Aktualności

Bezpłatne kursy językowe

Zapraszamy na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

120 godzin bezpłatnego kursu językowego

Rekrutujemy grupy o różnych poziomach zaawansowania na 120-godzinny kursu w wybranym języku:

  • język angielski
  • język niemiecki

Zajęcia językowe rozpoczną się w październiku 2020 r. Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym z mozliwością uzyskania certyfikatu językowego.

Zapewniamy:

  • bezpłatną naukę dzięki wsparciu Funduszy Europejskich
  • bezpłatne materiały szkoleniowe (podręcznik i/lub ćwiczenia do nauki języka)
  • dogodne terminy i miejsce szkolenia (zajęcia w różnych miejscowościach)

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA:

do wyczerpania miejsc

Rekrutacja dla osób pracujących* w mikro, małych, średnich przedsiębiorstwach lub podmiotach ekonomii społecznej*Rekrutacja dla osób mających co najmniej 25 lat i pracujących w innych podmiotach niż MŚP i PES lub niepracujących
Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (POBIERZ) – dotyczy również osób samozatrudnionych;
Oświadczenie dla osób w wieku 64+ (POBIERZ)
Oświadczenie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek (POBIERZ)
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób z niepełnosprawnościami)
Formularz zgłoszeniowy(POBIERZ)
Zaświadczenie o zatrudnieniu (POBIERZ) – dot. osób pracujących
Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób z niepełnosprawnościami) 
Informacje szczegółowe o projekcie:
http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/
Informacje szczegółowe o projekcie:
https://www.perfectenglish.pl/projekty-unijne/moje-kompetencje-moja-przyszlosc/

* Pracujących – osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

** Podmioty ekonomii społecznej – przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Organizacje pozarządowe, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółki non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%, spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze

Osoby, które złożą zgłoszenie na kurs i wskażą, że wcześniej uczyły się danego języka obcego zostaną poinformowane o terminie testu, który będzie miał na celu zweryfikowanie poziomu znajomości języka, tak by przypisać kandydatów do grup na właściwych poziomach.

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej