organizacje pozarządowe, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółki non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%, spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

Osoby, które złożą zgłoszenie na kurs i wskażą, że wcześniej uczyły się danego języka obcego zostaną poinformowane o terminie testu, który będzie miał na celu zweryfikowanie poziomu znajomości języka, tak by przypisać kandydatów do grup na właściwych poziomach.

Aktualności

Zarząd gminnego ZOSP spotkał się na zebraniu sprawozdawczym

18 stycznia w sali posiedzeń Urzędu Gminy Kościerzyna odbyło się zebranie sprawozdawcze Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Kościerzynie. Było ono okazją do dokonania analizy rocznych działań strażackich stowarzyszeń, zebrania informacji oraz sporządzenia planu dalszej działalności.

Więcej

Własna firma w Sercu Kaszub

Masz pomysł na własną firmę? Spełniasz podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, tzn. jesteś osobą fizyczną, która zamieszkuje na terenie jednej z gmin wiejskich Powiatu Kościerskiego i masz ukończone 30 lat, a do tego znajdujesz się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy? Złóż dokumenty rekrutacyjne do projektu pn.: „Własna firma w Sercu Kaszub”, w ramach rozpoczętej w dniu 17.01.2022 r. procedury IV naboru rekrutacyjnego.

Więcej

Świadczenie wychowawcze 500+ od 2022 roku

Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+, co oznacza że od dnia 1 stycznia br. Zakład Ubezpieczeń Społecznych został zobowiązany do obsługi dwóch świadczeń: świadczenia wychowawczego 500+ (500+), rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO)

Więcej

Jest umowa na przebudowę ul. Rzemieślniczej w Wielkim Klinczu

Po przeprowadzonej procedurze zmówienia publicznego wyłoniona została firma drogowa z powiatu kościerskiego, spełniająca kryteria oraz proponująca najniższą cenę na wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicy Rzemieślniczej w Wielki Klinczu. Projekt zakłada budowę 1,65 km asfaltowej jezdni o szerokości 5 metrów oraz poboczy.

Więcej