Aktualności

Jest sieć kanalizacyjna, jest OBOWIĄZEK przyłączenia się do niej!

W 2022 roku powstała sieć kanalizacji sanitarnej dla Grzybowa i Sycowej Huty, również część Kościerskiej Huty została podłączona do sieci kanalizacyjnej Miasta Kościerzyna. Obecnie, w 2023 roku, budowana jest sieć kanalizacji sanitarnej dla Kłobuczyna. Ponadto projektowana jest oczyszczalnia ścieków i sieć kanalizacyjna dla Wąglikowic i Loryńca. Mimo tak licznych inwestycji w system zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych, liczonych w dziesiątkach milionów złotych, zainteresowanie właścicieli nieruchomości podłączeniem się do sieci bywa znikome.

A przepisy prawa stanowią, że właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez obowiązkowe przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W orzecznictwie sądowym stwierdzono, że nie mają znaczenia takie okoliczności jak np. wysokość kosztów wykonania przyłącza z uwagi na jego długość, wynikająca z powierzchni nieruchomości i usytuowania budynku i miejsca wpięcia w znacznej odległości od sieci doprowadzonej jedynie do granicy nieruchomości (wyrok WSA we Wrocławiu z 25.09.2019 r., II SA/Wr 256/19).

Kwestie ekonomiczne, które przemawiają za podłączeniem się do sieci kanalizacyjnej, są bezdyskusyjne! Koszty wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego – szamba, są o wiele wyższe od opłat za wprowadzanie ścieków do kanalizacji. Ponadto korzyści z korzystania z sieci kanalizacyjnej dla środowiska naturalnego są nieocenione. Pełna kontrola jakości i nadzór nad systemem oczyszczania ścieków jest możliwa tylko i wyłącznie poprzez podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.

Aktualności

Ruszyły zapisy na BEZPŁATNY kurs haftu kaszubskiego!

Lokalna Organizacja Turystyczna „Serce Kaszub” realizuje projekt pn. „Teodora Gulgowska- postać, która rozwinęła kulturę kaszubską i aktywizowała zawodowo kobiety z obszarów wiejskich”. Na realizację projektu otrzymaliśmy darowiznę z Fundacji Totalizatora Sportowego w programie „Z kobietami-patriotkami”.

Więcej

Przedszkolaki w roli gminnych radnych

Urząd Gminy Kościerzyna odwiedzili dzisiaj przemili goście z Przedszkola nr 7 w Kościerzynie. Na chwilę dzieci zajęły miejsca gminnych radnych, a nad porządkiem obrad czuwali nowi przewodniczący. Obrady były wesołe, merytoryczne i zaowocowały nowymi pomysłami!

Więcej