Aktualności

Dotacje na start

Jesteś w wieku 18-29 lat? Mieszkasz w powiecie bytowskim, kościerskim lub lęborskim? Jesteś osobą bez pracy niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy lub osoba bierna zawodowo? Marzysz o własnym biznesie? Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie! Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” zaprasza do skorzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego w ramach projektu „Dotacje na start”.

W ramach projektu możesz skorzystać z następujących form wsparcia:

1) Indywidualizacja wsparcia i pomocy w określeniu celów zawodowych, w tym:

 • identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych(WOPZ)”;
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym analiza sytuacji zawodowej  wszystkich uczestników projektu, omówienie działań umożliwiających lepsze przygotowanie się do prowadzenia własnej firmy, wskazanie podjęcia działań dostosowawczych do wymogów rynku, omówienie praktycznych aspektów prowadzenia firmy;
 • coaching grupowy – celem zajęć będzie wzmocnienie i wsparcie uczestników w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (tj. otwarcia własnej firmy), podniesienie u uczestników poczucia własnej wartości, wsparcie z znalezieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (co istotne w rozpoczynaniu własnej firmy szczególnie przez kobiety), wzmocnienie kompetencji miękkich tj. samodzielność, efektywna komunikacja;

2) Wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 • szkolenia przygotowujące do prowadzenia firmy, których tematyka będzie dotyczyć m.in. zasad otwierania działalności gospodarczej, księgowości małych podmiotów gospodarczych, podatków, kwestii prawnych, prawa pracy w kontekście zatrudniania pracowników, marketingu firmy, pisania biznesplanu 
 • doradztwo indywidualne dot. sporządzania biznesplanu, w tym pomoc uczestnikom w tworzeniu biznesplanu, wskazanie zasad tworzenia, merytoryczna analiza przyjętych przez uczestników założeń;

3) Wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym:

 • jednorazowa dotacja inwestycyjna na otwarcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1800,00 zł/m-c (łącznie 21 600,00 zł);

4) Wsparcia doradczego w początkowym okresie prowadzenia firmy – indywidualne doradztwo specjalistyczne w wymiarze 10 godz./os. – tematyka doradztwa dobrana dla każdego uczestnika indywidualnego zgodnie z jego potrzebami. Celem doradztwa będzie wsparcie uczestników projektu w efektywnym wykorzystaniu przyznanego wsparcia w kontekście rozwoju przedsiębiorczości i wsparcie w rozwoju firmy.

Cel projektu

Celem projektu jest zaaktywizowanie 16 osób pozostających bez zatrudnienia (6 biernych zawodowo oraz 10 bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy) mających miejsce zamieszkania na obszarze powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego w wieku do 30 lat poprzez udzielenie im pomocy szkoleniowo-doradczej oraz finansowej w otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

 1. ma od 18 lat do 29 lat;
 2. jest osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy;
 3. nie jest osobą pracującą;
 4. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;
 5. nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj. osób z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.
  1. osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  2. osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  3. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  4. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  5. matki przebywające w domach samotnej matki,
  6. osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  7. osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  8. osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)         w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych w pkt. 1-8
 6. nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 7. nie posiadała aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 8. nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, dalej „ufp”)
 9. nie korzysta lub nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 10. nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 11. nie pozostaje z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danej osoby;
 12. nie pozostaje w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jest związana z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych oraz pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów;
 13. nie była zatrudniona w rozumieniu Kodeksu pracy w ciągu ostatnich 3 lat  w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska;
 14. jest zdolna do prowadzenia działalności gospodarczej;
 15. zgłaszając się do projektu planuje otrzymać środki finansowe w ramach projektu i przeznaczyć je na otwarcie działalności gospodarczej, która nie była prowadzona wcześniej przez członka jego rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla planowanej działalności.
 16. nie planuje rozpocząć i prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych z uzyskania wsparcia oraz nie planuje przeznaczyć udzielonego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków wykluczonych zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 lit. a-h rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
 17. w związku z uzyskaniem pomocy w ramach projektu nie przekroczy maksymalnej kwoty pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów wynoszącej 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych

Rekrutacja do projektu

Rekrutacja do projektu: 16- 27 marca 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane we wskazanym okresie złożyć co najmniej Formularz zgłoszeniowy do projektu (TUTAJ) oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (TUTAJ).

Zachęcamy do zapoznania sie z Regulaminem rekrutacji do projektu, który wskazauje m.in. na szczegółowe kryteria udziału w projekcie oraz przebieg procedury rekrutacji do projektu. 

Jednocześnie informujemy, że Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” wskazują m.in na zasady udzielania i rozliczania wsparcia przyznawanego w ramach projektu zostanie opublikowany na niniejszej stronie internetowej najpóźniej w dniu zakończenia procesu rekrutacji do projektu.

Informacje i zgłoszenia: Kościerzyna, budynek „Szkoły Branżowej”, ul. Strzelecka 34, tel.730 000 528

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. „DOTACJE NA START” (DOC)
PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. „DOTACJE NA START” (PDF)

Regulamin rekrutacji do projektu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (DOC) – POBIERZ

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (PDF) – POBIERZ

Załączniki do Regulaminu (DOC,PDF) – POBIERZ

Więcej informacji na stronie internetowej: http://marmolowski.pl/projekty-unijne/dotacje-na-start/

Aktualności

Bezpłatna nauka pływania – zapraszamy do Dobrogoszcza

Chcesz nauczyć się pływać? Chcesz udoskonalić technikę pływacką? Serdecznie zapraszamy na darmowe zajęcia! Ratownicy z kościerskiego WOPR czekają na wszystkich chętnych w dniach 29 lipca – 2 sierpnia na kąpielisku gminnym nad Jeziorem Dobrogoszcz, w godzinach od 10.00 do 12.00.

Więcej