Aktualności

Złap oddech w Borach Tucholskich

Bory Tucholskie – wymarzone miejsce do życia, działania i wypoczynku – taką wizję rozwoju tego obszaru ustaliły samorządy 16 gmin wchodzących w skład Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie. Do Partnerstwa należy także Gmina Kościerzyna.

W dniu 27 maja 2021r. w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku odbyło się spotkanie włodarzy 16 gmin Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie.

Na spotkaniu uzgodniono:

Motto Partnerstwa: Złap oddech w Borach Tucholskich

WIZJA: Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie wymarzonym miejscem do życia, działania i wypoczynku

Misja: Zrównoważony rozwój obszaru Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w oparciu o wewnętrzny kapitał przyrodniczy, społeczny i kulturowy.

Cele strategiczne:

  1. Zrównoważony rozwój Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w zakresie ochrony zasobów środowiska naturalnego i bezpieczeństwa mieszkańców, determinujący wysoką jakość życia na tym obszarze.
  2. Wzrost konkurencyjności gospodarki Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w oparciu o wydajny system komunikacyjny oraz zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

W spotkaniu uczestniczyli także: dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego Jakub Pietruszewski prezentujący Obszary Funkcjonalnie województwa pomorskiego oraz dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego UM województwa pomorskiego Adam Mikołajczyk, który przedstawił informacje na temat Funduszy Europejskich dla Pomorza tzw. FEP w kolejnym okresie programowania unijnego na lata 2021-2027.

Natomiast doradcy Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie Anna Żabińska – Pioterek i Wojciech Zarzycki omówili Analizę SWOT:

Pole górne lewe – mocne strony, górne prawe – słabe strony, dolne lewe – szanse, dolne prawe – zagrożenia

Doradcy Partnerstwa przedstawili także kluczowe wyzwania oraz kierunki strategicznej interwencji i współpracy:

  • Jakość środowiska naturalnego (Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie – marka)
  • Jakość i dostępność infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej, gospodarczej i społecznej
  • Dostępność komunikacyjną i cyfrową obszaru
  • Aktywność mieszkańców, w tym jego aktywność gospodarczą
  • Wsparcie dla niektórych mniejszych gmin obszaru Partnerstwa, tak aby mogły zachować swoje funkcje oraz atrakcyjność osiedleńczą (budowa infrastruktury komunalnej oraz infrastruktury sieciowej dla Internetu)

Ponadto zidentyfikowano (w oparciu o wyniki badań ankietowych i na podstawie analizy dotychczasowej współpracy Partnerstwa oraz realizacji wspólnych projektów) trzy obszary współpracy strategicznej Partnerstwa w zakresie rozwoju instytucjonalnego, określając je jako:

  • Współpraca między członkami Partnerstwa
  • Budowanie relacji z głównymi partnerami z bezpośredniego otoczenia Partnerstwa
  • Adaptacyjność (elastyczność) Partnerstwa

Partnerstwo „Obszar Funkcjonalny Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie” (OFRBBT) utworzono w 2020 roku w ramach projektu „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej i koordynowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z Jednostką Samorządu Województwa Pomorskiego – Pomorskim Biurem Planowania Regionalnego (PBPR).

Partnerstwo Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie stanowi formę współpracy 16 jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego tj. Gminy Lipusz, Gminy Karsin, Gminy Stara Kiszewa, Gminy Konarzyny, Gminy Chojnice, Gminy Kościerzyna, Gminy Kaliska, Gminy Osieczna, Gminy Osiek, Gminy Lubichowo, Gminy Dziemiany, Gminy Lipnica, Gminy Studzienice, Gminy Czersk, Gminy Brusy, Gminy Czarna Woda.

Podstawą działania partnerstwa jest podpisany w dniu 28 września 2020 r. list intencyjny oraz ustanowiony w grudniu 2020 r. Regulamin partnerstwa określający szczegółowe zasady jego funkcjonowania.

Celem partnerstwa jest wzmocnienie kompetencji samorządów wchodzących w jego skład do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych w partnerstwie społeczno-gospodarczym i publiczno-publicznym, a także – w dłuższej perspektywie czasowej – wspólnej realizacji usług publicznych przez przedstawicieli partnerstwa.

Deklarowanym przez Partnerów celem udziału w projekcie CWD jest określenie wspólnej polityki rozwoju obszaru funkcjonalnego Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, polegającym w szczególności na tym, aby obszar największego rezerwatu biosfery w Polsce był miejscem rozwoju gospodarczego i poszanowania przyrody, krajobrazu i dziedzictwa kulturowego dla dobra i poprawy życia jego mieszkańców. Partnerstwo ma wesprzeć zainicjowanie działań wpływających na odtworzenie potencjału turystyki gmin jako ważnej gałęzi rozwoju dla obszaru partnerstwa, ukierunkowanej np. na rozwój turystyki rodzinnej czy „srebrnej turystyki”. Udział w projekcie ma także zapewnić aktywizację społeczną, rozwój gospodarki w tym transportu publicznego i usług społecznych oraz kulturowych zmierzających do wspólnej realizacji zintegrowanych projektów mających na celu korzystne oddziaływanie na środowisko przyrodnicze rezerwatu.

Projekt „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD) to innowacyjny ogólnopolski projekt, który ma na celu wsparcie gmin oraz powiatów w prowadzeniu skutecznej i efektywnej polityki rozwoju. W ramach projektu samorządy wspólnie z doświadczonym zespołem ekspertów Związku Miast Polskich przygotowują dobrej jakości projekty i inwestycje, które pozwolą napędzić ich rozwój.

Efektem pilotażu ma być wypracowanie docelowego modelu Centrum Wsparcia Doradczego, jako formuły doradczego wspierania samorządów terytorialnych w procesie strategicznego zarządzania rozwojem.

Partnerami w tym przedsięwzięciu są: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Związek Miast Polskich oraz Urzędy Marszałkowskie 15 województw.

Źródło: https://www.miasta.pl/aktualnosci/zlap-oddech-w-borach-tucholskich

Na zdjęciach: spotkanie włodarzy gmin Partnerstwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie

Aktualności

Ogłoszenie o naborze partnerów

Wójt Gminy Kościerzyna wraz z Burmistrzem Miasta Kościerzyna ogłaszają otwarty nabór partnerów do udziału w pracach nad tworzeniem i opiniowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Kościerzyny (ZIT MOF).

Więcej

Aktywny rodzic

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie informuje, iż w dniu 12 czerwca 2024 roku ustawa o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu dziecka „Aktywny Rodzic” została ogłoszona w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2024, poz. 858). W związku  z tym od 1 października 2024 roku rusza program, który ma na celu wspieranie rodziców w łączeniu aktywności zawodowej z wychowywaniem dzieci.

Więcej