Aktualności

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Asystent rodziny

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie poszukuje kandydata na wolne stanowisko – Asystent rodziny.

Liczba etatów: 1.

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 • spełnienie co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:
 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
  o rodzinie, praca socjalna,
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną oraz udokumentowany co najmniej roczny staż pracy
  z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony przez ministra właściwego do spraw rodziny

i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną,

 • wykształcenie średnie i szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2011 roku w sprawie szkoleń na asystenta rodziny oraz udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną,
 • obywatelstwo polskie,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • prawo jazdy kat. B,
 • osoba aplikująca na stanowisko asystenta rodziny nie może figurować w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym,
 • osoba aplikująca na stanowisko asystenta rodziny nie jest i nie może być pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona oraz wypełnia obowiązek alimentacyjny – jeśli dotyczy,
 • znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ochronie danych osobowych.

Główne zadania wykonywane na stanowisku: zadania gminy wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 9, przy czym toaleta znajduje się na pierwszym piętrze,
 • praca w pełnym wymiarze czasu pracy w pomieszczeniu biurowym i na terenie Gminy Kościerzyna,
 • wewnątrz budynku znajdują się schody,

Wymagane dokumenty i oświadczenia (wymagania formalne):

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • własnoręcznie podpisane: list motywacyjny i życiorys (CV),
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem),
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (dotyczy kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy    z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych),
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych dodatkowych kursach i szkoleniach (jeżeli takie miały miejsce, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • własnoręcznie podpisane oświadczenie o treści:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kościerzynie moich danych osobowych zawartych w dokumentach składanych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Asystent rodziny, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Zapoznałem/am się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich przetwarzania”.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościerzynie (pokój nr 5 budynek GOPS) w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko – Asystent rodziny” w terminie do dnia 20.10.2023 r.
w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościerzynie
lub przesłać pocztą do dnia 20.10.2023 r.- decyduje data wpływu do Ośrodka, na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 83-400 Kościerzyna, ul. Strzelecka 9.

Aktualności

Badania ankietowe GUS

Główny Urząd Statyczny informuje, że w dniach 15-31 lipca prowadzi badania ankietowe „Koniunktura w gospodarstwach rolnych AK-R”.

Więcej

Zamknięta droga w Kaliskach Kościerskich

Zakład Komunalny informuje, że w dniach 22.07-14.08 planowana jest przebudowa nawierzchni gruntowej drogi dz. 58/1 i 230/2 obręb Kaliska Kościerskie. Droga ta będzie nieprzejezdna na odcinku 700 m od granicy gminy Stężyca (Sikorzyno) w kierunku Kalisk Kościerskich.

Więcej